Tải bản đầy đủ

Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đà nẵng

soát RRTD trong
cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Đắk Lắk, luận văn thạc sĩ Đại học
kinh tế Đà Nẵng.


[8] PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến, (2006), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân
hàng, NXB Thống kê.
[9] Nguyễn Quang Thu và c.s (1998), Quản trị rủi ro, NXB Giáo dục, TP.Hồ
Chí Minh.
[10] Mai Công Trung (2015), Các biện pháp hạn chế RRTD trong cho vay
trung dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Đắk Lắk, luận văn thạc sĩ Đại học
kinh tế Đà Nẵng..
[13] Đinh Thị Thanh Vân (2015), ”So sánh nợ xấu, phân loại nợ và trích dự
phòng rủi ro tín dụng của Việt Nam và thông lệ quốc tế”, Tạp chí
Ngân hàng,(22), tr. 5.
[12] Phạm Thị Thu Vân (2016), Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay
doanh nghiệp tại CN NH Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn quận
Liên Chiểu TP Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Đà Nẵng.DAI HOC DA NA.NG
TRUONG BAJ HOC KINH TE
·sb: A 664 /QE>-0HKT

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
D<)c l�p - T�· do - H�nh phuc

Da N8ng, ngay -
QUYETD!NH

v� vi?c giao cl� tai va phan cong ngrrO'i hrr&ng d�n lu�n van th�c si
H{$U TRU'ONG TRUONG D�I HQC KINH TE
Can cu Nghj djnh s6 32/CP ngay 04 thang 4 nam 1994 c11a Chinh phu v@ vi?c
thanh l?p Di;,.i h9c Da N�ng va cac Truong thw)c D�i h9c Da NKng;
Can cu Thong tu s8 08/2014/TT-BGDDT ngay 20 thang 3 nam 2014 cua B9
tru6ng B9 Giao d1=1c va Dao t�o v@ vi�c ban hanh Quy chS tf> chuc va ho�t d9ng cua
d�i h9 c VUng _Va cac CO SO' giao d\lC d�i h 9c thanh vien.;
Can cu Thong tu s6 15/2014/TT-BGDDT ngay 15 thang 5 nam 2014 cua B9
tru6ng B9 Giao d1=1c va Dao t:;to vS vi�c ban hanh Quy ch@ dao t�o trinh d9 th�c sI;
Can cu Quy@t djnh s8 858/QD-DHKT ngay 29 thang 8 nam 2016 cua Hi�u
truong Truong !)�i h9c Kinh tS vs vi�c ban hanh Quy chS dao tc;io trinh d9 thi;,.c sT;
Can Ctr QuySt djnh s6 3160/QD-DHDN ngay 22 thang 6 nam 2015 cua Giam
d6c Dc;ii h9c Ba Nfulg v@ vi�c cong nh�n h9c vien cao h9c trung tuySn kh6a 31;
Theo d@ ngl-tj cua Ong Truong phong Dao t:;to,

QUYETDJNH:
Di�u 1. Giao cho h9c vien Le Thi Minh Hi@n, l&p K31.TNH.DN chuyen nganh
Tai chinh - Ngan hang, thvc hi�n d@ tai lu?n van ' Kiim soat rid ro iin d�ng trong cha
vay trung dai hc;zn a6i vai khach hang doanh nghifp tc;zi Ngan hang thuO'ng mg,i c6
phcin Dciu tu va Phat tridn Vi¢t Nam - Chi nhanh Da Ndng,,, du&i sv hu&ng d[n cua
PGS.TS. NguySn Hoa Nhan, Truong D:;ti h9c Kinh t@, D?i h9c Da N[ng.
Di�u 2. H9c vien cao h9c va nguoi hu&ng dftn c6 ten 6 DiSu 1 duqc hm:mg cac
quy@n lqi v�· th \l·c hi�n nhi?m vv dung theo Quy ch€ dao t�o trinh d9 th?c sI do B9
Giao dl,IC va Dao t�o ban harm va Quy ch@ vs dao t�o trinh d<) th�c Sl cua Truong Dc;ii
h9c Kin.h t@, Dc;.i h9c Ba N�ng.
. Di�u 3. Cac Ong (Ba) Trucmg cac Phong, Tru6i1g cac Khoa c6 lien quan, nguo·i
hu6'ng dftn lu�n van va h9c vien c6 ten 6_ DiSu 1 can cu Quy@t a111h thi hanh.l;)k..
1

No'i nl,�11:
- Nlm di�u 3;
·_ Lll'll: VT, Phong Dao t<}.o ...


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×