Tải bản đầy đủ

Đề + đáp án kiểm tra vật lí 8 học kì 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỆ THỦY

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

Họ và tên: ......................................
NĂM HỌC 2013 - 2014
Lớp: ................................................
Môn:Vật lí 8 - Thời gian: 45'(không kể thời gian giao đề)
Giám thị 1.........................................
Giám thị 2: ....................................
Giám khảo 1:: .................................
Giám khảo 2: ................................
ĐỀ A
Câu 1.(2.0 điểm)
a) Viết công thức tính công suất, chỉ ra các đại lượng và đơn vị của các đại lượng có trong
công thức.
b) Một con ngựa kéo một cái xe đi được 12 km trong 30 phút, biết lực kéo của con ngựa là
300N. Tính công suất của con ngựa?
Câu 2. (1,5 điểm)
Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh?
Câu 3. (1,5 điểm)

Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dể vỡ hơn cốc mỏng? Để cho cốc khỏi
vỡ khi rót nước sôi vào thì ta làm như thế nào?
Câu 4. (1.5 điểm)
Hai vật có nhiệt độ t1 và t2 tiếp xúc và trao đổi nhiệt với nhau. Nhiệt độ cuối cùng của hai vật
là t. Chứng minh rằng nếu t1< t2 thì t1< t < t2
Câu 5. (3.5 điểm)
0

0

Người ta thả một miếng nhôm có khối lượng 4kg ở 120 C vào 2 lít nước ở 20 C. Tính nhiệt độ
của miếng nhôm và nước khi xảy ra cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của nhôm 880J/kg.K,
của nước 4200J/kg.K.
BÀI LÀM
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

(Thí sinh không ghi vào phần này)
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỆ THỦY

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

Họ và tên: ......................................
NĂM HỌC 2013 - 2014
Lớp: ................................................
Môn:Vật lí 8 - Thời gian: 45'(không kể thời gian giao đề)
Giám thị 1.........................................
Giám thị 2: ....................................
Giám khảo 1:: .................................
Giám khảo 2: ................................
ĐỀ B
Câu 1. (2.0 điểm)
a) Nhiệt lượng là gì? Viết công thức tính nhiệt lượng giải thích rõ các đại lượng trong công
thức?
b) Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, điều đó có nghĩa gì?
Câu 2. (1.5 điểm)
Lấy 1 cốc nước đầy và một thìa muối tinh. Cho muối từ từ vào nước cho đến khi hết thìa
muối ta thấy nước vẫn không tràn ra ngoài . Hãy giải thích tại sao?
Câu 3. (1.5 điểm)
Bạn Bảo thực hiện được một công 36000J trong 10 phút. Bạn Hòa thực hiện được một công
42kJ trong 14 phút. Hỏi bạn nào làm việc khỏe hơn?
Câu 4. (1.5 điểm) Hai vật có nhiệt độ t1 và t2 tiếp xúc và trao đổi nhiệt với nhau. Nhiệt độ cuối
cùng của hai vật là t. Chứng minh rằng nếu t2> t1 thì t2> t > t1
Câu 5. (3.5 điểm)
0

0

Người ta thả một miếng đồng có khối lượng 2 kg ở 120 C vào 3 lít nước ở 20 C. Tính nhiệt độ
của miếng đồng và nước khi xảy ra cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của đồng 380J/kg.K,
của nước 4200J/kg.K.
BÀI LÀM
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

(Thí sinh không ghi vào phần này)
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ LỚP 8
HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2013 – 2014
ĐỀ A
Câu

1
(2.0 điểm)

Đáp án
a. Viết được công thức P = và chỉ ra các đại lượng và đơn vị của các đại
lượng có trong công thức.
b. Đổi 12km = 12000m, 30 phút = 1800s
Tính được A = 300 . 12000 = 3600000 (J)
Áp dụng đúng công thức P = =

2
(1.5 điểm)

3
(1.5 điểm)

4
(1.5 điểm)

5
(3.5 điểm)

3600000
= 2000W
1800

Đường tan trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh là do ở nước
nóng nhiệt độ cao nên các phân tử nước và các phân tử đường chuyển
động nhanh hơn nên hòa lẫn với nhau nhanh hơn.
Do đó đường tan ra trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh.
Thủy tinh giản nở kém nên khi rót nước nóng vào cốc thì phần bên trong bị
giản nở, nhưng phần bên ngoài không kịp nở ra, do đó cốc dày dể vỡ hơn cốc
mỏng.
Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nước nóng thì cần nhúng trước cốc vào nước
nóng.
Khi có sự trao đổi nhiệt giữa hai vật, vật có nhiệt độ cao hơn sẽ tỏa
nhiệt để giảm nhiệt độ, vật có nhiệt độ thấp hơn sẽ thu nhiệt để tăng nhiệt
độ.
Như vậy nếu ban đầu vật 2 có nhiệt độ t2 lớn hơn thì vật 2 tỏa nhiệt để
giảm nhiệt độ xuống là t, còn vật 1 có nhiệt độ t1 sẽ thu nhiệt để tăng
nhiệt độ đến giá trị t
Do đó: nếu t1 < t2 thì t1 < t < t2

Điểm
1.0
0,5
0,5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Tóm tắt
m1  4kg

0.5

t1  1200 C
c1  880 J

kg.K
V2  2l � m2  2kg
t2  200 C
c2  4200 J

kg .K

t ?

Bài giải

0.75

- Nhiệt lượng của miếng nhôm tỏa ra là:
Q1  m1.c1.Vt1  m1.c1.(t1  t )

0.75


Q1  4.880.(120  t )

- Nhiệt lượng nước thu vào là:
Q2  m2 .c2 .Vt2  m2 .c2 .(t  t2 )
Q2  2.4200.(t  20)

- Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có:
Q1  Q2
� 4.880.(120  t )  2.4200.(t  20)
� 422400  3520t  8400t  168000
� 11920t  590400
590400
�t
�49.530 C
11920

- Học sinh làm phương pháp khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
- Điểm làm tròn đến 0.5

0.75
0.75


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ LỚP 8
HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2013 – 2014
ĐỀ B
Câu

1
(2.0 điểm)

2
(1.5 điểm)
3
(1.5 điểm)

4
(1.5 điểm)

Đáp án
a) Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi
trong quá trình truyền nhiệt.
Công thức tính nhiệt lượng: Q = c. m.  t.
Trong đó:
Q là nhiệt lượng vật nhận thêm được hay mất bớt đi đo bằng đơn vị J
c: nhiệt dung riêng của chất, đo bằng đơn vị J/kg.K
m: khối lượng của vật, đo bằng đơn vị kg.
 t: độ thay đổi nhiệt độ,  t = t2  t1 đơn vị đo bằng đơn vị 0 C hoặc K
b) Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K điều đó có nghĩa muốn
làm cho 1kg nước nóng lên thêm 10 C cần truyền cho nước một nhiệt
lượng 4200J.
Muối và nước từ các phân tử riêng biệt nhỏ bé khi cho từ từ muối vào
nước các phân tử muối tách rời nhau và xen lẫn vào khoảng trống giữa
các phân tử nước và cũng như các phân tử muối
Do đó muối tan vào trong nước nhưng nước không tràn ra ngoài khỏi
cốc.
- Công suất làm việc của bạn Bảo là: P1 = A1/t1 = 36000/600 = 60W
- Công suất làm việc của bạn Hòa là: P2 = A2/t2 = 42000/840 = 50W
Ta thấy P1 > P2 .Vậy bạn Bảo làm việc khẻo hơn bạn Hòa
Khi có sự trao đổi nhiệt giữa hai vật, vật có nhiệt độ cao hơn sẽ tỏa nhiệt
để giảm nhiệt độ, vật có nhiệt độ thấp hơn sẽ thu nhiệt để tăng nhiệt độ.
Như vậy nếu ban đầu vật 2 có nhiệt độ t2 lớn hơn thì vật 2 tỏa nhiệt để
giảm nhiệt độ xuống là t, còn vật 1 có nhiệt độ t1 sẽ thu nhiệt để tăng
nhiệt độ đến giá trị t
Do đó: nếu t2> t1 thì t2> t > t1

Điểm
0.75

0.75
0.5

1.0
0.5
0,5
0,5
0,5
0.5
0.5
0.5

5
(3.5 điểm) Tóm tắt
m1  2kg

0.5

t1  1200 C
c1  380 J

Kg .K
V2  3l � m2  3kg
t2  200 C
c2  4200 J
t ?

Kg.K


Bài giải

0.75

- Nhiệt lượng của miếng đồng tỏa ra là:
Q1  m1.c1.Vt1  m1.c1.(t1  t )
Q1  2.380.(120  t )

0.75

- Nhiệt lượng nước thu vào là:
Q2  m2 .c2 .Vt2  m2 .c2 .(t  t2 )
Q2  3.4200.(t  20)

- Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có:
Q1  Q2
� 2.380.(120  t )  3.4200.(t  20)
� 91200  760t  12600t  252000
� 13360t  343200
343200
�t
�25, 70 C
13360

- Học sinh làm phương pháp khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
- Điểm làm tròn đến 0.5

0.75
0.75


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ LỚP 8
HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2013 – 2014
ĐỀ B
Câu

1
(2.0 điểm)

2
(1.5 điểm)
3
(1.5 điểm)

4
(1.5 điểm)

Đáp án
a) Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi
trong quá trình truyền nhiệt.
Công thức tính nhiệt lượng: Q = c. m.  t.
Trong đó:
Q là nhiệt lượng vật nhận thêm được hay mất bớt đi đo bằng đơn vị J
c: nhiệt dung riêng của chất, đo bằng đơn vị J/kg.K
m: khối lượng của vật, đo bằng đơn vị kg.
 t: độ thay đổi nhiệt độ,  t = t2  t1 đơn vị đo bằng đơn vị 0 C hoặc K
b) Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K điều đó có nghĩa muốn
làm cho 1kg nước nóng lên thêm 10 C cần truyền cho nước một nhiệt
lượng 4200J.
Muối và nước từ các phân tử riêng biệt nhỏ bé khi cho từ từ muối vào
nước các phân tử muối tách rời nhau và xen lẫn vào khoảng trống giữa
các phân tử nước và cũng như các phân tử muối
Do đó muối tan vào trong nước nhưng nước không tràn ra ngoài khỏi
cốc.
- Công suất làm việc của bạn Bảo là: P1 = A1/t1 = 36000/600 = 60W
- Công suất làm việc của bạn Hòa là: P2 = A2/t2 = 42000/840 = 50W
Ta thấy P1 > P2 .Vậy bạn Bảo làm việc khẻo hơn bạn Hòa
Khi có sự trao đổi nhiệt giữa hai vật, vật có nhiệt độ cao hơn sẽ tỏa nhiệt
để giảm nhiệt độ, vật có nhiệt độ thấp hơn sẽ thu nhiệt để tăng nhiệt độ.
Như vậy nếu ban đầu vật 2 có nhiệt độ t2 lớn hơn thì vật 2 tỏa nhiệt để
giảm nhiệt độ xuống là t, còn vật 1 có nhiệt độ t1 sẽ thu nhiệt để tăng
nhiệt độ đến giá trị t
Do đó: nếu t2> t1 thì t2> t > t1

Điểm
0.75

0.75
0.5

1.0
0.5
0,5
0,5
0,5
0.5
0.5
0.5

5
(3.5 điểm) Tóm tắt
0.5


m1  2kg
t1  1200 C
c1  380 J

Kg .K
V2  3l � m2  3kg
t2  200 C
c2  4200 J

0.75
Kg.K

0.75

t ?

Bài giải
- Nhiệt lượng của miếng đồng tỏa ra là:
Q1  m1.c1.Vt1  m1.c1.(t1  t )
Q1  2.380.(120  t )

- Nhiệt lượng nước thu vào là:
Q2  m2 .c2 .Vt2  m2 .c2 .(t  t2 )
Q2  3.4200.(t  20)

- Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có:
Q1  Q2
� 2.380.(120  t )  3.4200.(t  20)
� 91200  760t  12600t  252000
� 13360t  343200
343200
�t
�25, 70 C
13360

- Học sinh làm phương pháp khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
- Điểm làm tròn đến 0.5

0.75
0.75Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×