Tải bản đầy đủ

Đề + đáp án kiểm tra vật lí 9 học kì 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỆ THỦY

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

Họ và tên: ......................................
NĂM HỌC 2013 - 2014
Lớp: ................................................
Môn:Vật lí 9 - Thời gian: 45'(không kể thời gian giao đề)
Giám thị 1.........................................
Giám thị 2: ....................................
Giám khảo 1:: .................................
Giám khảo 2: ................................
ĐỀ A
Câu 1.(2.0 điểm) Nêu đặc điểm của mắt cận, mắt lão và các khắc phục.
Câu 2. (2,0 điểm) Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu
của máy là 220V. Muốn tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế lên 15400V.
a) Hỏi phải dùng loại máy biến áp với các cuộn dây có số vòng dây theo tỷ lệ như thế nào?
Cuộn dây nào mắc với hai đầu máy phát điện?
b) Dùng một máy biến áp có cuộn sơ cấp 500 vòng để tăng hiệu điện thế ở trên. Hỏi số vòng
dây của cuộn thứ cấp?
Câu 2. (1.5 điểm) Tại sao, khi nhìn vật dưới ánh sáng lục thì vật màu trắng có màu lục, vật

màu lục vẫn có màu lục, còn vật màu đen vẫn có màu đen?
Câu 4. (3.0 điểm) Đặt 1 vật sáng AB có dạng mũi tên dài 2 cm vuông góc với trục chính của
một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 6 cm, thấu kính có tiêu cự 4 cm.
a. Hãy dựng ảnh của vật đúng tỉ lệ.
b. Nhận xét đặc điểm của ảnh.
c. Tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương.
Câu 5. (1.5 điểm) Cho thấu kính hội tụ có
trục chính (), quang tâm O, tiêu điểm F như
hình vẽ, Hảy vẽ tia ló của tia AK.
l
BÀI LÀM
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................


(Thí sinh không ghi vào phần này)
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỆ THỦY

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

Họ và tên: ......................................
NĂM HỌC 2013 - 2014
Lớp: ................................................
Môn:Vật lí 9 - Thời gian: 45'(không kể thời gian giao đề)
Giám thị 1.........................................
Giám thị 2: ....................................
Giám khảo 1:: .................................
Giám khảo 2: ................................
ĐỀ B
Câu 1. (1,5 điểm) Ban ngày lá cây ngoài đường thường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy nó
có màu gì? Tại sao?
Câu 2. (2,0 điểm) Một đường dây điện cao thế cho một hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu
đường dây là 15400V. Để có một hiệu điện thế sinh hoạt là 220V.
a) Hỏi phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỷ lệ như thế nào?
Cuộn dây nào mắc với hai đầu đường dây cao thế?
b) Dùng một máy biến thế có cuộn sơ cấp 35000 vòng để giảm hiệu điện thế ở trên. Hỏi số
vòng dây của cuộn thứ cấp?
Câu 3. (2.0 điểm) Nêu đặc điểm của mắt cận, mắt lão và các khắc phục.
Câu 4. (3.0 điểm) Đặt 1 vật sáng AB có dạng mũi tên dài 1 cm vuông góc với trục chính của
một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 5 cm, thấu kính có tiêu cự 3 cm.
a. Hãy dựng ảnh đúng tỉ lệ.
b. Nhận xét đặc điểm của ảnh.
c. Tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương.
Câu 5. (1.5 điểm) Cho thấu kính hội tụ có
trục chính (), quang tâm O, tiêu điểm F như
hình vẽ, Hảy vẽ tia ló của tia AK.
BÀI LÀM
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................


(Thí sinh không ghi vào phần này)
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ LỚP 9
HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2013 – 2014
ĐỀ A
Câu

1
(2.0 điểm)

Đáp án
- Mắt cận chỉ nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở
xa. Điểm cực viễn của mắt cận thị ở gần mắt hơn bình thường.
- Cách khắc phục tật cận thị là đeo kính cận, một thấu kính phân kì, có
tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của mắt.
- Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần.
Điểm cực cận của mắt lão ở xa mắt hơn bình thường.
- Cách khắc phục tật mắt lão là đeo kính lão, một thấu kính hội tụ thích
hợp, để nhìn rõ các vật ở gần như bình thường.
a. Từ công thức:

n1 U1
220
1
=
=
=
n2 U 2 15400 70

Do đó số vòng cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp có tỷ lệ là:
2
(2.0 điểm)

0,5
0,5
0,5
0,5
0.5

n1
1
=
n2 70

0.5

Cuộn dây có số vòng dây ít (n1) mắc với hai đầu máy phát điện.
b. Từ công thức

3
(1.5 điểm)

Điểm

n1
1
=
, vì là máy tăng thế nên n1 là cuộn sơ cấp và n2
n2 70

là cuộn thứ cấp.
Số vòng dây của cuộn thứ cấp là: n2 = 70n1 = 35000 vòng
Vì dưới ánh sáng lục:
+ Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu lục nên vật có màu lục.
+ Vật màu lục tán xạ tốt ánh sáng màu lục nên vật vẫn có màu lục.
+ Vật màu đen không tán xạ ánh sáng màu lục nên vật vẫn có màu đen.
a.Vẽ được ảnh chính xác, đẹp

1.0
0.5
0.5
0.5
1

b. Ảnh thật ngược chiều với vật.
c. Ta có: ∆AOB ~ ∆A' OB'
4
(3.0 điểm)

5

0.5

A' B ' OA'
=
(1)
AB
OA
Ta lại cú : ∆OIF ' ~ ∆A' B' F '
A' B ' A' F '

=
mà OI = AB (2)
OI
OF '
OA' A' F '
⇒ OA’. OF’ = A’F’. OA
=
T (1) và (2) ⇒
OA OF '
⇒ (OF’ + F’A’) OF’ = A’F’. OA
⇒ ( 4 + F’A’) 4 = A’F’. 6
⇒ A’F’ = 8
⇒ OA’. 4 = 8 . 6 ⇒ OA’ = 12 cm
A' B ' 12
⇒ A’B’ = 4 cm
=

2
6

0.25

- Vẽ tia ló của 2 tia sáng đặc biệt:

0.50.25
0.5

0.5
0.5


(1.5 điểm)

+ Tia đi qua quang tâm O
+ Tia song song với trục chính.
- Xác định ảnh A' của A là giao điểm của đường kéo dài hai tia ló của hai
tia sáng đặc biệt
- Vẽ tia ló của tia sáng AK có đường kéo dài đi qua A'

- Học sinh làm phương pháp khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
- Điểm làm tròn đến 0.5

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ LỚP 9

0.5
0.5


HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2013 – 2014
ĐỀ B
Câu
1
(1.5 điểm)

Đáp án

Điểm

Ban ngày lá cây ngoài đường thường có màu xanh vì chúng tán xạ tốt ánh
sáng xanh trong chùm sáng trắng của Mặt trời.

0,75

Trong đêm tối ta thấy chúng có màu đen vì không có ánh sáng chiếu tới
và chúng chẳng có gì để tán xạ.

0,75

a. Từ công thức:

2
(2.0 điểm)

n1 U1 15400
=
=
= 70
n2 U 2
220

Do đó số vòng cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp có tỷ lệ là:

0.5
n1
= 70
n2

0.5

Cuộn dây có số vòng dây nhiều (n1) mắc với hai đầu đường dây cao thế.
n1
= 70 , vì là máy hạ thế n 1 là cuộn sơ cấp và n 2 là
n2
n
cuộn thứ cấp. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là: n2 = 1 = 500 vòng
70

b. Từ công thức

3
(2.0 điểm)

- Mắt cận chỉ nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở
xa. Điểm cực viễn của mắt cận thị ở gần mắt hơn bình thường.
- Cách khắc phục tật cận thị là đeo kính cận, một thấu kính phân kì, có
tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của mắt.
- Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần.
Điểm cực cận của mắt lão ở xa mắt hơn bình thường.
- Cách khắc phục tật mắt lão là đeo kính lão, một thấu kính hội tụ thích
hợp, để nhìn rõ các vật ở gần như bình thường.
a.Vẽ được ảnh chính xác, đẹp

1.0
0,5
0,5
0,5
0,5
1

b. Ảnh thật ngược chiều với vật
c. Ta có: ∆AOB ~ ∆A' OB'
4
(3.0 điểm)

5
(1.5 điểm)

0.5

A' B ' OA'
=
(1)
AB
OA
Ta laùi coự : ∆OIF ' ~ ∆A' B ' F '
A' B ' A' F '

=
mà OI = AB (2)
OI
OF '
OA' A' F '
⇒ OA’. OF’ = A’F’. OA
=
Từ (1) và (2) ⇒
OA OF '
⇒ (OF’ + F’A’) OF’ = A’F’. OA
⇒ ( 3 + F’A’) 3 = A’F’. 5
⇒ A’F’ = 4,5
⇒ OA’. 3 = 4,5 . 5 ⇒ OA’ = 7,5 cm
A' B ' 7,5
⇒ A’B’ = 1,5 cm
=

1
5

0.25

- Vẽ tia ló của 2 tia sáng đặc biệt:
+ Tia đi qua quang tâm O

0.50.25
0.5

0.5
0.5


+ Tia song song với trục chính.
- Xác định ảnh A' của A là giao điểm của đường kéo dài hai tia ló của hai
tia sáng đặc biệt
- Vẽ tia ló của tia sáng AK có đường kéo dài đi qua A'

- Học sinh làm phương pháp khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
- Điểm làm tròn đến 0.5

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ LỚP 9

0.5
0.5


HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2013 – 2014
ĐỀ B
Câu
1
(1.5 điểm)

Đáp án

Điểm

Ban ngày lá cây ngoài đường thường có màu xanh vì chúng tán xạ tốt ánh
sáng xanh trong chùm sáng trắng của Mặt trời.

0,75

Trong đêm tối ta thấy chúng có màu đen vì không có ánh sáng chiếu tới
và chúng chẳng có gì để tán xạ.

0,75

a. Từ công thức:

2
(2.0 điểm)

n1 U1 15400
=
=
= 70
n2 U 2
220

Do đó số vòng cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp có tỷ lệ là:

0.5
n1
= 70
n2

0.5

Cuộn dây có số vòng dây nhiều (n1) mắc với hai đầu đường dây cao thế.
n1
= 70 , vì là máy hạ thế n 1 là cuộn sơ cấp và n 2 là
n2
n
cuộn thứ cấp. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là: n2 = 1 = 500 vòng
70

b. Từ công thức

3
(2.0 điểm)

- Mắt cận chỉ nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở
xa. Điểm cực viễn của mắt cận thị ở gần mắt hơn bình thường.
- Cách khắc phục tật cận thị là đeo kính cận, một thấu kính phân kì, có
tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của mắt.
- Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần.
Điểm cực cận của mắt lão ở xa mắt hơn bình thường.
- Cách khắc phục tật mắt lão là đeo kính lão, một thấu kính hội tụ thích
hợp, để nhìn rõ các vật ở gần như bình thường.
a.Vẽ được ảnh chính xác, đẹp

1.0
0,5
0,5
0,5
0,5
1

b. Ảnh thật ngược chiều với vật
c. Ta có: ∆AOB ~ ∆A' OB'
4
(3.0 điểm)

5
(1.5 điểm)

0.5

A' B ' OA'
=
(1)
AB
OA
Ta laùi coự : ∆OIF ' ~ ∆A' B ' F '
A' B ' A' F '

=
mà OI = AB (2)
OI
OF '
OA' A' F '
⇒ OA’. OF’ = A’F’. OA
=
Từ (1) và (2) ⇒
OA OF '
⇒ (OF’ + F’A’) OF’ = A’F’. OA
⇒ ( 3 + F’A’) 3 = A’F’. 5
⇒ A’F’ = 4,5
⇒ OA’. 3 = 4,5 . 5 ⇒ OA’ = 7,5 cm
A' B ' 7,5
⇒ A’B’ = 1,5 cm
=

1
5

0.25

- Vẽ tia ló của 2 tia sáng đặc biệt:
+ Tia đi qua quang tâm O

0.50.25
0.5

0.5
0.5


+ Tia song song với trục chính.
- Xác định ảnh A' của A là giao điểm của đường kéo dài hai tia ló của hai
tia sáng đặc biệt
- Vẽ tia ló của tia sáng AK có đường kéo dài đi qua A'

- Học sinh làm phương pháp khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
- Điểm làm tròn đến 0.5

0.5
0.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×