Tải bản đầy đủ

Phieu tham dinh ket qua

PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ

TRƯỜNG THCS HỒNG THUỶ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hồng Thuỷ, ngày 28 tháng 11 năm 2013

PHIẾU PHÊ DUYỆT DỰ ÁN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2013 - 2014
DỰ ÁN: KÍNH THIÊN VĂN TỰ CHẾ CỦA HỌC SINH
Qua nghiên cứu hồ sơ dự án của học sinh về “Kính Thiên văn tự chế” của học
sinh Nguyễn Thị Phước học sinh lớp 9B trường THCS Hồng Thuỷ. Hội đồng khoa
học nhà trường thấy được sản phẩm của học sinh có tính sáng tạo cao và có thể phổ
biến rộng đề tài cho các học sinh THCS trên địa bàn huyện cũng như toàn quốc.
Dự án được sự hướng dẫn của giáo viên Vật lí Lê Văn San đã hướng dẫn học
sinh chế tạo cũng như hỗ trợ về mặt kĩ thuật.
Thông tin dự án:
+ Tên sản phẩm: Kính Thiên văn tự chế.
+ Học sinh: Nguyễn Thị Phước.

+ Số lượng: 01 sản phẩm.
Hội đồng thẩm định nhất trí chọn dự án tham dự hội thi KHKT cấp huyện năm
học 2013 – 2014 do Phòng Giáo Dục và Đào tạo Lệ Thủy tổ chức.
HIỆU TRƯỞNG

Võ Thành Đồng


PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ

TRƯỜNG THCS HỒNG THUỶ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hồng Thuỷ, ngày 28 tháng 11 năm 2013

PHIẾU XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
KỸ THUẬT NĂM HỌC 2013 - 2014
SẢN PHẨM: KÍNH THIÊN VĂN TỰ CHẾ
Qua hướng dẫn học sinh Nguyễn Thị Phước lớp 9D về dự án “Kính Thiên văn
tự chế”. Tôi nhận thấy sản phẩm phù hợp với học sinh THCS và có tính sáng tạo, sản
phẩm có thể nhân rọng cho lứa tuổi học sinh THCS có niềm đam mê NCKH đặc biệt
là lĩnh vực thiên văn học.
Vì vậy tôi đã hướng dẫn học sinh để viết thành dự án “Kính Thiên văn tự chế”
để vận dụng trong nghiên cứu khoa học và chọn đề án đại diện cho nhà trường tham
dự hội thi KHKT cấp huyện năm học 2013 – 2014 do Phòng Giáo Dục và Đào tạo Lệ
Thủy tổ chức.
NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Lê Văn SanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×