Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ
SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ


Toán

Kiểm tra bài cũ
Nêu các bước giải bài toán dạng: Tìm hai số khi biết
tổng và tỉ số của hai số đó
2
Tổng của hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là 3 . Tìm
hai số đó.


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán 1.Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là 3 .
5
Tìm hai số đó.
Ta có sơ đồ:


?

Số bé :

24

Số lớn:
?


Toán

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Bài toán 1: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là 3 . Tìm hai số đó.
5
Bài giải
Ta có sơ đồ:
?
* Số bé:
24
* Số lớn:

?
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
5 – 3 = 2 (phần)
5 - 3 = 2(phần)
Giá trị một phần:
Số bé là:
24 : 2 = 12
24: 2 x 3 = 36
Số bé là:
Số lớn là:
12 x 3 = 36
36 + 24 = 60
Số lớn là:
36 + 24 = 60
Đáp số: Số bé: 36
Số lớn: 60

Đáp số: Số bé: 36
Số lớn: 60


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán 1: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là 3 .
5
Tìm hai số đó
Bài giải

Các bước
giải:
24
Vẽ sơ đồ minh họa
- Vẽ sơ đồ? minh họa
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: Tìm hiệu số phần bằng nhau
- Tìm
5 – 3 = 2hiệu
(phần)
số
phần
bằng
nhau
Số bé là
Tìm số thứ nhất
12 : 2 x 3 = 36
-Số lớnTìm
số thứ nhất Tìm số thứ hai
là:
36 + 12 = 60
-ĐápTìm
thứ hai
số: Số bé:số
36
Ta có sơ đồ:

Số bé:
Số lớn:

Số lớn: 60

?


Toán

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12 m. Tìm chiều dài,
chiều rộng của hình đó. Biết rằng chiều dài bằng 7 chiều rộng.
4
Bài giải
Ta có sơ đồ:
?m
Dài :
Rộng:
12 m
?m
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
7 – 4 = 3 ( phần)
Chiều dài hình chữ nhật là:
12 : 3 x 7 = 28 (m)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
28 – 12 = 16 (m)
Đáp số: Chiều dài: 28 m
Chiều rộng: 16 m


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài tập 1:
2
Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số là . Tìm hai số đó.
5
Bài giải

-

Ta có sơ đồ:
Các
Số thứ nhất:

? giải:
bước
123
Vẽ sơ đồ minh họa
Số thứ hai:
Tìm hiệu số phần bằng nhau
?
Tìm số thứHiệu
nhất
số phần bằng nhau là:
5 – 2 = 3 (phần)
Tìm số thứ hai
Số thứ nhất là:
123: 3 x 2 = 82
Số thứ hai là :
123 + 82 = 205
Đáp số : Số thứ nhất: 82;
Số thứ hai: 205


Toán

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài tập 2: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 2 tuổi mẹ. Tính
7
tuổi của mỗi người.
Ta có sơ đồ:
Tuổi con:

?

25 tuổi
Tuổi mẹ:
?


Toán

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài tập 3: Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số
của hai số đó là 9 . Tìm hai số đó.
5
Số bé nhất có ba chữ số là: 100
?
Ta có sơ đồ:
Số lớn:
100

Số bé:
?


Toán

Muốn giải toán “ Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của
hai số đó” ta thực hiện các bước giải:
A. Vẽ sơ đồ, tìm số thứ nhất, tìm số thứ hai.
B. Tìm hiệu số phần bằng nhau, tìm số thứ nhất, tìm số thứ hai.
C. Vẽ sơ đồ, tìm hiệu số phần bằng nhau, tìm số thứ nhất,
C
tìm số thứ hai.
hai


Hiệu của hai số là 8. Tỉ số của hai số là 1 . Hai số đó là:
5
A. Số bé: 8; Số lớn: 10
B.
B Số bé: 2; Số lớn: 10
C. Số bé:1; Số lớn: 5


Toán

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

DẶN VỀ NHÀ:
- Làm bài tập 2, 3 trang 151 vào vở tự học
- Xem trước bài: Luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×