Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT
HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI
SỐ ĐÓ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TÂN HƯNG


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
3
Bài toán 1: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là Tìm hai
5
số đó?
Bài giải
Ta có sơ đồ sau:

?

Số bé :

24


Số lớn :
?

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
5 - 3 = 2 (phần)
Giá trị một phần bằng nhau:
24 : 2 = 12
Số bé là:
12 x 3 = 36
Số lớn là:
12 x 5 = 60
Đáp số: Số bé: 36
Số lớn: 60


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài giải
Ta có sơ đồ sau:

?

Số bé :

24

Số lớn :
?
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:
5 - 3 = 2 (phần)
5 - 3 = 2 (phần)
Giá trị một phần bằng nhau:
Số bé là:
24 : 2 = 12
24 : 2 x 3 = 36
Số bé là:
Số lớn là:
12 x 3 = 36
36 + 24 = 60
Số lớn là:
12 x 5 = 60
Đáp số: Số bé: 36
Đáp số: Số bé: 36
Số lớn: 60
Số lớn: 60


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12
m. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó, biết rằng chiều dài
7
bằng
chiều rộng.
4
Bài giải
Ta có sơ đồ:
Chiều dài:

?m

Chiều rộng:

12 m
?m

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
7 - 4 =3 (phần)
Chiều dài hình chữ nhật là:
12 : 3 x 7 = 28 (m)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
28 - 12 = 16 (m)
Đáp số: Chiều dài: 28 m
Chiều rộng: 16 m


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Muốn giải bài toán: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số
của
haihai
số đó
thếnhư
nào?sau:
số của
số ta
đólàm
ta làm

- Vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán.
- Tìm hiệu số phần bằng nhau.
- Tìm các số.


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài 1: Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là
.
Tìm2hai số đó.
5
Bài giải
Ta có sơ đồ:
?
Số thứ nhất :
123
Số thứ hai :

?
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
5 - 2 = 3 (phần)
Số thứ nhất là:
123 : 3 x 2 = 82
Số thứ hai là:
82 + 123 = 205
- Vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán.
Đáp số: Số thứ nhất: 82
- Tìm hiệu số phần bằng nhau.
- Tìm các số.
Số thứ hai: 205


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài 2: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng tuổi 2mẹ. Tính tuổi của
7
mỗi người.
Bài giải
Ta có sơ đồ: ? tuổi
Tuổi con :
25 tuổi
Tuổi mẹ :
? tuổi

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
7 - 2 = 5 (phần)
Tuổi của con là:
25 : 5 x 2 = 10 (tuổi)
Tuổi của mẹ là:
10 + 25 = 35 (tuổi)
- Vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán.
Đáp số: Con: 10 tuổi
- Tìm hiệu số phần bằng nhau.
- Tìm các số.
Mẹ: 35 tuổi


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Ta có sơ đồ:

?

Số lớn:
Số bé nhất có ba chữ số

Số bé:
?

225
Số lớn là …………
125
Số bé là …………
- Vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán.
- Tìm hiệu số phần bằng nhau.
- Tìm các số.


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài giải
Số bé nhất có 3 chữ số là 100. Vậy hiệu của hai số là 100.
Ta có sơ đồ:
?
Số lớn:
100
Số bé:
?
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
9 - 5 = 4 (phần)
Số lớn là:
100 : 4 x 9 = 225
Số bé là:
225 - 100 = 125
- Vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán.
- Tìm hiệu số phần bằng nhau.
Đáp số: Số lớn: 225
- Tìm các số.
Số bé: 125


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Muốn giải bài toán: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ
số
sau:
số của
của hai
haisố
số đó
đó ta
ta làm
làmnhư
thế nào?

- Vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán.
- Tìm hiệu số phần bằng nhau.
- Tìm các số.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×