Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

TÌM HAI SỐ
KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ
CỦA HAI SỐ ĐÓCâu 1:
Số thứ nhất là 3, số thứ hai là 4.
Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ
hai là :

A. 3

B. 4

C. 4

D. 3

4


7

3

7


Câu 2:

Tổng hai số là 60. Tỉ số của hai số đó
là . 1Tìm hai số đó.
5

Ta có sơ đồ:
?
*Số bé :
60
*Số lớn :
?

* Số bé là : ……………
10
* Số lớn là : 50
……………*Bài toán 1:

Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là
Tìm hai số đó.

3.
5

Bài giải
Nếu số bé được biểu thị bằng 3 phần bằng nhau, số
lớn được biểu thị bằng 5 phần như thế thì ta có sơ đồ
sau:
?
*Số bé :
24
*Số lớn :
?


*Bài toán 1:
Ta có sơ đồ:
*Số bé :

Bài giải
?
24

*Số lớn :
?
*Gợi ý:
- 24 là giá trị của mấy phần bằng nhau ? 2 phần ( 5 - 3 = 2 )
-Muốn tính giá trị một phần, ta làm sao ?

24 chia 2

-Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 3 phần như thế
(số bé) ta làm sao ? Lấy giá trị một phần nhân với 3
-Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 5 phần như thế
(số lớn) ta làm sao ? Lấy giá trị một phần nhân với 5


*Bài toán 1:
Ta có sơ đồ:
*Số bé :

Bài giải
?
24

*Số lớn :
?
Hiệu số phần bằng nhau là:
5 - 3 = 2 (phần)
Giá trị một phần là:
24 : 2 = 12
Số bé là:
12 x 3 = 36
Số lớn là:
12 x 5 = 60 ( hoặc 36 + 24 = 60 )
Đáp số: *Số bé: 36 - * Số lớn: 60


*Bài toán 2:
Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m.
Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó, biết rằng chiều dài
7 rộng.
bằng chiều
4
Ta có sơ đồ:

Bài giải

?m

*Chiều dài:
*Chiều rộng:

12 m
?m

Hiệu số phần bằng nhau là:
7 - 4 =3 (phần)
Chiều dài hình chữ nhật là:
12 : 3 x 7 = 28 (m)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
28 - 12 = 16 (m)
Đáp số: *Chiều dài: 28 m - * Chiều rộng: 16 m*Bài 1:
Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số
đó là 2 . Tìm hai số đó.
5

Ta có sơ đồ:
*Số thứ nhất :

Bài giải
?

123

*Số thứ hai :
?

Hiệu số phần bằng nhau là:
5 - 2 = 3 (phần)
Số thứ nhất là:
123 : 3 x 2 = 82
Số thứ hai là:
123 + 82 = 205
Đáp số: *Số thứ nhấtù: 82 - * Số thứ hai:
205


*Bài 2:
Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi mẹ bằng
tuổi của mỗi người.
Ta có sơ đồ:
*Tuổi con :

2 tuổi con. Tính
7

Bài giải
? tuổi

25 tuổi

*Tuổi mẹ :
? tuổi

Hiệu số phần bằng nhau là:
7 - 2 = 5 (phần)
Tuổi của con là:
25 : 5 x 2 = 10 (tuổi)
Tuổi của mẹ là:
25 + 10 = 35 (tuổi)
Đáp số: *Tuổi con: 10 - * Tuổi mẹ: 35Ta có sơ đồ:
?

*Số bé:

16

*Số lớn:
?

8
Số bé là …………
24
Số lớn là …………*Làm bài  SGK trang 151.
Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số . Tỉ số
của hai số đó là 9 . Tìm hai số đó.
4

Gợi ý:
Số bé nhất có ba chữ số là 100. Do đó hiệu hai số là 100.
Ta có sơ đồ:

?

*Số bé :

100

*Số lớn :
?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×