Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó


TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỶ SỐ CỦA
CHÚNG


*Bài toán 1:

Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là

Bài giải

3. Tìm hai số đó.
5

Nếu số bé được biểu thị bằng 3 phần bằng nhau, số lớn được biểu thị
bằng 5 phần như thế thì ta có sơ đồ sau:

?
*Số bé :

24


*Số lớn :
?


*Bài toán 1:
Ta có sơ đồ:

Bài giải
?

*Số bé :

24

*Số lớn :
?
*Gợi ý:
- 24 là giá trị của mấy phần bằng nhau ?
-Muốn tính giá trị một phần, ta làm sao ?

2 phần ( 5 - 3 = 2 )
24 chia 2

-Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 3 phần như thế
(số bé) ta làm sao ?
Lấy giá trị một phần nhân với 3
-Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 5 phần như thế
(số lớn) ta làm sao ?
Lấy giá trị một phần nhân với 5


*Bài toán 1:

Bài giải

Ta có sơ đồ:

?

*Số bé :

24

*Số lớn :
?
Hiệu số phần bằng nhau là:
5 - 3 = 2 (phần)
Giá trị một phần là:
24 : 2 = 12
Số bé là:
12 x 3 = 36
Số lớn là:
12 x 5 = 60
Đáp số:

( hoặc 36 + 24 = 60 )
*Số bé: 36 - * Số lớn: 60


*Bài toán 2:
Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Tìm chiều dài,
7
chiều rộng của hình đó, biết rằng chiều dài bằng
chiều rộng.

4

Ta có sơ đồ:
*Chiều dài:

Bài giải
?m

*Chiều rộng:

12 m
?m

Hiệu số phần bằng nhau là:
7 - 4 =3 (phần)
Chiều dài hình chữ nhật
là: 12 : 3 x 7 = 28 (m)
Chiều rộng hình chữ nhật
là: 28 - 12 = 16 (m)
Đáp số: *Chiều dài: 28 m - * Chiều rộng: 16 m*Bài 1:
Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là
đó.

Ta có sơ đồ:
*Số thứ nhất :

2
. Tìm hai số
5

Bài giải
?

123

*Số thứ hai :
?

Hiệu số phần bằng nhau là:
5 - 2 = 3 (phần)
Số thứ nhất là:
123 : 3 x 2 = 82
Số thứ hai là:
123 + 82 = 205
Đáp số: *Số thứ nhấtù: 82 - * Số thứ hai: 205


*Bài 2:

2

Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi mẹ bằng
tuổi con. Tính tuổi của mỗi
7
người.

Ta có sơ đồ:
*Tuổi con :

Bài giải
? tuổi

25 tuổi

*Tuổi mẹ :
? tuổi

Hiệu số phần bằng nhau là:
7 - 2 = 5 (phần)
Tuổi của con là:
25 : 5 x 2 = 10 (tuổi)
Tuổi của mẹ là:
25 + 10 = 35 (tuổi)
Đáp số:
*Tuổi con: 10 - * Tuổi mẹ: 35


Ta có sơ đồ:
?

*Số bé:

16

*Số lớn:
?

8
Số bé là …………
24
Số lớn là …………


*Làm bài

 SGK trang 151.

9
Hiệu của hai số bằng số bé nhất
có ba chữ số . Tỉ số của hai số đó là 9/4 . Tìm hai
4
số đó.

Gợi ý:
Số bé nhất có ba chữ số là 100. Do đó hiệu hai số là 100.
Ta có sơ đồ:

?

*Số bé :
100
*Số lớn :
?


Nêu các bước giải bài toán “tìm

hai số khi biết tổng hoặc
hiệu và tỉ số của hai số đó
“?


LUYỆN TẬP
CHUNG.

BÀI SAU


BÀI HỌC
HẸN GẶP LẠITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×