Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

Môn toán: Lớp 4
TÌM 2 SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ CỦA
2 SỐ ĐÓ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY ĐÔNG A


Toán
Bài: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó


*Bài toán 1:
Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là
Tìm hai số đó.
Bài giải
Ta có sơ đồ:
Số bé :

?

24


Số lớn :
?
Theo s¬ ®å, hiệu số phần bằng nhau lµ :
5 - 3 = 2 (phần)
Giá trị một phần là:
24: 2 = 12
Số bé là:
12 x 3 = 36
Số lớn là:
36 + 24 = 60 ( hoặc 12 x 5 = 60 )
Đáp số: Số bé: 36 . Số lớn: 60

3

.

5


Bài toán 2:
Một hình chữ nhật có số đo chiều dài hơn chiều rộng 12 m.
Tìm chiều dài , chiều rộng của hình đó ? Biết rằng chiều dài bằng
7 rộng .
chiều
Bài giải
4
?m
Ta có sơ đồ:
Chiều dài :
Chiều rộng :
12 m
?m

Theo s¬ ®å, hiệu số phần bằng nhau lµ :
7 - 4 = 3 (phần)
Hoặc
Giá trị một phần là:
12 : 3 = 4 (m)
Chiều dài hình chữ nhật là :
Chiều dài hình chữ nhật là :
12 : 3 x 7 = 28 (m)
4 x 7 = 28 (m)
Chiều rộng hình chữ nhật là :
Chiều rộng hình chữ nhật là :
4 x 4 = 16 (m)
28 - 12 = 16 (m)
Đáp số: Chiều dài : 28 m
Chiều rộng :16 m


Các bước giải bài toán tìm hai số khi biết
hiệu và tỉ của hai số đó :
- Vẽ sơ đồ .
- Tìm hiệu số phần bằng nhau .
- Tìm giá trị của một phần .
- Tìm số bé .
- Tìm số lớn .


Bài tập 1( trang 151)
Bài giải
Biểu thị số thứ nhất là 2 phần bằng
nhau thì số thứ hai là 5 phần như thế .
Hiệu số phần bằng nhau là:
5 – 2 = 3 (phần )
Số thứ nhất là :
123 : 3 x 2 = 82
Số thứ hai là :
123 + 82 = 205
Đáp số : Số thứ nhất : 82
Số thứ hai : 205


Bài tập 2( trang 151)
Mẹ hơn con 25 tuổi . Tuổi con bằng
mẹ . Tính tuổi của mỗi người.

2
7

tuổiBài giải
Ta có sơ đồ:
Số bé :

?
10

Số lớn :
?
Theo s¬ ®å, hiệu số phần bằng nhau lµ :
……………………
…………………
Giá trị
của một phần là :
……………………………………
Số bé là: …


………………………
………………
Số lớn
là:
…………………………
……………
Đáp số: Số bé: ………
Số lớn: ………
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×