Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

Toán lớp 4

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT
HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ


Toỏn

4A


Hát


KIỂM TRA BÀI CŨ

Nêu các bước giải bài toán: Tìm 2 số khi
biết tổng và tỉ?
Trả lời:
 Bước 1: Vẽ sơ đồ
 Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau

 Bước 3: Tìm giá trị 1 phần
 Bước 4: Tìm số bé
 Bước 5: Tìm số lớn


Thứ bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2010
Bài mới

Toán


Thứ bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2010
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Bài toán 1: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai
số đó là 3 . Tìm hai số đó?
5


Bài giải:
?
24

Số bé:
Số lớn:
?

Hiệu số phần bằng nhau là:
5 - 3 = 2 (phần)
Giá trị của 1phần là:
24 : 2 = 12
Số bé là:
12 x 3 = 36
Số lớn là:
12 x 5 = 60
Đáp số: Số bé : 36; Số lớn:60


Thứ bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2010
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Bài toán 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn
chiều rộng 12m. Tìm chiều dài, chiều rộng của
hình đó, biết rằng chiều dài bằng 7 chiều rộng.
4


Bài giải:
?m
Chiều dài:
Chiều rộng:

12m
? m

Hiệu số phần bằng nhau:
7 - 4 = 3 (phần)
Số đo của một phần là:
12 : 3 = 4 (m)
Chiều dài của hình chữ nhật là:
4 x 7 = 28 (m)
Chiều rộng của hình chữ nhật là:
4 x 4 = 16 (m)
Đáp số: Chiều dài 28m; Chiều rộng 16m


Nêu các bước giải bài toán: Tìm 2 số khi biết hiệu và
tỉ?

Trả lời
 Bước 1: Vẽ sơ đồ

 Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau:
Số phần của số lớn – Số phần của số bé

 Bước 3: Tìm giá trị 1 phần:
Hiệu 2 số: hiệu số phần bằng nhau

 Bước 4: Tìm số bé:
Giá trị 1 phần X số phần của số bé

 Bước 5: Tìm số lớn:
Giá trị 1 phần X số phần của số lớn


Thứ bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2010
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

LUYỆN TẬP:
Bài1: Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số
của hai số đó là 25 . Tìm hai số đó.


Bài giải:
?
123

Số thứ nhất:
Số thứ hai:
?

Hiệu số phần bằng nhau:
5 - 2 = 3 (phần)
Giá trị của một phần là:
123 : 3 = 41
Số thứ nhất là:
41 x 2 = 82
Số thứ hai là:
41 x 5 = 205
Đáp số: Số thứ nhất :82; Số thứ hai :205


Trò chơi

Tiếp sức


Dặn dò

Về nhà làm bài tập: 2, 3 trang 151Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×