Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

Môn: Toán 4


Viết tỉ số của a và b, biết:
a = 5m
a=3
b = 7m
b=4

3
4

5
7


Toán. Tiết 136

Bài 4 SGK/149:
Tóm tắt
Chiều rộng:

Chiều dài:

125m

Bài giải
Tổng số phần bằng nhau là:
2 + 3 = 5 (phần)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
125 : 5 x 2 = 50(m)
Chiều dài hình chữ nhật là :
125 : 5 x 3 = 75 (m)
Đáp số :
Chiều rộng : 50m
Chiều dài : 75m


Toán. Tiết : 136
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Bài toán 1 : Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là 3. Tìm
5
hai số đó.
Ta có sơ đồ :
Số bé :
Số lớn :

?

Bài giải
24

?
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
Số bé là:
Số lớn là:

5 – 3 = 2 (phần)
24 : 2 x 3 = 36
36 + 24 = 60
Đáp số: Số bé: 36;
Số lớn: 60


0
Toán. Tiết : 136
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
Bài toán 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m.
7
Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó, biết rằng chiều dài bằng
4
chiều rộng.
Bài giải
Ta có sơ đồ :
?
Chiều dài:
Chiều rộng:
12m
Theo sơ đồ, hiệu?số phần bằng nhau là:
7 – 4 = 3 (phần)
Chiều dài hình chữ nhật là:
12 : 3 x 7 = 28(m)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
28 - 12 = 16(m)
Đáp số: Chiều dài: 28m;
Chiều rộng: 16m.


0
Toán. Tiết 136
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.


Toán. Tiết : 136
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
1/ Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là
Tìm hai số đó.
Ta có sơ đồ :
Số thứ nhất:
Số thứ hai:

?

Bài giải
123

Theo sơ đồ, hiệu số?phần bằng nhau là:
5 – 2 = 3 (phần)
Số thứ nhất là:
123 : 3 x 2 = 82
Số thứ hai là:
82 + 123 = 205
Đáp số: Số thứ nhất: 82;
Số thứ hai: 205.

2
5


Toán. Tiết : 136
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.


Toán. Tiết : 136
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
Hãy chọn ý đúng :
Bài 1 : Cách nào dưới đây nêu đúng cách tìm số bé.
a/ Lấy hiệu cộng với hiệu số phần.
b/ Lấy hiệu chia cho hiệu số phần rồi nhân với số phần
của số bé.
c/ Lấy hiệu số phần nhân với số phần của số bé
Bài 2 : Cách nào dưới đây nêu đúng cách tìm số lớn.
a/ Lấy hiệu chia cho hiệu số phần rồi nhân với số phần của
số lớn.
b/ Lấy hiệu nhân với hiệu số phần.
c/ Lấy số phần của số lớn nhân với hiệu
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×