Tải bản đầy đủ

Mau 05

Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng Giáo dục - Đào tạo Lệ Thủy.
Tên cơ sở giáo dục: Trường THCS Hồng Thủy.
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 -2014
TT

Nội dung

I

Điều kiện tuyển sinh

II

III

IV


V

Chia theo khối lớp
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ban hành kèm
theo Thông tư số 02 /2013/TT-BGDĐT ngày
30/01/2013 của Bộ GD-ĐT.

Chương trình giáo dục mà cơ sở
giáo dục tuân thủ
Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS ban hành
kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày
05/5/2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở - Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia
giáo dục và gia đình.
đình: Thực hiện theo điều 45, 46,47 Điều lệ trường
THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp
học ban hành kèm theo Thông tư số12/2011/TTBGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD-ĐT.
Yêu cầu về thái độ học tập của
- Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: Thực hiện
học sinh
theo điều 38,40,41 Điều lệ trường THCS, trường
THPT và trường THPT có nhiều cấp học ban hành
kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày
02/4/2007 của Bộ GD-ĐT.
- Phòng học thường: 8 phòng.
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ - Phòng học bộ môn: Lý, Hóa, Sinh.
sở giáo dục cam kết phục vụ - Phòng thiết bị dùng chung: 01 phòng.
học sinh (như các loại phòng - Thiết bị dạy học: Đạt yêu cầu theo Thông tư số
phục vụ học tập, thiết bị dạy 19/2009/TT-BGD&ĐT ngày 11/8/2009.
học, tin học ...)
- Phòng Thư viện: 01 phòng, đạt tiêu chuẩn TV Tiên
tiến.
- Phòng Tin học: 01 phòng, 20 máy, có 10 máy có nối
mạng.
-Phòng dạy Tiếng Anh: 01 phòng đạt chuẩn.
- Phòng YTHĐ: 01 phòng.
- Dạy học môn tự chọn: Tin học từ khối 6 đến 9.
Các hoạt động hỗ trợ học tập, - Dạy nghề PT: Nghề Tin học cho học sinh khối 8.
sinh hoạt của học sinh ở cơ sở - BDHSG môn Toán 6, Ngữ văn 6, Toán 7, Ngữ văn
giáo dục
7, Anh văn 7, Lý 8, Sinh 8, Hóa 8, Địa 8, Sử 8, Tin 8.
- Hoạt động GDNGLL: Thực hiện theo chương trình
của Bộ GD-ĐT; Ngoại khóa các môn KHTN, KHXH,
TDTT, an toàn giao thông, phòng chống TNXH, GD
giới tính, dịch cúm AH1N1,...
- Hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm sóc địa chỉ đỏ,
giáo dục môi trường, xây dựng trường học thân thiện,
học ính tích cực


- Đội ngũ giáo viên: 39 người (GV 33 người - tỷ lệ
Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản 2,1 GV/ lớp; TPT Đội 1 người)
VI lý, phương pháp quản lý của cơ - Cán bộ quản lý: 02 người.
sở giáo dục
- Phương pháp quản lý: Quản lý theo kế hoạch.
- Hạnh kiểm Tốt 60,0%; Khá 38,0%; TB 2%; Yếu
Kết quả đạo đức, học tập, sức 0,0%
VII khỏe của học sinh dự kiến đạt - Học lực Giỏi 7,0%; Khá 38,0%; Trung bình trở lên
được
95,0%; lên lớp sau thi lại trên 99,0%; tốt nghiệp
THCS trên 98,5%.
- Sức khỏe học sinh: 100,0% đạt tiêu chuẩn rèn luyện
thân thể.
Phấn đấu có ít nhất 85% học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào
VIII Khả năng học tập tiếp tục của học lớp 10 THPT và BTTHPT đạt tiêu chí 14,2 xây
học sinh
dựng nông thôn mới, 15% học nghề và tham gia
LĐSX.

Hồng Thủy, ngày 27 tháng 09 năm 2013
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Võ Thành Đồng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×