Tải bản đầy đủ

Cong khai chat luong theo 09

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT NĂM HỌC 2013 -2014
Thực hiện các nội dung của Chương III, thông tư 09/2009/TT-BGDDT. Trường
THCS Hồng Thủy, công khai đến tận toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Hồng Thủy Thủy các nội dung Điều 6 theo nội
dung Quy chế ban hành theo TT 09/2009/TT-BGDĐT.
TT
1

1.a

1.b

1.c

1.d
2
2.a

2.b
3


Nội dung công khai

Tải nội dung công
khai

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng
giáo dục thực tế:
Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển Tải về nội
sinh của cơ sở giáo dục, chương trình giáo dục mà cơ sở Biểu mẫu 05
giáo dục tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và
gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ
sở vật chất của cơ sở giáo dục, các hoạt động hỗ trợ học
tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo
viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của cơ sở
giáo dục; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh
dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh.
Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại theo hạnh Tải về nội
kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức Biểu mẫu 09
khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh
giỏi, số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, số học sinh
được công nhận tốt nghiệp, số học sinh thi đỗ đại
học,cao đẳng, có phân biệt theo các khối lớp
Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia:
-Trường đạt chất lượng tối thiểu theo quy định: năm học
2012 - 2013 đạt Tập thể lao động xuất sắc theo quyết định
1990/QĐ-UNBD ngày 20/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Bình.
-Trường đạt chuẩn quốc gia năm 2010.
Kiểm định cơ sở giáo dục:
-Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, cấp
ngày 20/9/2012 (có giá trị 04 năm).
Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo
dục:
Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, Tải về nội
phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, Biểu mẫu 10
tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang
sử dụng, tính bình quân trên một lớp
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng,Tải về nội
chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình Biểu mẫu 11
độ đào tạo
Công khai thu chi tài chính:

dung

dung

dung

dung


Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ của khoản 3 Tải số liệu công
Điều 4 của Quy chế ban hành theo TT.
khai năm 2012.
Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học
và dự kiến cho cả cấp học:
-Thu học phí, trông giữ xe đạp: theo Quyết định số
19/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh
Quảng Bình.
3.b -Thực hiện tốt phối hợp côn tác BHYT cho HS.
-Các khoản thu khác đã được Ban đại diện cha mẹ HS
thông qua và UBND xã phê duyệt:
+ Dịch vụ nước uống: 90000 đ/HS/9 tháng.
+ Phù hiệu, phiếu liên lạc, thẻ bạn đọc: 30.000đ/HS
+ Tiền phô tô phiếu kiểm tra thường xuyên 30.000đ/HS/9
tháng.
Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm
học.
*Năm học 2013 -2014: Thực hiện tốt Quỹ ủng hộ HS có
3.c nguy cơ bỏ học đầu năm số tiền 2152000 đồng đã trao cho
13 học sinh số tiền 1300000 còn lại 852000 đồng.
Thực hiện tốt Học bổng C.I cho 21 học sinh thuộc diện.
Có các chế độ ưu tiên cho con TB: mượn sách tại thư viện.
3.a

Hồng Thủy, ngày 19 tháng 9 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)
Võ Thành ĐồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×