Tải bản đầy đủ

Bieu mau 11

Biểu mẫu 11
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2012-2013

STT

Nội dung

Tổng số giáo viên, cán bộ quản
lý và
nhân viên
I

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Giáo viên
Trong đó số
giáo viên dạy môn:
Toán

Hóa
Sinh
GDCD
Công nghệ
Thể dục
Âm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh
Ngữ văn
Lịch sử

Tổng số

Hình thức tuyển dụng
Tuyển dụng trước
NĐ 116 và tuyển Các hợp đồng
dụng theo NĐ 116 khác (Hợp đồng
(Biên chế, hợp làm việc, hợp
đồng làm việc ban đồng vụ việc,
đầu, hợp đồng làm ngắn hạn, thỉnh
việc có thời hạn, giảng, hợp đồng
hợp đồng làm việc theo NĐ 68)
khụng thời hạn)

Trình độ đào tạo

Ghi chú
TS

ThS

ĐHTCCN

40

24

12

4

33

22

11

4
2
2
3
2
1
2
1
1
3
5
3

3
2
1
1
1
1
1

1

3
3
3

1
2
1
1
1
1
2

Dưới TCCN


13
14
II
1
2
III
1
2
3
4
5
6

Tin học
Địa lý
Cán bộ quản lý
Hiệu trưởng
Phó hiệu trưởng
Nhân viên
Nhân viên văn thư
Nhân viên kế toán
Thủ quĩ
Nhân viên y tế
Nhân viên thư viện
Nhân viên khác

2
2
2
1
1
5
1
1
1
1
1

2
1
2
1
1

1

1
1
1
1
1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×