Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

Môn: Toán


Toán:

Bài cũ:

Tính a.1 + 1

2

3

b.

4 3
+
5 4

4 3 16 15 16 + 15 31
+ =

+
=
=
5 4 20 20
20
20

Quy đồng mẫu số được: 1 = 3
2 6

;

1 2
=
3 6

1 1 3 2 5
Cộng hai phân số:
+ = + =
2 3 6 6 6


Toán:

Phép trừ phân số

5 băng giấy màu, lấy 3băng giấy để cắt chữ. Hỏi
6
6
còn lại bao nhiêu phần của băng giấy ?
Ví dụ:Từ

5
6

3 25 − 3 2
− ==
=
6 6 66
6
2 3 5
+ =
Thử lại:
6 6 6

Tính: 5

3
6

?

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ
nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số


Toán:

Phép trừ phân số
Luyện tập:

15
7
Bài 1: Tính: a.
, c.

16 16

9 3

5 5

9 7 3 15
9 −−37 612
15
==
Ta có: − − ==
a.Tac.có:
516
5
5
516
Bài 2:Rút16
gọn rồi
tính
16

7 15
3 4
2 3
a − , b. − ; c. − ; d . 11 − 6 .
25
2 8
3 9 Thảo 5luận nhóm:
4 8
N1: câu a, N2: câu b, N3: câu c, N4: câu d


Toán:

Phép trừ phân số
Luyện tập:
Bài 2: Rút gọn rồi tính:

2 3 2 1 2 −1 1
a. − = − =
=
3 9 3 3
3
3
3 4 3 1 3 −1 2
b. − = − =
= =1
2 8 2 2
2
2

7 15 7 3 7 − 3 4
c. −
= − =
=
5 25 5 5
5
5
11 6 11 3 11 − 3 8
d. − = − =
= =2
4 8 4 4
4
4


Toán:

Phép trừ phân số
Luyện tập:
Bài 3: Tại hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số
huy chương vàng của học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng 195 tổng số
huy chương của đoàn đã giành được , còn lại là huy chương bạc
và huy chương đồng . Hỏi số huy chương bạc và huy chương
đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy
chương mà đoàn đã giành được?
Tóm tắt:
5 tổng số
Huy chương vàng:
19
Huy chương bạc và đồng:

…?….tổng số huy chương


Toán:

Phép trừ phân số
Luyện tập:
Tóm tắt:

Bài 3:

Huy chương vàng:
chương
Huy chương bạc và đồng:

5 tổng số huy
19
…?….tổng số huy chương

Bài gải:
Số huy chương bạc và đồng chiếm số phần là:

5 14
=
1( tổng số huy chương)
19 19
Đáp số:

14
( tổng số huy chương)
19


Toán:

Phép trừ phân số

1

2

3

4


Nêu cách trừ hai phân số
có cùng mẫu số.

Muốn trừ hai phân số có
cùng mẫu số, ta trừ tử số
của phânsố thứ nhất cho
tử số của phân số thứ hai
và giữ nguyên mẫu số


7 3
− =?
4 4

7 3 7−3 4
− =
= =1
4 4
4
4


17 12

=?
49 49

17 12 17 − 12 5

=
=
49 49
49
49


2
5
+
=?
7
7

2 5 2+5 7
+ =
= =1
7 7
7
7


Thứ tư ngày tháng 2 năm 2009
Toán:

Phép trừ phân số
Dặn dò:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×