Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số


1) Ví dụ :

Băng giấy được chia làm mấy phần
bằng nhau?
Băng giấy được chia thành 6 phần bằng nhau.


5
6

3
6

?


5
6

3

6

?

Ta có: 5
Nhận xét:

6

- 3 = ?2

6

Mẫu số giữ nguyên.
Tử số: 5 – 3 = 2

6


5
6

3
6

?

Ta thực hiện phép trừ hai phân số cùng mẫu số
như sau:
5
6

3
6

2
5-3
=
=
6
6


Kết luận: Muốn trừ hai phân số có cùng

mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất
cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên
mẫu số.


2 – LUYỆN TẬP THỰC HÀNH.

Bài 1: Tính
a, 15 - 7 = 15 - 7 = 8 = 1
16 16
16
2
16

4

7
3
7
3
b,
=1
=
=
4
4
4
4

c,

6
9
3
9 - 3 =
=
5
5
5
5

5

d, 17 - 12 = 17 - 12 =
49 49
49
49


Bài 2: Rút gọn rồi tính.
a)

b)

1

2 - 3 = 2 3
3
9
3

7 - 15
5
25

c)

3 - 4
2
8

1
2-1
=
=
3
3

d)

11 - 6
4 8


Bài 3:
Tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy
chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng

5
19

tổng số

huy chương của toàn đoàn đã giành được, còn lại là huy chương
bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương
đồng cuả đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy
chương mà đoàn đã giành được?

Tóm tắt :

Tổng số huy chương của đoàn tỉnh Đồng Tháp:

Huy chương vàng :

5
19

Số huy chương bạc và đồng ?

19
19


Bài 3:
Tóm tắt :

Tổng số huy chương của đoàn tỉnh Đồng Tháp:

Huy chương vàng :

5
19

19
19

Số huy chương bạc và đồng ?

Bài giải
Số huy chương bạc và đồng chiếm số phần là :
19
5
19
19

=

14
19

Đáp số:

(Tổng số huy chương)

14 tổng số huy chương.
19


Bài 3:
Bài giải
Số huy chương bạc và đồng chiếm số phần là :
5
1 19

=

14
19

Đáp số:

(Tổng số huy chương)

14 tổng số huy chương.
19


Kết luận: Muốn trừ hai phân số có cùng

mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất
cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên
mẫu số.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×