Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỒNG XUÂN

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ


Toán: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (TT)
4
2
Ví dụ : Một cửa hàng có tấn đường, cửa hàng đã bán được tấn
5
3
đường.Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn
4 2
đường
?
Ta phải thực hiện phép tính : −
5

3

Ta cần đưa phép trừ này về phép trừ hai phân số cùng mẫu số.

+ Quy đồng mẫu số hai phân số :

2 2 × 5 10
4 4 × 3 12
=
=
=
=

3 3 × 5 15
5 5 × 3 15
4 2 12 10 2
+ Trừ hai phân số :
− =

=
5 3 15 15 15

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số , ta quy đồng mẫu số hai
phân số rồi trừ hai phân số đó .


Toán: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (TT)
4
2
Ví dụ : Một cửa hàng có tấn đường , cửa hàng đã bán được tấn
3
5
đường.Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường ?

Bài giải
Cửa hàng còn lại số phần của tấn đường là :
4 2
2
− =
(tấn đường)
5 3 15

2
Đáp số :
tấn đường
15


Toán: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (TT)
Muốn trừ hai phân số khác mẫu số , ta quy đồng mẫu số hai
phân số rồi trừ hai phân số đó .
Luyện tập
Bài 1: Tính
a,

4 1

5 3

b,

5 3

6 8

c,

8 2

7 3

d,

5 3

3 5


Toán: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (TT)
Muốn trừ hai phân số khác mẫu số , ta quy đồng mẫu số hai
phân số rồi trừ hai phân số đó .
Luyện tập
Bài 1: Tính
a,

4 1 12 5
7
− =

=
5 3 15 15 15

8 2 24 14 10
c,
− =

=
7 3 21 21 21

b,

5 3 20 9 11
− =

=
6 8 24 24 24

5 3 25 9 16
d,
− =

=
3 5 15 15 15


Toán: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (TT)
Muốn trừ hai phân số khác mẫu số , ta quy đồng mẫu số hai
phân số rồi trừ hai phân số đó .
Luyện tập
Bài 2: Tính
a,

20 3

16 4

b,

30 2

45 5

c,

10 3

12 4

d,

12 1

9 4


Toán: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (TT)
Muốn trừ hai phân số khác mẫu số , ta quy đồng mẫu số hai
phân số rồi trừ hai phân số đó .
Luyện tập
Bài 2: Tính
8 1
a, 20 − 3 = 20 − 3 × 4 = 20 − 12
=
=
16 4 16 4 × 4 16 16 16 2

1
10 3 3 × 3 10 9
= − =
c, − =
12 4 4 × 3 12 12 12

30 2 30 2 × 9 30 18 12 4
b,
− = −
= − = =
45 5 45 5 × 9 45 45 45 15

d,

12 1 4 1 16 3 13
− = − = − =
9 4 3 4 12 12 12


Toán

Phép trừ phân số ( tiếp theo )

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số,
ta qui đồng mẫu số hai phân số,rồi trừ
hai phân số đó,

*Học thuộc qui tắc trừ hai phân số khác mẫu số.
*Chuẩn bị bài sau: Luyện tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×