Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số


Toán:

KIỂM TRA BÀI CŨ

1

2

+

3

2

2
3

5

=


2+5

3

+

2
4

=

3

=

8
12

Muốn cộng hai phân số
cùng mẫu số ta làm thế nào?

7
3

+

6
12

=

14
12

=

7
6

Muốn cộng hai phân số
khác mẫu số ta làm thế nào?


Toán:

Phép trừ phân số
5
3
băng giấy màu, lấy ra
băng giấy để cắt chữ.
6
6
Hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy?
5
6
Ta phải thực hiện phép tính:

Ví dụ: Từ

Ta có:
Thử lại:

5
6

-

3
6

5
6

-

3
5-3
=
6
6

2

+

3

=

=
5

2
6

3
6

?2
6

Muốn6trừ hai
6 phân
6 số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số
Muốn
haitửphân
cùngsốmẫu
nào?mẫu số.
thứ nhấttrừ
cho
số củasốphân
thứ số
haitavàlàm
giữ thế
nguyên


Toán:

Phép trừ phân số
Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số
ta làm thế nào?
Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số
của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ
hai và giữ nguyên mẫu số.


Toán:

Phép trừ phân số

Thực hành
Bài tập 1/ Tính

a)

15 - 7
16 16

;

b) 7
4

- 3
4

;

c)

9
5

- 3
5

;

d)

17 - 12
49
49


Toán:

Phép trừ phân số

Thực hành
Bài tập 1/ Tính:
a)

15
7
16 16

=

c)

9
5

9-3
=
5

- 3
5

15 - 7
8
1
=
=
16
16
2

6
=
5

b) 7
4

d)

- 3
4

=

7-3
4

=

4 = 1
4

17 - 12
17 - 12
5
=
=
49
49
49
49


Toán:

Phép trừ phân số

Thực hành
Bài tập 2/ Rút gọn rồi tính:

a)

c)

2
3

3
2

3
9

-

=

4
8

b) 7
5

d)

-

15
25

11
6
4
8


Toán:

Phép trừ phân số

Thực hành
Bài tập 2/ Rút gọn rồi tính:
2
a)
3

3
9

2
= ?
3

1
3

1
3:3
3
=
=
9
9:3
3

=

1
3

b)

7
5

-

7
15
=
25
5

-

3
5

=

4
5


Toán:

Phép trừ phân số

Thực hành
Bài tập 2/ Rút gọn rồi tính:

c) 3
2

d)

-

4
8

11
6
4
8

=

3
2

-

11
3
= 4
4

1
2

=

=

2
2

8
=
4

=

1

2


Phép trừ phân số

Bài 3 trang 129
Tại hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số
huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng
5 đoàn đã giành được, còn lại là huy
tổng số huy chương của
19
chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và
huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần
tổng số huy chương mà đoàn đã giành được ?

TÓM TẮT:

5
Huy chương vàng:
tổng số.
19
Huy chương bạc và đồng: . . . . tổng số?


Phép trừ phân số
TÓM TẮT:
5
Huy chương vàng:
tổng số.
19
Huy chương bạc và đồng: . . . . tổng số?
Bài giải
Cách 1
Số huy chương bạc và
đồng chiếm số phần là:
19 - 5 = 14 (tổng số
huy
chương)
19 19
19
Đáp số: (tổng số
14
huy chương)
19

Bài giải Cách 2
Số huy chương bạc và
đồng chiếm số phần là:
1-

=

(tổng số
14
5
huy
19 chương)
19
Đáp số: (tổng số
14
huy chương)
19


Trò chơi:”
Đúng ghi Đ sai ghi s vào ô trống:
2

1

7

3

3
2 5
=
4
4 4

S

5
4 1
- =
2
2 2

Đ

5

5
=
3
3 3

Đ

2

4

2
1 1
- =
2
2 3

5
5

-

4
5

=

1
5

S

Đ


Toán:

Phép trừ phân số

Về nhà:
Làm bài vào vở bài tập
Chuẩn bị bài:”Phép trừ
phân số(TT)”
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×