Tải bản đầy đủ

Bao cao kh to chuc thi lai thcs hong thuy

Phòng gD-ĐT Lệ Thủy
naM
trờng THCS Hồng thủy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Độc lập - Tự do - Hạnh

phúc

báo cáo kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra lại
Đơn vị: Trờng thcs hồng thủy

I - số lợng học sinh:
TT

1
2
3

khối


6
7
8
Cộng

Kiểm tra lại về
học lực

rèn luyện
về hạnh kiểm

6
8
3
17

0
0
0

ghi chú

II - kế hoạch ôn tập, kiểm tra:

1/ Thời gian ôn tập:
+ Từ ngày: 09/8/2010
+ Đến ngày:14/8/2010
2/ Thời gian kiểm tra:
+ Từ ngày: 15/8/2010
+ Đến ngày: 15/8/2010
III - Những nội dung khác cần báo cáo thêm (nếu có):

Lệ Thủy, ngày 07 tháng 8 năm
2010

Đồng

hiệu trởng
(đã ký)

Võ ThànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×