Tải bản đầy đủ

Kiểm tra một tiết môn công nghệ 8

A. MA TRẬN ĐỀ CÔNG NGHỆ 8:
Nội Dung

Bài 2: Hình
chiếu
Số câu:
Số điểm:
Khái niệm
bản vẽ kỹ
thuật- Hình
cắt
Số câu:
Số điểm:

CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
Nhận biết
Thông hiểu
TL
TL
Nhận biết được hình
Hiểu được phương pháp

chiếu, mặt phẳng
dùng phép chiếu vuông góc
chiếu, vị trí các hình
để vẽ hình chiếu
chiếu trên bản vẽ
Hiểu và giải thích được khái
niệm và công dụng của
phép chiếu vuông góc
Câu 1a,c
Câu 1b


Biết được công dụng
của hình cắt

Hiểu được khái niệm bản vẽ
kỹ thuật

Câu 3b


Câu 3 a


Vận dụng
TL

1 câu


1 câu


Bản vẽ các
khối đa diện

Vận dụng mô tả
được khối đa
diện trong thực
tế

Số câu:
Số điểm:

Câu 4


Biểu diễn ren

Hiểu được quy ước vẽ ren
Hiểu được khái niệm về ren
trong, phân biệt được quy
ước ren
Câu 2a


Số câu:
Số điểm:

Câu 2 c

Đọc được trình
tự đọc bản vẽ
lắp đơn giản,bản
vẽ chi tiết đơn
giản

Số câu:
Số điểm
Tổng
Tỷ lệ

Câu 3c


40 %


30 %


30 %

GVBM
Võ Văn Cường

Lê Đình Lý

1 câu


Đọc được ký
hiệu ren

Bản vẽ
lắp,bản vẽ
chi tiết

Duyệt của CM

Tổng

1 câu


1 câu

10 đ
100%


ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn:CÔNG NGHỆ 8
Thời gian:45 phút
Câu 1:(3 điểm)
a. Thế nào là hình chiếu của vật thể ?
b. Thế nào là phép chiếu vuông góc? Phép chiếu vuông góc được dùng làm gì?
c. Nêu tên gọi và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ?
Câu 2:( 2điểm)
a. Thế nào là ren trong? Nêu quy ước vẽ ren trong?
b. Đọc ký hiệu ren: M20X1
Câu 3: (4 điểm)
a. Thế nào là bản vẽ kỹ thuật?
b. Hình cắt là gì ? Hình cắt dùng để làm gì?
c. Nêu trình tự cách đọc một bản vẽ kỹ thuật mà em đã học.
Câu 4: (1 điểm)
Nêu ví dụ trong thực tế 2 vật thể có dạng khối đa diện .


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐÁP ÁN
Câu 1:
Khi chiếu vật thể trên mặt phẳng hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là
hình chiếu của vật thể.
- Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu vuông góc với mặt
phẳng chiếu
- Phép chiếu vuông góc được dùng để vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể
Vị trí:
Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng
Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng
Câu 2:
a.Khái niệm về ren trong: Là ren được hình thành trên bề mặt trong của lỗ
hình trụ.
*Quy ước vẽ ren trong:
+/ Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm
+/ Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền mảnh
+/ Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm
+/ Vòng tròn đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm
+/ Vòng tròn chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh
b.M 20X1
M: ren hệ mét
20: đường kính của ren
1: bước ren
Ren có hướng xoắn phải.

BIỂU
ĐIỂM

0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ

0.5đ
0.5đ

Câu 3:
Bản vẽ kỹ thuật trình bày các thông tin kỹ thuật dưới dạng các hình vẽ và các
kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.
Hình cắt là hình biểu diễn phận vật thể sau mặt phẳng cắt
Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể .
Nêu được trình tự cách đọc một bản vẽ kỹ thuật mà em đã học đúng
Câu 4:
Hs nêu được 2 vật thể đúng
Cộng


0.5đ
0.5đ


10đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×