Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

MÔN:TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG
VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ


++Tìm
Tìmx:
x:
a)a) xx––306
306==504
504

b)b) xx++254
254==680
680

x = 504 + 306 (Tìm SBT)

x = 680 - 254 (Tỡm SH)

x = 810


x = 426

Thử lại:

Thử lại:

810 – 306 = 504

426 + 254 = 680

504 = 504

680 = 680


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó.

Tóm tắt:

?

Số lớn:

10

Số bé:
?

70


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.Tìm hai số đó.

Tóm tắt:

?

Số lớn:
Số bé:

10

70

?

*Trao đổi nhóm đôi:
• Tổng hai số khi đó hay hai lần số bé bằng bao nhiêu?
• Tính xem số bé bằng bao nhiêu?


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.Tìm hai số đó.

Tóm tắt:

?

Số lớn:
Số bé:

Bài giải:

10

?
30

Số bé là :
(70 - 10) : 2 = 30

Số lớn là:
30 + 10 = 40
Đáp số: Số bé: 30
Số lớn: 40.

Cách 1

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2

70


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.Tìm hai số đó.

Tóm tắt:

?

Số lớn:

10

Số bé:
?

10

70


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.Tìm hai số đó.

Tóm tắt:

40
?

Số lớn:
Số bé:

10

?

Bài giải:
Số lớn là :
(70 + 10) : 2 = 40

Số bé là:
40 - 10 = 30
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30.

Cách 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

70


TOÁN
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

+
+ Muốn
Muốntìm
tìmhai
haisố
sốkhi
khibiết
biếttổng
tổngvà

hiệu
hiệucủa
củachúng,
chúng,ta
talàm
làmnhư
nhưthế
thếnào?
nào?

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2


LUYỆN TẬP
Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn
con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?

Tóm tắt:
Tuổi bố:
Tuổi con:

? ?
TUỔI

38 tuổi

? ?
TUỔI

Các nhóm 1, 2 và 3 làm theo cách tìm số bé trước;
Các nhóm 4, 5 và 6 làm theo cách tìm số lớn
trước.

58 tuổi


BÀI 1:

Giải
Tuổi con là:

(58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)
Tuổi bố là:
10 + 38 = 48 (tuổi)
Đáp số: Con: 10 tuổi
Bố: 48 tuổi


BÀI 1:

Giải
Tuổi bố là:

(58 + 38) : 2 = 48 (tuổi)
Tuổi con là:
48 - 38 = 10 (tuổi)
Đáp số: Bố: 48 tuổi
Con: 10 tuổi


Bài 2: Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn
số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao
nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ?

Tóm tắt:
Số HS trai:

? HỌC
SINH
4 học sinh

Số HS gái:
? HỌC
SINH

28 học sinh


BÀI 2:

Giải
Số học sinh trai là:
(28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)
Số học sinh gái là:
16 - 4 = 12 (học sinh)
Đáp số: 16 học sinh trai;
12 học sinh gái.


BÀI 2:

Giải
Số học sinh gái là:
(28 – 4) : 2 = 12 (học sinh)
Số học sinh trai là:
12 + 4 = 16 (học sinh)
Đáp số: 12 học sinh gái;
16 học sinh trai.


Bài 3: Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A
trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp
trồng được bao nhiêu cây?

Tóm tắt:
Lớp 4B:

? CÂY
50 cây

Lớp 4A:
? CÂY

600 cây


BÀI 3:

Giải
Lớp 4A trồng được số cây là:
(28 – 4) : 2 = 12 (học sinh)
Lớp 4B trồng được số cây là:
12 + 4 = 16 (học sinh)
Đáp số: 12 học sinh gái;
16 học sinh trai.


BÀI 3:

Giải
Số học sinh trai là:
(28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)
Số học sinh gái là:
16 - 4 = 12 (học sinh)
Đáp số: 16 học sinh trai;
12 học sinh gái.


Bài 4: Tính nhẩm:
Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng
cũng bằng 8. Tìm hai số đó ?
*Trong hai đáp án sau, đáp án nào đúng ?
a) Số lớn là 7, số bé là 1
b) Số lớn là 8, số bé là 0


CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM !Phần thưởng của bạn là một tràng pháo tay !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×