Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Phòng GD& đT huyện Thanh Liêm
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ.

MÔN TOÁN 4


Toán
Kiểm tra bài cũ:
Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 96 + 78 + 4

b) 789 + 285 + 15


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ.
Bài toán:Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10.
Tìm hai số
đó.?
Cách thứ nhất:

Số lớn:
10

Số bé:
Bài giải

70

?

Hai lần số bé là:
70 -10 = 60
Số bé là:
60 : 2 = 30
Số lớn là:
30 + 10 = 40
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30

Số bé = ( 70 – 10 ) : 2 = 30
Tổng

Hiệu

Nhận xét:
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ.
Bài toán:Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10.
Tìm hai số
đó.
Cách thứ hai:
?

Số lớn:
10

Số bé:

70

?
Bài giải

Hai lần số lớn là:
70 +10 = 80
Số lớn là:
80 : 2 = 40
Số bé là:
40 - 10 = 30
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30

Số lớn = ( 70 + 10 ) : 2 = 40
Tổng

Hiệu

Nhận xét:
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ.
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tìm hai số đó.
?
Tóm tắt: Số lớn:
Số bé :
Cách thứ nhất

10
?

Bài giải

Hai lần số bé là:
70 -10 = 60
Số bé là:
60 : 2 = 30
Số lớn là:
30 + 10 = 40
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

70

Cách thứ hai

Bài giải

Hai lần số lớn là:
70 +10 = 80
Số lớn là:
80 : 2 = 40
Số bé là:
40 - 10 = 30
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ.
Bài tập 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi.
Hỏi bố bao nhiêu tuổi,con bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt:

? tuổi

Tuổi bố :
38 tuổi

Tuổi con :
Cách 1

Bài giải

Hai lần tuổi con là:
58 – 38 = 20 (tuổi)
Tuổi của con là:
20 : 2 = 10 (tuổi)
Tuổi của bố là:
10 + 38 = 48 (tuổi)
Đáp số: Bố: 48 tuổi
Con: 10 tuổi

? tuổi

Cách 2

58 tuổi

Bài giải
Hai lần tuổi bố là:
58 + 38 = 96 (tuổi)
Tuổi của bố là:
96 : 2 = 48 (tuổi)
Tuổi của con là:
48 - 38 = 10 (tuổi)
Đáp số: Bố: 48 tuổi
Con: 10 tuổi


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ.
Bài tập 2 : Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh
gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu
học sinh gái?
? em
Tóm tắt: Học sinh trai :
Học sinh gái :

28 em
4 em
? em

Cách 1

Bài giải

Hai lần số học sinh gái là:
28 – 4 = 24 (em)
Số học sinh gái là:
24 : 2 = 12 (em)
Số học sinh trai là:
12 + 4 = 16 (em)
Đáp số: 16 học sinh trai
12 học sinh gái

Cách 2

Bài giải

Hai lần số học sinh trai là:
28 + 4 = 32 (em)
Số học sinh trai là:
32 : 2 = 16 (em)
Số học sinh gái là:
16 - 4 = 12 (em)
Đáp số: 16 học sinh trai
12 học sinh gái


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ.
Bài 3:

Bài 4 :

Cả

hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A
trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp
trồng được bao nhiêu cây?
Tính nhẩm : Tổng của hai số bằng 8 hiệu của
chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ.

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2


Kính chúc các thầy giáo,
cô giáo mạnh khoẻ !
Chúc các em học sinh
chăm ngoan học giỏi !

Dạy tốt –Học tốt
Arichon.midTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×