Tải bản đầy đủ

Kế hoạch của trường THCS tháng 9 2012

Kế hoạch tháng 9/2012
1. Thực hiện chương trình:
Thực hiện chương trình tuần 06.
2. Dạy và học.
Đảm bảo nề nếp kỷ cương dạy học, thống nhất một số nội quy, quy
định trong năm học mới( Quy định riêng của trường)
Biên chế cán sự lớp, tổ chức tốt việc chào cờ, tập luyện khai giảng, xây
dựng nề nếp lớp học, sinh hoạt đầu buổi và giữa, kiểm tra dụng cụ học tập và
trang phục của học sinh
Hoàn thiện hồ sơ theo quy định, triển khai nội dung quy định trường
học và những điều cấm của học sinh không được làm. Chấn chỉnh những tồn
tại năm học cu
Triển khai nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 theo bậc học, xây dựng kế
hoạch tổng thể, KHCM, PCGD, HSG, hội thi GVG, HSG,KHYT, Giáo dục
thể chất, Nghề, TB- TV, TCM, các đoàn thể,chuẩn quốc gia
Triển khai KHKTNBTT, tuyển chon học sinh giỏi, học sinh năng khiếu
lập danh sách trước ngày 28/9, kiểm tra chéo hồ sơ giữa các tổ 9. Giao chỉ
tiêu chất lượng từng giáo viên theo chỉ tiêu phấn đấu vùng 2
Chuẩn bị tốt các điều kiện bồi dưỡng HSG tỉnh.
3. Hoạt động khác.
Phân công phân hành trong BGH – CB,GVNV có bản phân kèm theo –

Thực hiện chương trình từ tuần 3 đến tuần 5 theo TKB số 1 bắt đầu từ ngày
20/8
Tổ chức họp phụ huynh học sinh thống nhất thu nộp, quyết toán quỹ
năm học cu, cung ứng các dịch vụ lo go, phù hiệu, áo quần TT, nước uống,
giấy kiểm tra, bảo hiểm….GVCN chuẩn bị nội dung họp theo hướng dẫn của
BGH
Tổ chức tốt các hội nghị: phụ huynh, CBCNV, Chi đoàn, Công đoàn,
Đội..
Tham mưu với địa phương hoàn thiện CSVC các phòng học, nhà vệ
sinh, hệ thống quạt điện, khuôn viên bàn ghế và các hạng mục. Tổ chức trung
thu cho học sinh
Tổ chức đại hội điểm 2 chi đội, kiện toàn đội cờ đỏ, đội cờ đội trống
làm tốt việc khai giảng năm học mới
Hoàn thành các thủ tục hợp đồng thử việc, quyết định chuyển ngạch,
hợp đồng không thời hạn… , hợp đồng lao động cho CB- GV – NV
Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đăng kí danh hiệu thi đua cá nhân,
tập thể
Hồng Thủy, ngày 01 tháng 01 năm 2013
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
P. HIỆU TRƯỞNG
Lê Đình LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×