Tải bản đầy đủ

Kế hoạch của trường THCS tháng 1 1013

KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2013
1. Thực hiện chương trình:
Hoàn thành chương trình tuần 22.
GV cần có kế hoạch dạy bù các môn còn chậm
2. Dạy và học.
Đảm bảo đầy đủ các điểm của các bài kiểm tra định kì và kiểm tra thường
xuyên. Thao giảng 2 tiết/1 tổ, dự giờ tối thiểu 23 tiết /GV.
Tiếp tục kiểm tra học kì 1 theo lịch của sở và PGD , phân công bộ phận
chuyên môn chỉ đạo: Đ/c Đ Lý lên kế hoạch kiểm tra, lịch coi và chấm, đ/c Cường
chuẩn bị các biểu mẫu thống kê, tổng hợp, văn phòng phẩm và các điều kiện khác.
Chỉ đạo triển khai hội thi cấp trêng và huyện đạt kết quả. Đồng thời chủ
động båi dìng đội tuyển h/s giỏi lớp 6,7,8,9 tham gia héi thi cÊp huyÖn.
Tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn, tập trung các chuyên đề đổi
mới thay sách trên các nội dung: Đổi mới phương pháp, tổ chức lớp học, kiểm tra
đánh giá h/s và đặc biệt đổi mới phương tiện dạy học. Đồng thời đẩy mạnh việc
thiết kế bài soạn chung, tập giảng, tập các thao tác thực hành thí nghiệm và sử
dụng các phương tiện hiện đại như các thiết bị máy móc.
Triển khai ở các tổ chuyên môn việc đánh giá, rút kinh nghiệm,sơ kết đổi
mới .
Rà soát lại chế độ cho điểm và xếp loại theo th«ng t 58 và XL häc sinh.
Lên kế hoạch chọn và tập luyện các đội tuyển tham gia hội khoẻ cấp huyện. Chỉ

đạo đc Lý, tổ trưởng đ/c Dũng và các thành viên
Chấn chỉnh lực lượng kiểm tra nội bộ trường học về hình thức công tác kiểm
tra, xử lí hồ sơ đảm bảo tính chính xác, trung thực khách quan và theo qui định.
Kiểm tra toàn diện và chuyên đề gồm 3 đ/c
3. Hoạt động khác.
Chăm sóc cây bóng mát và bồn hoa cây cảnh.
Vệ sinh các phòng học. tu sửa các phòng quét mạng nhện, bảng nội qui, Vét đường thoát nước. Tu sửa các bảng biểu.
Kiểm kê tài sản cố định, thư viện TB, có phân công cụ thể, nộp biên bản ngày
15/1/2011
Thiết lập thời khoá biểu HK II
Tổ chức sơ kết HKI
Hồng Thủy, ngày 01 tháng 01 năm 2013
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
P. HIỆU TRƯỞNG

Lê Đình LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×