Tải bản đầy đủ

So mi

Phòng gd - đt lệ thủy
Trờng thcs hồng thủy
--------- ----------

Hồ sơ
đề nghị công nhận trờng học an toàn về
an ninh trật tự Năm học 2012 2013
đơn vị: trờng THCS Hồng Thuỷ

Hồ sơ gồm có:
- Tờ trình của nhà trờng;
- Báo cáo kết quả xây dựng trờng học đạt tiêu chuẩn
An toàn về ANTT
- Bản đăng ký phấn đấu nhà trờng đạt tiêu chuẩn
An toàn về ANTT năm học 2012-2013
- Biên bản họp của nhà trờng đề nghị công nhận.

Tháng 07 năm 2013
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×