Tải bản đầy đủ

CV 480 bao cao chat luong sau on tap va kiem tra lai

UBND HUYỆN LỆ THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 480/GD&ĐT-THCS

Lệ Thủy, ngày10 tháng 8 năm 2012

V/v báo cáo chất lượng sau ôn tập, kiểm tra lại.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS trong huyện.
Nhằm tổ chức ôn tập, kiểm tra lại trong hè năm học 2011-2012 cho những
học sinh chưa có đủ điều kiện lên lớp và xét lên lớp, ở lại. Phòng GD&ĐT Lệ Thủy
yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS thực hiện các nội dung sau đây:
1/ Nghiên cứu và thực hiện Thông tư 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày
12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS
và học sinh THPT; Căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại Hạnh kiểm và Học lực của
học sinh năm học 2011-2012 để tiến hành ôn tập, thi lại và tổ chức xét lên lớp, ở lại

theo đúng quy định hiện hành.
2/ Nộp báo cáo về phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 20/8/2012 qua bộ phận
chuyên môn THCS 01 bộ bằng văn bản giấy, 01 bộ qua hộp thư nội bộ theo địa chỉ:
nguyenvanvung gồm:
+ Kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra - Mẫu 1;
+ Biên bản tổ chức kiểm tra;
+ Biên bản xét lên lớp, ở lại;
+ Kết quả xét lên lớp, ở lại - Mẫu 2
+ Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm năm học 2011-2012 sau thi lại
(theo mẫu báo cáo chất lượng cuối năm) - Mẫu 3.
Nhận được Công văn này, Phòng GD-ĐT Lệ Thủy yêu cầu hiệu trưởng các
trường THCS, TH&THCS thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có
vướng mắc cần thông tin về Phòng GD&ĐT để chỉ đạo kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Lưu VT, THCS.
Đăng WEBSITE

KT. TRƯỞNG PHÒNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Hoàng Đình Khuyên


Mẫu 1:
PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG THCS : ........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA LẠI
ĐƠN VỊ: ......................................................
I - SỐ LƯỢNG HỌC SINH:
TT

1
2
3

KIỂM TRA LẠI VỀ
HỌC LỰC

KHỐI

RÈN LUYỆN
VỀ HẠNH KIỂM

GHI CHÚ

6
7
8
Cộng
II - KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA:

1/ Thời gian ôn tập:
+ Từ ngày:
+ Đến ngày:
2/ Thời gian kiểm tra:
+ Từ ngày:
+ Đến ngày:
III - NHỮNG NỘI DUNG KHÁC CẦN BÁO CÁO THÊM (NẾU CÓ):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Lệ Thủy, ngày

tháng 8 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG
Mẫu 2:
KẾT QUẢ XÉT LÊN LỚP, Ở LẠI NĂM HỌC 2011-2012
ĐƠN VỊ: THCS .....................
TT

Họ tên

Lớp

1

Lê Văn A

7

Xếp loại cuối
năm
HL
HK
Yếu
TB

2

Trần Thị B

8

Yếu

Khá

Môn
thi lại

Kết
qua
thi lại

Toán:
3,0;
Lý: 4,5

Toán:
5,0; Lí:
7

Toán

Toán:
2,0

Xếp loại
sau thi lại
HL HK
TB TB

Lên
lớp/Ở
lại
Lên
lớp 8

Yếu

Ở lại
lớp 8

TB

* Tổng hợp:
- Tổng số học sinh thi lại:
- Tổng số lên lớp: , tỉ lệ:
Lệ Thủy, ngày

tháng 8 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

Ghi
chú

du

du


Mõu 3:

báo cáo xếp loại học lực , hạnh kiểm (SAU THI LAI)
Năm học : 2011 - 2012
Đơn vị: .................................................
Khố
i

Tổn
g số
HS

Học lực
Giỏi
S
L

TL

Khá
S
L

TL

TB
S
L

TL

Hạnh kiểm
Yếu

Kém

S
L

S
L

TL

TL

Tốt
SL

TL

Khá
SL

TL

TB
SL

6
7
8
9
Cộn
g

Ngày
Ngi lõp bang

tháng 8 năm 2012
Hiệu trởng

TL

Yếu
SL

T
LTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×