Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng


toán
TOÁN :
KIỂM TRA BÀI CŨ:

Tính giá trị của hai biểu thức sau:
4x(3+5)
= 4x
=

32

84x3+4x5

=
=


12 + 20
32


toán
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau
a) 4 x ( 3 + 5 )
= 4x
=

vậy


=

8

32

4 x (3 +5 )

4x3+4x5
=

=

12 +

20

32
4x 3+4x 5


toán
Nhân một số với một tổng
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau:
a) 4 x ( 3 + 5 )
= 4x
=

vậy4x3+4x5
=

8

32

12 +

=

20

32

4 x (3 +5 )

=

4 x 3 + 4 x5

một số x một tổng

=

tích 1 + tích 2

4 x (3 + 5)

=

4x3

+ 4x5


toán
Nhân một số với một tổng
1.Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau:
a) 4 x ( 3 + 5 )
= 4x
=

vậy

4


=

8

32
(3 +5 )


x
a x (b +c

4x3+4x5
=

=

) =

12 +

20

32
4 x 3 + 4 x5

ax b+axc

2. Ghi nhớ:
- Khi nhân một số với một tổng ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi
cộng các kết quả lại với nhau.


toán
Nhân một số với một tổng
1.Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau:
a) 4 x ( 3 + 5 )
= 4x
8
=

Vậy4x3+4x5
=

32

12 +

=

4x(3+5)

=

20

32
4x3 + 4x5

2. Ghi nhớ:
- Khi nhân một số với một tổng ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng
rồi cộng các kết quả lại với nhau.
a x ( b + c) = a x b + a x c
Ví dụ:
4 x ( 1 +2 + 5)

= 4x1+4x2 +4x5
=
4 + 8 + 20
=
32


toán
Nhân một số với một tổng
Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu).

a

b

c

4

5

2

3

4

6

2

a x (b + c)

axb+axc
4x5+4x2

4 x (5 + 2)
7

=

1

5

3 x (4 + 5)

= 27

3x4+3x5

= 27

3

9
6 x (2 + 3)
5

= 30

12
15
6x2+6x3
12
18

= 30

28

20

Khi nhõn một số với một tổng ta cú thể làm sao?

= 28

8


toán
Nhân một số với một tổng
III. Luyện tập
1 Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):
2 a) Tính bằng hai cách
b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):
Mẫu:
Cách 1:
Cách 2:

38 x 6 + 38 x 4 = ?
38 x 6 + 38 x 4
= 228 + 152 = 380
38 x 6 + 38x 4 = 38 x (6 + 4)
= 38 x 10 = 380
5 x 38 + 5 x 62
135 x 8 + 135 x 2
Cách 1:
Cách 1:
5 x 38 + 5 x 62
= 190 + 310 = 500 135 x 8 + 135 x 2
= 1080 + 270
= 1350
Cách 2:
Cách 2:
5 x 38 + 5 x 62
= 5 x (38 + 62)
135 x 8 + 135 x 2
= 135 x (8 + 2)
= 5 x 100
= 135 x 10
= 500
= 1350


toán
Nhân một số với một tổng
1 Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):
2 a) Tính bằng hai cách:
b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):
3 Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(3 + 5) x 4 và 3 x 4 + 5 x 4

(3 + 5) x 4

= 8x4

3x4+5x4

= 32
Vậy:

= 12 + 20
= 32


=


toán
Nhân một số với một tổng
1 Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):
2 a) Tính bằng hai cách
b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):
3 Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.
(3 + 5) x 4

= 8x4

3x4+5x4

= 32
Vậy:

= 12 + 20
= 32

(33 + 5)
5 x4 = 3x4+5x4
(3 + 5 ) x 4 =

Khi nhân một tổng với một số, ta có thể nhân từng số hạng của tổng với
số đó rồi cộng các kết quả lại với nhau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×