Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN


Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ:
a) 214352 X 4

ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH
b) 102426 x 5


Tốn

TÍNH CHẤT GIAO HỐN CỦA PHÉP NHÂN

a) Tính và so sánh giá trò của
hai biểu thức:
7 x 5 và 5 x7
7x5=

5x7=

Vậy 7 x 5

5 x7


Toán

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
b) So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng
sau :
a

b

axb

bxa

4

8

4 x 8 = 32

8 x 4 = 32

6

7

6 x 7 = 42

7 x 6 = 42

5

4

5 x 4 = 20

4 x 5 = 20

Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn luôn bằng nhau,
ta viết :

axb=bxa

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích
không thay đổi.


Toán

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
LUYỆN TẬP:

1

Viết số thích hợp vào chỗ trống :

4x6=6x 4

3x5=5x 3

207 x 7 = 7 x 207

2138 x 9 = 9 x 2138

Nêu
tính
chất
giao
hoán
của
phép nhân .
Vì sao
em
kếtkết
quả
này?
Làmđiền
thế được
nào có
quả
này?
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không


Toán

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
LUYỆN TẬP:

2

Tính:

5 x 1236 = 1236 x 5
vận dụng tính chất giao
a/
b/
hoán
của
phép
nhân

1357 x 5 = 6785
40263 x 7 = 281841
ta đặt tính như sau:
7 x 853 = 5971

5 x 1326 = 6630

1236
x 5
6180
Khi thực hiện
phép nhân này em
đặt tính như thế nào ?


Toán

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
2

Tính:

c) 23 109 x 8
9 x 1427


Toán

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
3

Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 4 x 2145

b) (3 + 2 ) x 10 287

c) 3964 x 6

d) (2100 +45) x 4

e) 10 287 x 5

g) (4+2) x ( 3000 + 964)


Toán

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
4

AI NHANH – AI ĐÚNG

Điền số thích hợp vào ô trống :

ax

=

`

xa =a


Toán

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
AI NHANH – AI ĐÚNG

4

Điền số thích hợp vào ô trống :

ax

=

xa =0


Toán

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
4

AI NHANH – AI ĐÚNG

Điền số thích hợp vào ô trống :

ax bx

=

xb xa =0


Toán

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

Nêu tính chất giao hoán của phép nhân .

Xem trước bài: NHÂN MỘT SỐ VỚI 10, 100, 1000…
CHIA MỘT SỐ VỚI 10, 100, 1000,…
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×