Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân


Toán :
1.Kiểm tra bài cũ:
Đặt tính rồi tính.
a) 214325 4

b) 102426

214325
×
4

102426
×
5

857300

512130

5Toán :
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN (58)
2. Bài mới:
a. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

7
7

5 và 5

7

5 = 35
Vậy: 7

5
5 == 5

7

7 = 35


Toán :
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

8
72

9 và 9

8

72

Vậy
phépnhân
nhâncó
có thừa
thừa số
Haihai
phép
sốgiống
giống
nhauthì
thì luôn
luôn như
thếnhau.
nào với nhau?
nhau
bằng


Toán :
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

b. So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a
trong bảng sau :
a

b

4
6
5

8
7
4

axb
bxa
4 x 8 = 32 8 x 4 = 32
6 x 7 = 42 7 x 6 = 42
5 x 4 = 20 4 x 5 = 20

Giágiá
trịtrị
của
biểu
thức
a xa bx bluôn
bằng
củaso
Vậy
của
biểu
thức
luôn
nhưgiá
thếtrịnào
thức
x a. thức b x a khi a và b nhận những
với biểu
giá trị
củabbiểu
giá trị cụ thể ?

a

b=


Toán :
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

a b=b a
*Tính chất: Khi đổi chỗ các thừa số trong một
tích thì tích không thay đổi.
Vậy khi ta đổi chỗ các thừa số trong một tích
thì tích đó như thế nào ?


Toán :
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
3. Luyện tập.
* Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:
4x6=6x 4

3x5=5x 3

207 x 7 = 7 x 207

2138 x 9 = 9 x 2138

Khi ta đổi chỗ các thừa số trong một tích
thì tích không
đổi. được những kết
Vì saothay
em điền
quả vào những trống này?


Toán :
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
* Bài 2. Tính:
135 7
a. 1357 x 5 = 6785
b. 40263 x 7 = 281841
40263
×
5
7
7 x 853 = 853 x 7
5 x 1326 = 1326 x 5
6785
281841
1326
=853
5971
=
6630
×
×
5
7

5971

6630


Toán :
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì
tích không thay đổi.
Khi ta đổi chỗ acácbthừa
= b số
a trong một tích thì
tích đó như thế nào ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×