Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân

MÔN TOÁN LỚP 4
BÀI: TÍNH CHẤT GIAO HOÁN
CỦA PHÉP NHÂN


-

-?


KIỂM TRA BÀI CŨ
12345 x 2
12345
x
2
24690


Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức
3 + 4 và


4+3

Ta có: 3 + 4 = 12
4 + 3 = 12
Vậy: 3 + 4 = 4 + 3


Toán

Tính chất giao hoán của phép nhân( trang 58)
a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
7 x 5 và 5 x 7
Ta có : 7 x 5= 35
5 x 7= 35
Vậy : 7x 5 = 5 x 7


Toán

Tính chất giao hoán của phép nhân( trang 58)
b) So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau:
a

b

axb

4

8

4 x 8 = 32

8 x 4 = 32

6

7

6 x 7 = 42

7 x 6 = 42

5

4

5 x 4 = 20

4 x 5 = 20

bxa

axb = bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay
đổi .


Toán

Tính chất giao hoán của phép nhân( trang 58)
b) So sánh giá trị của hai biểu thức a x b
và b x a trong bảng sau:

axb

THỰC HÀNH

a

b

4

8

4 x 8 = 32 8 x 4 = 32

6

7

6 x 7 = 42

5

4

5 x 4 = 20

bxa

7 x 6 = 42

1

a) 4 x 6 = 6 x
207 x 7 =

4 x 5 = 20

axb = bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích
thì tích không thay đổi .

Viết số thích hợp vào ô trống:
b)3 x 5 = 5 x
x 207 2138 x 9 =

x 2138


1

Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 4 x 6 = 6 x

207 x 7 =

7

4

b) 3 x 5 = 5 x

x 207

2138 x 9 =

9

3

x 2138


THỰC HÀNH

2

Tính
a) 1357 x 5
7 x 853 = 853 x 7

b) 40263 x 7
5 x 1326 =1326 x 5

c) 23109 x 8
9 x 1427 =1427 x 9

853
1357
xx
75

1326
40263
xx
5 7

23109
1427
xx
98

6785
5971

281841
6630

184872
12843


3

Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau

a) 4 x 2145

b) (3 + 2) x 10287

c) 3964 x 6

d) (2100 + 45) x 4

e) 10287 x 5

g) ( 4 + 2) x (3000 + 964)


TRÒ CHƠI

Điền số thích hợp vào ô trống:
a x

1

=

1

x a = a

a x

0

=

0

x a = 0


Toán

Tính chất giao hoán của phép nhân( trang 58)
b) So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau:
a

b

axb

4

8

4 x 8 = 32

8 x 4 = 32

6

7

6 x 7 = 42

7 x 6 = 42

5

4

5 x 4 = 20

4 x 5 = 20

bxa

axb = bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay
đổi .


-Học thuộc tính chất giao hoán của phép
nhân
-Chuẩn bị bài sau: Nhân với 10, 100, 1000,...
-Chia cho 10, 100, 1000,...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×