Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

Môn: Toán
Lớp : 4


Toán

Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính:
a) 214352 X 4 = ?

a) 214352 X 4 = 857408

b) 102426 x 5 = ?

b) 102426 x 5 = 512130


Toán
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN


a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
7 x 5 và 5 x7

7x5=

5x7=

Vậy 7 x 5

5 x7


Toán
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

b) So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau:
a

b

axb

bxa

4

8

4 x 8 = 32

8 x 4 = 32

6

7

6 x 7 = 42

7 x 6 = 42

5

4

5 x 4 = 20

4 x 5 = 20

Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn luôn bằng nhau, ta viết :
axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.


Toán
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
LUYỆN TẬP:

1

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

4

a. 4 x 6 = 6 x

207 x 7 =

x 207 7

3

b. 3 x 5 = 5 x

2138 x 9 =

x 2138 9

Nêu tính chất giao
hoán của phép nhân ?
Làm thế nào có kết quả này?
Vì sao em điền được kết quả này?

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay
đổi.


Toán
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
2

Tính:

5 x 1326 = 1326 x 5 vận dụng

a/

1357
x 5chất
=
tính

giao
6785hoán của phép

nhân và ta đặt tính như sau:

7 x 853 =

5971

1236
x

5
6180

Khi thực hiện phép nhân này em đặt tính như thế nào ?

b/
40263 x 7 =

281841

5 x 1326 =

6630


Toán
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

Trị chơi:
Điền số thích hợp vào ô trống :

ax

=

xa =a


Toán
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG

Điền số thích hợp vào ô trống :

ax

=

xa =0


Toán
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG

ax bx

=

xb xa =0


Toán
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

Nêu tính chất giao hoán của phép nhân .


Toán
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

Về nhà làm bài 2c; 3; 4 vào vở bài tập
Xem trước bài: NHÂN MỘT SỐ VỚI 10, 100, 1000…
CHIA MỘT SỐ VỚI 10, 100, 1000,…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×