Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP
NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
SƠN TÂY- HÀ NỘI* Hãy nêu các bước thực hiện phép nhân?
Có hai bước thực hiện phép nhân:
Bước 1: Đặt tính
Bước 2: Nhân từ phải sang trái


*Đặt tính rồi tính:
12 305 x 6

12 305
x

6
73 830

x

31 139 x 7

31 139
x
7
217 973
Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức:

7 x 5 và 5 x 7
7 x 5 = 35
5 x 7 = 35

Vậy: 7 x 5 = 5 x 7


So sánh giá trị của hai biểu thức:
a x b và b x a trong bảng sau:
a

b

axb

bxa

4

8

4 x 8 = 32

8 x 4 = 32

6

7

6 x 7 = 42

7 x 6 = 42

5

4

5 x 4 = 20

4 x 5 = 20

Hãy so sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a
trong mỗi lần thay chữ bằng số?


Mỗi lần thay chữ bằng số, giá trị của biểu thức
a x b luôn bằng giá trị biểu thức b x a

Vậy biểu thức a x b bằng biểu thức b x a

axb=bxa


axb=bxa
Hai
thứcchỗ
giốngcác
nhau:
Cùng số
là tích
của
Khibiểuđổi
thừa
trong
Nhận
xét hai
hai thừa
số abiểu
và b. thức a x b và b x a

một
tích nhau
thì tích
thay đổi.

gì giống
và cókhông
gì khác nhau?
Khác nhau: Hai thừa số đổi chỗ cho nhau.Bài tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống:
b) 3 x 5 = 5 x 3

a) 4 x 6 = 6 x 4
207 x 7 =

4

7

x 207

2138 x 9 =

9

x 2138


Bài tập 2 : Đặt tính và tính:
b)

a) 1357 x 5
7 x 853
1357
x 55
6785

40263 x 7
5 x 1326

853
x 7

40263
x
7

1326
x
5

5971

281841

6630Bài tập 4: Số ?

a) a x
b) a x

1
0

=
=

1
0

xa=a
xa=0


ax1=1xa=a
Bất kì số nào nhân với 1 cũng bằng
chính số đó

ax0=0xa=0
Số nào nhân với 0 cũng bằng 0


Khi đổi chỗ các thừa số trong một
tích thì tích không thay đổi
Tính chất giao hoán của phép cộng:
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì
tổng không thay đổi


*Học lại tính chất giao hoán của phép
nhânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×