Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Trường tiểu học Nam Trạch
NĂM HỌC 2009-2010


CÁC EM CHÚ Ý
GIỜ HỌC BẮT ĐẦU


1.Em hiểu gì về góc cho ví dụ thực
tế để minh họa?
2. Người ta dùng dụng cụ gì để đo
góc ?1. Góc nhọn.
- Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.


A

O
11

B
12

1
2

10

3

9
4

8
7

6

5

- Góc nhọn bé hơn góc vuông.


1. Góc nhọn.
2. Góc tù.
- Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON.

M

O
11

N
12

1
2

10

3

9
4

8
7

6

5

- Góc tù lớn hơn góc vuông.


1. Góc nhọn.
2. Góc tù.
3. Góc Bẹt.
- Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD.

.O

C
11

12

D
1
2

10

3

9
4

8
7

6

5

-Góc bẹt bằng hai góc vuông.


Tiết 40:

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.(trang 49)
1. Góc nhọn.
2. Góc tù.
3. Góc Bẹt.


4. THực Hành.
Bài 1/ SGK tr 49


Bài 1/ SGK tr 49
Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông,
góc nhọn, góc tù, góc bẹt?
I

M

A

Q

P

N
Hình 1

Góc nhọn đỉnh A;
cạnh AM, AN.
X

.E
Hình 4

Góc bẹt đỉnh E;
cạnh EX, EY.

Hình 2

B

C

Góc tù đỉnh B;
cạnhV BP, BQ.

Hình 3

K

Góc vuông đỉnh
C; cạnh CI, CK.
G

D

Y
U Hình 5

Góc nhọn đỉnh D;
cạnh DU, DV.

O

Hình 6

H

Góc tù đỉnh O;
cạnh OG, OH.


Tiết 40:

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.(trang 49)
1. Góc nhọn.
2. Góc tù.
3. Góc Bẹt.
4. THực HànH
Bài 1/ SGK tr 49
Bài 2/ SGK tr 49


Bài 2/ SGK tr 49
Trong các hình tam giác sau:
-Hình tam giác nào có 3 góc nhọn?
-Hình tam giác nào có góc tù?
-Hình tam giác nào có góc vuông?
A

B

Q

C

D

N

P

E

G

Hình tam giác ABC Hình tam giác QNP Hình tam giác DEG
có 3 góc nhọn.
có góc tù.
có góc vuông.


A

O

- Góc nhọn bé hơn góc vuông.

B

M

O

C

N

.O

D

- Góc tù lớn hơn góc vuông.

- Góc bẹt bằng hai góc vuông.


Hướng dẫn về nhà
- Chuẩn bị dụng cụ học tập bài sau.


Tiết 40: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.(trang 49)
1. Góc nhọn.
Góc nhọn đỉnh O;
cạnh OA, OB.

Góc nhọn đỉnh O;
cạnh OP, OQ.

Góc nhọn bé
hơn góc
vuông.
- Ta đặt một cạnh của góc
vuông êke trùng với một
cạnh của góc, và đỉnh góc
vuông của chiếc êke trùng với
đỉnh góc nhọn.
Góc tù đỉnh O; cạnh
2. Góc tù.
OM, ON.

3. Góc bẹt.

Góc bẹt đỉnh O;
cạnh OC, OD.

Góc tạo bởi hai kim đồng hồ chỉ
lúc 2 giờ là một góc nhọn.
Hai góc không phải là góc
vuông của chiếc êke là hai góc
nhọn.

Góc tù lớn hơn
góc vuông.

Góc bẹt bằng
hai góc vuông.

Góc tạo bởi hai kim đồng hồ chỉ
lúc 5 giờ là một góc tù.

Góc tạo bởi hai kim đồng hồ chỉ
lúc 6 giờ là một góc bẹt.

Nếu xác định điểm I trên cạnh OC, điểm K trên cạnh OD của góc bẹt đỉnh O; cạnh
OC, OD ta có 3 điểm I, O, K là 3 điểm thẳng hàng.


4. Thực hành.
Bài 1/ SGK tr 49
Bài 1/ SGK tr 49
Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

Góc vuông đỉnh C;
cạnh CI, CK.

Góc nhọn đỉnh A;
cạnh AM, AN.

Góc tù đỉnh B; cạnh
BP, BQ.
Trong các hình tam giác sau:
Bài 2/ -SGK
tr tam
49 giác nào có ba góc nhọn?
Hình
- Hình tam giác nào có góc vuông?
- Hình tam giác nào có góc tù?

Góc nhọn đỉnh D;
cạnh DU, DV.
Góc bẹt đỉnh E;
cạnh EX, EY.

Góc tù đỉnh O; cạnh
OG, OH.

Hình tam giác ABC có
3 góc nhọn.
Hình tam giác EDG cóHình tam giác MNP
có góc tù.
góc vuông.


DÆn
DÆn dß:
dß:

**N¾m
N¾m ch¾c
ch¾c c¸c
c¸c kÕt
kÕt luËn
luËn rót
rót ra
ra tõ


bµi
bµi häc.
häc.
*Lµm
*Lµm bµi
bµi tËp
tËp 3-4-5
3-4-5 vbt
vbt to¸n
to¸n


Bài học kết thúc !Quà tặng


trung
thànhơn
các
thầy


các


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×