Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Kiểm tra bài cũ
Hãy cho biết các góc dưới đây thuộc loại góc gì ?
M

A

D

E

N
O

B

G
P


KIỂM TRA BẰNG ÊKE
M


A

D

E

N
O

B

G
P


Toán
Tiết 40: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt


A

O

Hãy đọc tên đỉnh và các cạnh của góc bên.

B


A
Góc đỉnh O, cạnh OA, OB

O

B


a. Góc nhọn

A
Góc này được gọi là góc nhọn.

O

B


a. Góc nhọn

A

O

B

Dùng ê-ke để kiểm tra độ lớn của
góc nhọn hỡnh bên và so sánh góc
đó với góc vuông.


a. Góc nhọn

A

O

Góc nhọn bé hơn góc
vuông.
B


a. Góc nhọn

A
Đặc điểm của góc nhọn là góc nhọn bé hơn góc
vuông.

O

B


Hãy đọc tên góc, tên đỉnh và các cạnh
của góc sau .
P

Q
O


Góc nhọn đỉnh O, cạnh OP, OQ
P

Q
O


b. Góc tù

M

Góc này được gọi là góc tù

O

N


b. Góc tù

M

Hãy đọc tên góc, tên đỉnh
và các cạnh của góc bên.

O

N


b. Góc tù

M

Góc tù đỉnh O, cạnh OM,
ON

O

N


b. Góc tù

Dùng ê-ke để kiểm tra độ lớn
của góc tù và cho biết góc tù
lớn hơn hay bé hơn góc vuông.

M

O

N


b. Góc tù

M

Góc tù lớn hơn góc vuông.

O

N


b. Góc tù

ĐÆc ®iÓm cña gãc tï lµ
gãc tï lín h¬n gãc vu«ng.

M

O

N


H

O

I


H

O

I

• Hãy đọc tên góc,
tên đỉnh và các
cạnh của góc bên .


H

Góc tù đỉnh O, cạnh
OH, OI
O

I


c. Góc bẹt

Góc này được gọi là góc bẹt

C

O

D


c. Góc bẹt

C

O

D

Hãy đọc tên góc , tên đỉnh và
các cạnh của góc bên.


c. Góc bẹt

Góc bẹt đỉnh O, cạnh OC,
OD

C

O

D


c. Góc bẹt

Ba điểm C, O, D của
góc bẹt như thế nào với
nhau.
C

O

D


c. Góc bẹt

Ba điểm C, O, D của góc
bẹt thẳng hàng.

C

O

D


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×