Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ II TRIỆU
TRẠCH


Toán
1. Trong
2.
Hãy kểcác
têngóc
cácdưới
góc đã
đây:
học ở lớp 3?
* Có mấy góc không vuông? Là những
góc nào? Hãy ghi kết quả vào bảng con.

1

4

2


5

3

6


TOÁN
a)

Góc nhọn

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB

Góc nhọn bé hơn góc vuông.

B

O

A

Hãy
góctên
AOB
vào
con, của
dùnggóc
ê- ke
để
Hãyvẽnêu
đỉnh
vàbảng
các cạnh
nhọn
kiểm
trên?tra độ lớn của góc vừa vẽ và cho biết
góc này lớn hơn hay bé hơn góc vuông?


TOÁN
b) Góc tù
M

Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON
O

N

Góc tù lớn hơn góc
vuông.

Thảo luận nhóm đôi: Hãy vẽ góc MON vào
bảng con, đọc tên đỉnh và các cạnh, dùng êke để kiểm tra độ lớn của góc đó và cho biết
góc đó lớn hơn hay bé hơn góc vuông?


TOÁN
GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT.
* Thảo
Các điểm
luậnC,
nhóm
O, D4:như
Hãythế
vẽnào
góc với
COD
nhau?
vào
c) Góc bẹt
bảng
ê-ke
để kiểm
travới
độ nhau.
lớn của
Cáccon,
điểmdùng
C, O,
D thẳng
hàng
C
Góc
bẹt
đỉnh
O;
cạnh
OC,
OD
góc đó và cho biết góc vừa đo:
C
Góc bẹt bằng hai góc vuông. C
A. Nhỏ hơn góc
.
B. Bằng góc vuông
vuông
O
C
C. Lớn hơn góc vuông
D. Bằng hai góc vuông

D


Toán
GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT.
*Sắp xếp các góc sau: góc vuông, góc nhọn, góc
tù, góc bẹt theo thứ tự góc lớn dần vào bảng con.
Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.


TOÁN
GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT.
B

a)
O

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.
Góc nhọn bé hơn góc vuông.
A

b) M

Góc tù đỉnh O; cạnh ON, OM.
Góc tù lớn hơn góc vuông.
O

N

Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OB.
Góc bẹt bằng hai góc vuông.

c)
C

.

O

D


TOÁN
GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT
2. Thực hành
Bài tập 1, 2, 3 (vở bài tập, trang 46)
Bài 3: Viết tên các góc vuông, góc nhọn,
góc tù có trong hình sau:
Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD
A
B
Góc vuông đỉnh D cạnh DA,
DC tù đỉnh B cạnh BA, BC
Góc
D

C Góc nhọn đỉnh C cạnh CB,


TOÁN
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

00:06
00:05
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:07
00:08
00:14
00:15
00:16
00:18
00:19
00:12
00:13
00:09
00:10
00:11
00:17
00:25
00:27
00:20
00:21
00:22
00:23
00:24
00:26
00:28
00:30
00:29

Trò chơi: TẬP LÀM GIÁM KHẢO

Quan sát các hình tam giác trên rồi ghi vào
bảng con chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
nhất: Trong một hình tam giác có nhiều nhất:
A. Một góc vuông
B. Một góc tù.
C. Ba góc nhọn.

D. Cả 3 đáp án


Xin chân thành
cảm ơn các thầy
giáo, cô giáo và
các em học sinh!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×