Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

MÔN TOÁN LỚP 4

GÓC NHỌN, GÓC TÙ,
GÓC BẸT.


Toán
Trong các góc dưới đây :
Góc nào không phải là góc vuông

B

A

C

D


Toán
a)


Góc nhọn

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB
A

O

Góc nhọn bé hơn góc vuông.

B

Hãy
Hãy vẽ
nêu
góc
tênAOB
đỉnhvào
và bảng
các cạnh
con,của
dùng
góc
ê- nhọn
ke để
kiểm
trên?tra độ lớn của góc vừa vẽ và cho biết
góc này lớn hơn hay bé hơn góc vuông?


Toán
b) Góc tù
M

Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON
Góc tù lớn hơn góc vuông.
O

N

Hãy vẽ góc MON vào bảng con, đọc tên đỉnh
và các cạnh, dùng ê- ke để kiểm tra độ lớn của
góc đó và cho biết góc đó lớn hơn hay bé hơn
góc vuông?


Toán
Hãy
Các vẽ
điểm
gócC,
COD
O, Dvào
như
bảng
thế nào
con, với
dùng
nhau?
ê-ke
c) Góc bẹt
đểCác
kiểm
tra C,
độ O,
lớnDcủa
góchàng
đó vàvới
chonhau.
biết
điểm
thẳng
C
Góc
bẹt
đỉnh
O;
cạnh
OC,
OD
góc vừa đo:
C
Góc bẹt bằng hai góc vuông. C
A. Nhỏ hơn góc vuông
.
B. Bằng góc vuông
O
C
C. Lớn hơn góc vuông
D. Bằng hai góc vuông

D


TOÁN
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.
B

a)
O

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.
Góc nhọn bé hơn góc vuông.
A

b) M

Góc tù đỉnh O; cạnh ON, OM.
Góc tù lớn hơn góc vuông.
O

N

Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OB.
Góc bẹt bằng hai góc vuông.

c)
C

.

O

D


C

C

C
C

C

Đây là góc gì ?

O

D
Góc bẹt
Đỉnh O, cạnh OC và OD


TOÁN
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.
* Nêu tên các góc sau: góc vuông, góc nhọn,
góc tù, góc bẹt theo thứ tự góc lớn dần.
Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.


Bài 1

Trong các góc sau đây, góc nào là : góc vuông , góc nhọn ,
góc tù , góc bẹt ?
Q

I

M

A

N

P

Góc nhọn

Góc tù
V

X

C

B

E

Góc bẹt

Góc vuông
G

D

Y
U

K

Góc nhọn

O

Góc tù

H


2) Trong các hình tam giác sau :

 Hình tam giác nào có ba góc nhọn ?
 Hình tam giác nào có góc vuông ?
 Hình tam giác nào có góc tù ?
A

B

M

C N

D

P E

Tam giác có ba góc nhọn là : tam giác ABC
Tam giác có góc vuông là : tam giác DEG
Tam giác có góc tù là : tam giác MNP

G


Toán
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
B

a)

b)

Góc nhän đỉnh O; cạnh OA, OB.
Góc nhọn bé hơn góc vuông.

O

A
Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON.

M

Góc tù lớn hơn góc vuông.
O

c)

N
Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD.

C

O

D

Góc bẹt bằng hai góc vuông.


“AI NHANH, AI ĐÚNG ?”


Luật chơi:
Có 5 hình . Khi một hình xuất hiện cả lớp có
quyền giơ tay trả lời. Ai giơ tay trước thì
được trả lời. Nếu trả đúng được 10 điểm.


Góc tù
Góc vuông

Góc bẹt

Góc tù
Góc nhọn


Xin chân thành
cảm ơn quý thầy
cô giáo và các em
học sinh!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×