Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra đại số 9

Trờng THCS Hồng Thuỷ
Đại 9

Kiểm tra bài số 1 -

Họ và tên:..........................
phút.
Lớp: 9.....
tra:.../....../2013
Điểm:

Thời gian: 45
Ngày kiểm

Lời nhận xét của giáo viên:

Đề I:
I Trắc nghiệm (2đ).Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả
lời đúng:
1.Căn bậc hai của 9 là:
A. 3;

B. -3;
C. 81;
2.Căn bậc hai số học của 4 là:
A. 2;
B. -2;
C. 16;
3.Điều kiện của x để 2x xác định là :
A. x > 0;
B. x< 0;
C. x 0;
4.Điều kiện của x để

D. 2
D. x 0

3
xác định là :
x 1

A. x > -1;
B. x< -1;
C. x -1;
II Tự luận (8đ)
Câu 1: Tìm giá trị của biểu thức: (2đ)
a)

D. 3

2 2 3 3
:
1 2 1 3

......................................................

b)

D. x 1

( 3 2) 2 ( 3 1) 2

..............................

...........................
......................................................

..............................

...........................
......................................................

..............................

...........................
......................................................

..............................

...........................
......................................................

..............................

...........................
......................................................
...........................

..............................


......................................................

..............................

...........................
......................................................

..............................

...........................
C©u 2: T×m x, biÕt: (2®)
a) 9 x  4 x  3

b)

4 x  4  9 x  9  36 x  36  1 ( x �1)

......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
C©u 3: Cho biÓu thøc: M =

a a
a a

1 a 1 a

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

 a �0; a �1

(3®)

a) Rót gän biÓu thøc M.
b) T×m a ®Ó M = 4.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...........
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................


.....................................................................................................
...........
.....................................................................................................
.....................................................................................................
........................................................ ............................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...........
C©u 4: T×m sè nghÞch ®¶o cña 2013  2014 (1®)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
........................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...........
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...........
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...........


.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...........
Trờng THCS Hồng Thuỷ
Kiểm tra bài số 1 Đại 9

Họ và tên:..........................
phút.
Lớp: 9.....
tra:.../....../2013
Điểm:

Thời gian: 45
Ngày kiểm

Lời nhận xét của giáo viên:

Đề II:
I Trắc nghiệm (2đ).Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả
lời đúng:
1.Căn bậc hai của 16 là:
A. 4;
B. 4 ;
C. 256;
2.Căn bậc hai số học của 9 là:
A. 3;
B. -3;
C. 81;
3.Điều kiện của x để 3x xác định là :
A. x > 0;
B. x< 0;
C. x 0;
0
4.Điều kiện của x để
A. x > -1;

D.- 4
D. 3
D. x

3
xác định là :
x 1

B. x< -1;

C. x -1;

D.

x 1

II Tự luận (8đ)
Câu 1: Tìm giá trị của biểu thức: (2đ)
a)

3 3 2 2
:
1 3 1 2

......................................................

b)

( 3 1) 2 ( 3 2) 2

..............................

...........................
......................................................

..............................

...........................
......................................................
...........................

..............................


......................................................

..............................

...........................
......................................................

..............................

...........................
......................................................

..............................

...........................
......................................................

..............................

...........................
......................................................

..............................

...........................
C©u 2: T×m x, biÕt: (2®)
a) 16 x  9 x  3

b)

16 x  16  9 x  9  64 x  64  1 ( x �1)

......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
......................................................
...........................
C©u 3: Cho biÓu thøc: M =

b b
b b

1 b 1 b

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

 b �0; b �1

(3®)

c) Rót gän biÓu thøc M.
d) T×m b ®Ó M = 4.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................


.....................................................................................................
...........
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...........
.....................................................................................................
.....................................................................................................
........................................................ ............................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...........
C©u 4: T×m sè nghÞch ®¶o cña 2013  2014 (1®)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
........................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...........
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...........


.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...........

®¸p ¸n , biÓu ®iÓm
§Ò I
I Tr¾c nghiÖm (Mçi c©u ®óng cho 0,5®)
C©u
1
2
3
§¸p ¸n
D
A
D
®óng
II Tù luËn
C©u 1
a)

3 3 2  2
:
1 3 1 2

b)

3( 3  1) 2(1  2)
:
1 3
1 2

=

(0,5®)

4
B

( 3  1) 2  ( 3  2) 2

=

3  2  3 1

(0,5®)
(0,25®)

 3: 2

-1
=

=2- 3 + 3

(0,25®)
6
2

(0,25®)

=1

(0,25®)
C©u 2.(Mçi bíc ®óng cho 0,25 ®)
a) 9 x  4 x  3
b) 4 x  4  9 x  9  36 x  36  1 ( x �1)
� 4( x  1)  9( x  1)  36( x  1)  1

� 3 x 2 x 3
� x 3
� x9

� 2 x  1  3 x  1  6 x  1  1
�  x  1  1
� x 1  1
� x0

C©u 3.(Mçi bíc ®óng cho 0,5 ®)
a) M =

a a
a a

1 a 1 a

M =

 a �0; a �1

a (1  a )
a (1  a )

1 a
1 a

M= a + a
M =2 a
b) M= 4  2 a
=4


a =2
a=4
Câu 4 . (Mỗi bớc đúng cho 0,25 đ)
Gọi số nghịch đảo của 2010 2009 là x , Ta có :
x.( 2010 2009 ) =1
x = 1: ( 2010 2009 )
x=
2010 2009

(Lu ý : Học sinh làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho
điểm tối đa)

Đề II
I Trắc nghiệm (Mỗi câu đúng cho 0,5đ)
Câu
1
2
3
Đáp án
B
A
C
đúng
II Tự luận
Câu 1
a)

3 3 2 2
:
1 3 1 2
3( 3 1) 2(1 2)
:
1 3
1 2

=

b)
(0,5đ)

4
A

( 3 2) 2 ( 3 1) 2

=

3 2 3 1

(0,5đ)
(0,25đ)

3: 2

-1
=

=2- 3 + 3

(0,25đ)
6
2

(0,25đ)

=1

(0,25đ)
Câu 2.(Mỗi bớc đúng cho 0,25 đ)
a) 16 x 9 x 3
b) 4 x 4 9 x 9 64 x 64 1 ( x 1)
4( x 1) 9( x 1) 64( x 1) 1

4 x 3 x 3
x 3
x9

2 x 1 3 x 1 8 x 1 1
3 x 1 1
1
x 1
3
x

2
3

Câu 3.(Mỗi bớc đúng cho 0,5 đ)


b) M =

b b
b b

1 b 1 b

M =

b 0; b 1

b (1 b )
b (1 b )

1 b
1 b

M= b + b
M =2 b
b) M= 4 2 b
=4
b =2
b=4
Câu 4 . (Mỗi bớc đúng cho 0,25 đ)
Gọi số nghịch đảo của 2010 2009 là x , Ta có :
x.( 2010 2009 ) =1
x = 1: ( 2010 2009 )
x=
2010 2009

(Lu ý : Học sinh làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho
điểm tối đa)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×