Tải bản đầy đủ

kiểm tra đại số chương 3

Trờng THCS Hồng Thuỷ
9

Kiểm tra bài số 3 i s

Họ và tên:..........................
45 phút.
Lớp: 9.....
tra:.../....../2014
Điểm:

Thời gian:
Ngày kiểm

Lời nhận xét của giáo viên:

Đề 1

Câu 1: Giải các hệ phơng trình sau:
5 x 2 y 4
6 x 3 y 7


a,

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............

2 x y 3 x y 4
x y 2 x y 5

b,

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...........
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ...............................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Câu 2: Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông,
biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 3cm thì diện tích tam giác đó sẽ
tăng thêm 36cm2 và nếu một cạnh giảm đi 2cm, cạnh kia giảm đi
4cm thì diện tích tam giác đó giảm đi 26cm2.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..................... ........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............ .................................................................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ..................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
... ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ...........................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ .
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... ...................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................

Trờng THCS Hồng Thuỷ
9

Kiểm tra bài số 3 i s

Họ và tên:..........................
45 phút.
Lớp: 9.....
tra:.../....../2014
Điểm:

Thời gian:
Ngày kiểm

Lời nhận xét của giáo viên:

Đề 2

Câu 1: Giải các hệ phơng trình sau:


 2 x  3 y  2
 3 x  2 y  3

a, 

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............

 2 x  2   31  y   2
 3 x  2  21  y   3

b b, 

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...........


..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ...............................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Câu 2: Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông,
biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 2cm thì diện tích tam giác đó sẽ
tăng thêm 33,5cm2 và nếu một cạnh giảm đi 1cm, cạnh kia giảm đi
2cm thì diện tích tam giác đó giảm đi 25cm2.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..................... ........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............ .................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ..................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
... ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ...........................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×