Tải bản đầy đủ

Giáo án hình học 9 (CN)

Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

Chơng I

Ngày
soạn:21/8/2013
Ngày dạy: 22/8/2013

Một số hệ thức về cạnh

I.

Tiết
Và đờng cao trong tam giác vuông
1
Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh nhận biết đợc các cặp tam giác vuông đồng

dạng. Nắm và chứng minh đợc đlý1 và đlý2, thiết lập đợc các hệ
thức b 2 = ab' ; c 2 = ac ' ; h 2 = b'c '
Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các hệ thức để giải bài tập. Biết
liên hệ thực tế với toán học để giải một số bài toán
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Bài soạn, thớc thẳng, bảng phụ ghi BT 1 SGK, BT 2b SBT
Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, dụng cụ học tập đầy đủ, bảng
phụ nhóm
III. Tiến trình lên lớp:
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: (4)
phân môn>
3. Dạy học bài mới:
Hoạt động của
Hoạt động của
Ghi bảng
thầy
trò
HĐ1. (17):
- Gv vẽ ABC vuông
tại A lên bảng
- Gv lần lợt giới thiệu
các yếu tố trong
ABC
?Tìm trên hình vẽ
các cặp tam giác
vuông đồng dạng?

- Hs vẽ vào vở
- Hs chú ý theo
dõi, nắm các yếu
tố
- Hs quan sát, trả
lời

A
c

B

b

h
c'
H

a

b'
b'

C

Ta có: ABC ~ HBA
?Từ ABC ~ HAC
- 1 hs đứng tại
hãy rút ra các cặp
ABC ~ HAC
chổ
trả
lời:
đoạn thẳng tỷ lệ?
AB AC BC
HBA ~ HAC
=
=
AC BC
=
- Từ
gv dẫn AH HC AC
1, Hệ thức giữa cạnh góc
HC AC
- Hs nắm cách suy vuông và hình chiếu của
dắt hs tìm ra hệ
1

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

thức b 2 = ab'
ra hệ thức b 2 = ab'
- Gv giới thiệu định
lý 1 sgk
- 2-3 hs đọc định
lý 1
- Yêu cầu hs xem
phần chứng minh sgk, - 1 hs đứng tại
tơng tự gọi hs chứng chổ trình bày
minh hệ thức c 2 = ac ' ? chứng minh, hs
- Gv giới thiệu cách khác nhận xét


c/m khác của đlý - Hs đọc sgk
Pitago
- Gv treo bảng phụ - Chia lớp thành 2
dãy, mỗi dãy làm
btập 1 sgk
- Gọi 2 hs lên bảng một câu
trình bày lời giải
- Sau khi hs làm xong - 2 hs lên bảng
gv gọi hs dới lớp nhận làm
- Hs dới lớp nhận
xét
- Gv nhận xét chốt lại, xét bài làm của
trình bày bài giải bạn
- Hs chú ý theo
mẫu
dõi, ghi chép cẩn
HĐ2. (14):
- Gv gọi hs đọc đlý 2 thận
sgk
- Gv hớng dẫn ghi hệ - 2-3 hs đọc đlý
sgk
thức
- Hs ghi hệ thức
- Yêu cầu hs làm ?1
- Hs hoạt động
theo nhóm
- Sau khi hs làm xong theo nhóm 4 em,
gv thu bảng phụ của làm ?1 vào bảng
2 nhóm để nhận xét, phụ nhóm
- Các nhóm còn lại
sửa sai
đổi bài cho nhau,
tham gia nhận
- Yêu cầu hs đọc ví xét, đánh giá bài
của nhóm bạn
dụ áp dụng sgk
?Ngời ta đã tính - Hs nghiên cứu ví
chiều cao của cây dụ
nh thế nào?
?Kiến thức nào đợc áp - Hs giải thích
cách tính
dụng để tính?
- Gv nêu rõ cho hs - Hs trả lời
thấy đợc việc áp dụng

nó lên cạnh huyền:
Đlý1:(Sgk)
b 2 = ab ' , c 2 = ac '

Btập1:
a,
6

8

x

y

Ta có: a = 62 + 82 = 102 = 10
x=

62
82
= 3, 6; y =
= 6, 4
10
10

b,
2, Một số hệ thức liên quan
đến đờng cao:
Đlý 2: (Sgk)
h 2 = b 'c '

?1


Btập2b: (SBT)

x

2

8

Ta có: x 2 = 2.8 = 16 x = 4

2

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014
toán học vào giải các
bàn toàn thực tế
- Gv treo bảng phụ
btập 2b SBT, yêu cầu
hs giải

Năm
- Hs chú ý theo
dõi, ghi nhớ cách
vận dụng

- Hs thảo luận
theo nhóm 2 em
- Gọi hs trình bày trong 1 bàn để
cách giải
giải
- 1 hs trình bày
bài giải, hs dới lớp
- Gv nhận xét chốt lại, nhận xét
trình bày bài giải - Hs chú ý theo
mẫu
dõi, ghi chép cẩn
thận

4, Củng cố luyện tập:(7)
- Yêu cầu hs giải bài tập:
x
Cho hình vẽ bên, hãy tính x, y, z trong hình vẽ
Yêu cầu hs tự giác làm, gv chỉ nhận xét sửa sai

z

4

y

5

5, Hớng dẫn về nhà (3):
- Học và nắm chắc ba hệ thức đã học b 2 = ab' ; c 2 = ac ' ; h 2 = b'c ' , biết biến
đổi để tính toán tất cả các yếu tố
- Làm các bài tập 2, 6 sgk
- Đọc trớc bài mới, chuẩn bị thớc thẳng, compa.
Ngày soạn: 28/8/2013
Ngày dạy: 29/8/2013

Một số hệ thức về cạnh Và

I.

Tiết
đờng cao trong tam giác vuông (t2)
2 tiêu:
Mục

Kiến thức: Học sinh nhận biết đợc các cặp tam giác vuông đồng
dạng. Nắm và chứng minh đợc đlý3 và đlý4, thiết lập đợc các hệ
thức bc = ah,

1
1
1
= 2+ 2
2
h
b
c

Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các hệ thức để giải bài tập. Biết
liên hệ thực tế với toán học để giải một số bài toán
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính
xác khi giải toán
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Bài soạn, thớc thẳng, bảng phụ hình vẽ bài cũ và hình
vẽ 3 SGK
Học sinh: Nắm các hệ thức đã học, thớc thẳng, bảng phụ nhóm
III. Tiến trình lên lớp:
1, ổn định tổ chức:
3

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

2, Kiểm tra bài cũ (6 ):
Hs1: Tính x và y trong hình vẽ:
5

12

x

Hoạt động của
thầy

3, Dạy học bài mới:
Hoạt động của
Ghi bảng
trò

H1.(13):
Tiếp
cận hệ thức bc = ah
- Gv vẽ nhanh hình - Hs xem lại hình
đã vẽ, nắm lại các
1 sgk lên bảng
yếu
tố
trong
hình vẽ
- Gv gọi 2-3 hs đọc
định lý 3 sgk
?Dựa vào hình vẽ
để viết hệ thức
của định lý 3?
- Gv chốt lại hệ thức
và ghi bảng
- Yêu cầu hs làm ?2
theo nhóm
- Sau khi hs làm
xong, gv thu bảng
phụ 2 nhóm để
nhận xét, sửa sai,
nêu bài giải mẫu
- Yêu cầu hs áp
dụng làm bài tập 3
sgk
- Gọi hs trình bày
cách giải
- Gv nhận xét chốt
lại
HĐ2. (14 ): Tìm
hiểu
hệ
thức

y

A
c

B

c'
H

- 2-3 hs
định lý 3

b

h

a

b'
b'

C

đọc Đlý3: (Sgk)

- Hs trả lời bc = ah
- Hs ghi vở
- Hs hoạt động
theo nhóm 4 em
làm ?2 vào bảng
phụ nhóm trong 4
phút
- Các nhóm còn lại
đổi
bài
cho
nhau, tham gia
nhận xét, đánh
giá bài của nhóm
bạn thông qua bài
mẫu
- Hs thảo luận
nhóm 2 em trong
1 bàn tìm cách
giải
- 1 hs lên bảng
trình
bày,
hs
khác nhận xét
- Hs ghi bài giải
mẫu

bc = ah

?2


Btập3 (Sgk) Tính x và y trong
hình vẽ
5

x

12

y

Giải: Ta có:
y = 52 + 122 = 25 + 144 = 169 = 13
5.12 5.12
xy = 5.12 x =
=
4, 6
y
13

Từ hệ thức bc = ah ta có:

4

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

- Hs tham gia trả
lời câu hỏi của gv
- Từ hệ thức bc = ah để phát hiện hệ
gv dẫn dắt hs đi thức
đến hệ thức cần
1
1 1
- Hs đọc ví dụ 3
= 2+ 2
tìm là
2
sgk,
quan
sát
h
b c
bảng phụ, tìm
- Yêu cầu hs đọc ví hiểu cách giải
dụ 3 sgk, gv treo
bảng phụ hình 3
- Hs trả lời và
sgk
trình bày cách
- ?Kiến thức nào đã giải
đợc áp dụng để
giải?
- Hs ghi nhớ cách
làm
- Gv nhận xét chốt
- Hs đọc chú ý
lại
sgk
1
1
1
= 2 + 2
2
h
b
c

b 2 c 2 = a 2 h 2 b 2c 2 = ( b 2 + c 2 ) h 2
1 b2 + c2
1
1 1
2 = 2 2 2 = 2+ 2
h
bc
h
b c

Đlý4: (Sgk)
1
1
1
= 2 + 2
2
h
b
c

Ví dụ 3: (Sgk)

6

h

8

Ta có:
1
1 1
62.82
6.8
2
=
+

h
=
h=
= 4,8
2
2
2
2
2
h
6 8
6 +8
10

* Chú ý: (Sgk)

- Gv nêu chú ý nh
sgk

4, Củng cố luyện tập (8 ):
- Hớng dẫn hs giải bài tập 5 sgk:
3 yếu tố
+ Yêu cầu hs đọc đề bài, vẽ hình và cho các
h
đã biết và cha biết vào hình vẽ
+ Từ hình vẽ, yêu cầu hs xác định cách tính từng
yếu tố và hệ thức đợc áp dụng
x

y

x+ y = 3 +4 = 5 =5
3.4 12
h ( x + y ) = 3.4 h =
=
= 2, 4
x+ y 5
2

+ Bài giải:

4

2

2

32 9
42 16
x = = = 1,8; y =
= = 3, 2
5 5
5
5

5, Hớng dẫn về nhà(4 )
- Học và nắm chắc tất cả các hệ thức đã học, biết biến đổi để tính
toán tất cả các yếu tố
- Hớng dẫn nhanh bài tập 7 sgk
- Làm các bài tập 7, 8 sgk; bài 5, 6, 7, 8 sách bài tập
5

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

- Chuẩn bị thớc thẳng, compa, chuẩn bị tốt bài tập cho tiết sau luyện
tập
Ngày soạn: 3/9/2013

Tiết
3

Ngày dạy: 5/9/2013

Một số hệ thức về cạnh Và
đờng cao trong tam giác vuông (t2)

Luyện tập

I. Mục tiêu:

Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm chắc các hệ
thức lợng trong tam giác vuông đã học. Học sinh biết cách vẽ đoạn
trung bình nhân của hai đoạn thẳng cho trớc.
Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng các hệ thức để giải bài tập.
Biết ứng dụng các hệ thức để giải các bài toán thực tế.
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực làm bài
tập.
II.
Chuẩn bị:
Giáo viên: Bài soạn, phân loại bài tập luyện tập, thớc thẳng, bảng
phụ vẽ hình 11, 13 Sgk, Hình 8, 9 BT7 Sgk. BT trắc nghiệm,
compa
Học sinh: Làm bài tập ở nhà, thớc thẳng, compa, bảng phụ nhóm
III. Tiến trình lên lớp:
1, ổn định tổ chức:
2, Kiểm tra bài cũ:(7 )
Hs1: Vẽ hình, ghi lại các hệ thức đã học?
(Sau khi sửa sai xong lu lại ở bảng)
x
Hs2: Tính x trong hình vẽ sau:

4

9

3, Dạy học bài mới:(31 )
Hoạt động của
thầy

Hoạt động của trò

Ghi bảng

- Gv treo bảng phụ
hình 11 và 13 của
btập 8 sgk, yêu cầu hs
suy nghĩ làm

- Hs hoạt động cá Btập8 (Sgk)
nhân, chia lớp thành 2 dãy, mỗi dãy làm 1 bài, bài tập 8 sgk>
làm trong 3 phút
Bài giải:
- Sau đó gv gọi hs lên - 2 hs đại diện cho 2 Hình 11: ta có: x = 2
bảng trình bày bài dãy lên trình bày
giải
6

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

- Hs tham gia nhận
y 2 = 2.2 x = 2.2.2 = 8
- Gv hớng dẫn cả lớp xét bài làm của bạn
y= 8=2 2
cùng nhận xét sửa sai,
Hình 13: Ta có:
trình bày bài giải mẫu - Hs nói rõ cách làm
122 144
Chú ý: Yêu cầu hs nói
x=
=
=9
16
16
rõ đã áp dụng hệ thức
nào để giải và áp
y = 122 + 92 = 144 + 81
dụng nh thế nào?
= 225 = 15
- Hs đọc hiểu btập 7, Btập7 (Sgk)
quan sát bảng phụ
Hớng dẫn hs giải btập 7
btập 7 sgk>
sgk:
- 1 hs đứng tại chổ
- Gv treo bảng phụ trả lời, hs khác nhận
hình 8, 9 sgk
xét
- Yêu cầu hs nói rõ
cách vẽ của sgk
- 1 hs trình bày c/m,
- Gv nhận xét chốt lại, hs dới lớp nhận xét
yêu cầu hs suy nghĩ
c/m dựa vào gợi ý của - Nắm đợc cách vẽ
sgk
đoạn thẳng trung
bình nhân của hai
- Gv nhận xét chốt lại, đoạn cho trớc
giải thích cho hs hiểu
Btập 5 (SBT) Cho ABC
đây là cách vẽ đoạn - Hs đọc đề bài, kết
vuông tại A, đờng cao
trung bình nhân x hợp sgk để tìm hiểu
AH
của hai đoạn cho trớc đề bài
A
a,b
- Tiếp tục hớng dẫn hs
làm bài tập 5 SBT: Gv
treo bảng phụ nội dung
bài tập
- Yêu cầu hs làm btập
5 SBT theo nhóm

- Hs hoạt động theo
nhóm làm btập 5 SBT
trong 4 phút, trình
bày bài giải vào bảng
phụ nhóm:
Nhóm 1;3;5;7
làm
câu a
- Gv theo dõi các nhóm Nhóm 2;4;6;8 làm
làm việc
câu b
- Gv thu bảng phụ của
2 nhóm để hớng dẫn
cả lớp nhận xét, sửa sai
- Gv nhận xét chốt lại

B

H

C

a, Cho AH = 16; BH = 25
Tính AB, AC, BC, CH?
b, Cho AB = 13; BH = 6
Tính AH, AC, BC, CH?

- Các nhóm còn lại
đổi bài, tham gia
nhận xét, sửa sai,
đánh giá bài làm của
nhóm khác

7

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

đa ra bài giải mẫu
(Nếu cần gv treo bảng - Hs ghi bài giải vào
phụ đáp án để hs ghi vở bài tập
chép)

4, Củng cố luyện tập (5 )
- Gv hệ thống lại các hệ thức đã học, yêu cầu hs học thuộc và
nắm chắc
- Treo bảng phụ bài tập trắc nghiệm, yêu cầu hs suy nghĩ trả lời
Giá trị x trong hình vẽ bên là:
A, 20
B, 20
C, 202
-

HọcD, 9

5, Hớng dẫn về nhà ( 2 ) 4
nắm
chắc
các
hệ

b 2 = ab ' ; c 2 = ac ' ; h 2 = b 'c ' ; bc = ah;

x

thức

5

đã

học

1
1
1
= 2 + 2 biết biến đổi để tính toán tất cả
2
h
b
c

các yếu tố
- Làm các bài tập 9 sgk; bài 7,8,10,11,13 sách bài tập
- Chuẩn bị tốt bài tập để tiết sau tiếp tục luyện tập, chuẩn bị thớc
thẳng.
*Rút kinh nghiệm:


Ngày soạn: 8/9/2013 Ngày dạy: 10/9/2013

I.

Tiết
Mục4tiêu:

Luyện tập

Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm chắc các hệ
thức lợng trong tam giác vuông đã học.
Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các hệ thức để giải bài tập. Biết
liên hệ thực tế với toán học để giải một số bài toán
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Bài soạn, thớc thẳng, bảng phụ
Học sinh: Làm bài tập ở nhà, thớc thẳng, bảng phụ nhóm
III. Tiến trình lên lớp:
1, ổn định tổ chức:
2, Kiểm tra bài cũ:(75)
1
x
Hs1: Vẽ hình, ghi lại các hệ thức đã học?
2
8

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

(Sau khi sửa sai xong lu lại ở bảng)
Hs2: Tìm x trong hình vẽ bên?
Hoạt động của
thầy
- Gv hớng dẫn hs làm
bài tập 9 sgk:
- Gọi 2-3 hs đọc đề
bài
- Gv hớng dẫn phân
tích bài toán
- Gv gọi 1 hs lên bảng
vẽ hình, yêu cầu cả lớp
vẽ vào nháp
- Gv cùng cả lớp nhận
xét sửa sai
?Muốn c/m DIL cân
ta c/m điều gì?
?Đối với bài này ta lựa
chọn cách c/m nào?

3, Dạy học bài mớ (30 )
Hoạt động của
trò

Ghi bảng

Btập 9 (sgk)
- 2-3 hs đọc đề
bài, cả lớp theo dõi
sgk
- Chú ý theo dõi
- 1 hs lên bảng vẽ,
cả lớp vẽ vào vở
nháp

- C/m hai cạnh hoặc
hai góc bằng nhau

I

A

D

- Hs dới lớp nhận xét

K

B

C

L

a, Chứng minh:
Xét ADI và CDL
DAI = DCI (=900)
AD = CD (Cạnh góc vuông)
ADI = CDL (Cùng phụ với
IDC )
ADI = CDL (c-g-c)
DI = DL hay DIL cân
tại D

- c/m hai cạnh bằng
- Gv gọi 1 hs đứng tại nhau
- 1 hs trình bày
chổ trình bày c/m
- Gv nhận xét chốt lại, c/m, hs dới lớp theo
trình bày bày mẫu lên dõi nhận xét
- Hs chú ý, ghi chép
bảng
cẩn thận
- Gv tiếp tục hớng dẫn
hs cách c/m câu b - Tham gia trả lời
theo hớng phân tích câu hỏi, phát hiện
cách c/m
đi lên

- Sau khi hớng dẫn - Hs hoạt động theo
xong gv yêu cầu hs nhóm 4 em, trình Btập 11(SBT)
trình bày c/m vào bày c/m vào bảng
ABC, A = 900 ,
phụ nhóm
bảng phụ nhóm
G AH BC
- Sau đó, gv thu bảng - 2 nhóm nộp bài,
T
AB 5
=
AH = 30cm;
phụ 2 nhóm để nhận các nhóm khác đổi
AC 6
xét, các nhóm còn bài cho nhau để
nhận xét đánh giá
đổi bài cho nhau
Tính HB, HC
- Hs dới lớp tham gia KL
A
- Gv nhận xét chốt lại, nhận xét bài của
trình bày bài giải mẫu bạn
9

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

B

H

C

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

- Tiếp tục hớng dẫn hs
làm bài tập 11 SBT
- Hs đọc đề bài,
- Gv gọi 1 hs lên bảng suy nghĩ vẽ hình
vẽ hình, ghi GT, KL
- 1 hs lên bảng vẽ,
cả lớp làm vào vỏ C/m:
- Gv nhận xét chốt lại.
nháp
* Tính HC:
AB AH
=
AC HC
5 30
30.6
=
HC =
= 36
6 HC
5

ABH ~ CAH

- Chia lớp thành 2 dãy,
dãy1 tính HB, dãy 2 - Hs hoạt động cá
tính HC
nhân theo dãy suy
nghĩ c/m trong 3 * Tính HB:
- Gv gọi đại diện 2 hs phút
áp dụng hệ thức lợng ta có:
ở 2 dãy lên trình bày - 2 hs lên bảng làm,
AH 2
2
HB
.
HC
=
AH

HB
=
c/m ở bảng
cả lớp theo dõi để
HC
nhận xét sửa sai
2
30
HB =
= 25
- Sau khi 2 hs làm
36
xong, gv gọi hs dới lớp - Hs dới lớp nhận xét
nhận xét
bài làm của bạn
- Gv nhận xét chốt lại, - Hs chú ý theo dõi,
trình bày bài giải mẫu ghi chép cẩn thận

4, Củng cố luyện tập (6 )
H
A
- Gv hớng dẫn hs làm bài tập 13 SBT
Vì A và B cùng cách mặt đất 230 km nên OAB cân tại O
Mặt khác, khoảng cách AB = 2200 km và bán kính trái đất
là 6370 km nên ta có:

B

R

OH = OB HB = 42350000 6508 > 6370
2

2

Vậy hai vệ tinh đó nhìn thấy nhau

-

Học5, Hớng dẫn về nhà (2 )
nắm
chắc
các
hệ

b 2 = ab ' ; c 2 = ac ' ; h 2 = b 'c ' ; bc = ah;

O

thức

đã

học

1
1
1
= 2+ 2
2
h
b
c

- Làm các bài tập 14, 15, 16, 17 sách bài tập
- Đọc trớc bài mới, chuẩn bị thớc thẳng, bảng phụ nhóm.
*Rút kinh nghiệm:


Ngày soạn: 10/9/2013 Ngày dạy: 13/9/2013
10

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

Tiết
Mục tiêu:
5

Luyện tập (t2)

I.
- Ôn lại và củng cố khắc sâu 4 hệ thức trong tam giác vuông đã học
- Rèn luyện cho hs kĩ năng vận dụng 4 hệ thức đó vào giải toán thành thạo
II. Chuẩn
Giáo viên: - Bảng phụ,giấy nháp ghi nội dung và vẽ hình các bài tập.
- Phiếu học tập , thớc kẻ ,phấn màu
Học sinh: - Bút viết giấy nháp,thớc kẻ.
III. Các hoạt động dạy học dạy học:
Hoạt động của
GV

Hoạt động của HS

Ghi bảng

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ
- Vẽ hình và viết
nội dung
4 hệ thức đã học
lên bảng
và phát biểu
thành lời .
- Gv ghi 4 hệ
thức vào góc
bảng bên phải
phía trên.

A
c

b

c'

b'
H a
C
Các hệ thức:
* b2 = a.b'; c2 = a.c'
* h2 = b'.c'
* b.c = a.h
1
1
1
* 2= 2+ 2
B

h b c

- Đa nội dung bài
tập lên Bảng phụ
- Hãy vẽ hình viết
nội dung bài tập dới
dạng gt &kl

- Phân tích cho hs
nếu áp dụng định
lí 4 ngay để tính
AH phức tạp.
- Vậy ta nên làm
cách nào?
- Để tính đợc các

Hoạt động 2: Luyện tập
Bài tập 5:
- Đọc đề bài.
ABC ; A= 90 0 ,
GT
AB=3,AC=4,
- Lên bảng ghi.
AH vuông với BC.
KL
AH=? BH=? CH=?
Giải:
ABC vuông tại A áp dụng
định lí pitago
BC=

2

2

3 +4

= 25 = 5

Theo định lí 1
32
= 1,8
5
HC = BC - BH = 5 - 1,8 = 3,2
- Sử dụng định lí Theo định lí 3:
32 = BH .BC BH =

11

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

đoạn thẳng đó
thuận tiện trớc hết
ta nên tính đoạn
nào ?

Pitago trớc để
3.4
AH =
= 2,4
3.4=AH.BC
tính rồi mới áp
5
dụng một số định Bài tập 6:
lí khác.
A

- Ta nên tính nh
sau:
- Tính: BC= ?
BH = ?
CH= ?
AH = ?

- Lên bảng tính
lần lợt nh GV hớng
dẫn

- Cho hs tiến hành
bài tập 6 tơng tự
nh bài tập 5
- Hãy trình bày bài
làm.

- Lên bảng trình
bày.

?

?
B

1

2

H

C

Theo định lí1:
AB2 = BH.BC = 1.(1 + 2)
= 1.3 = 3.
AB = 3
AC2 = CH.CB = 2.3 = 6
AC = 6
Bài tập 8:
Tìm x và y trong mỗi hình

A
x
4

B
- Phát phiếu ht cho
các nhóm hđ nhóm
(phiếu ghi sẵn nội
dung bài tập 8).
- Các nhóm làm
xong, kiểm tra lại
kết quả trên bảng
nhóm y/c nhóm
khác nhận xét.
- Sửa chữa.

9

H

C

- Toàn thể lớp hoạt
Theo định lí 2
động nhóm.
2
- Các nhóm làm
x = 4.9 = 36 x = 36 = 6
xong ghi vào bảng b)
nhóm.
x
- Nhận xét bài làm
của nhóm khác.
y
2

x

Theo đ.lí 2 :
22 = x.x = x2 x = 2
Theo đ.lí 1 : y2 = x(x+x)=
22+22=8 => y = 8

- Có thể tính x, y
bằng cách khác?
C2:-Theo định lí
pitago:
: y2 = x(x+x)=
22+22=8 => y =
8

16
12

x

y
c)
Giải :Theo đ.lí 2

- ở câu c có thể
tính theo cách khác
đợc không ?

2

13 = 16.x x = 12 = 9
16
2
Theo đ.lí1: y = x(x+16) =
9(9+16) = 9,25 y = 3.5 = 15
2

12

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

- Tính x=9 dựa vào
định lí 1 - Tính y
theo đính lí
pitago

y

2

= x( x + 16) = 9.(9 + 16)

IV. Hớng dẫn học ở nhà
- Xem lại các bài tập mới chữa và nội dung các kiến thức đã học ,
- Làm cácbài tập trong sách Bài tập
V. Rút kinh nghiệm:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Ngày soạn: 14/9/2013

Tiết
6
I. Mục tiêu:

Ngày dạy: 17/9/2013

Tỷ số lợng giác góc nhọn

Kiến thức: Học sinh nắm đợc khái niệm tỷ số lợng giác của một
góc nhọn, nắm đợc mối quan hệ giữa cạnh đối, cạnh kề với góc
nhọn đang xét.
Kỹ năng: Có kỹ năng thiết lập đợc tỷ số lợng giác của góc nhọn
trong tam giác vuông, nhận biết đợc chính xác cạnh đối, cạnh kề,
tính đợc tỷ số lợng giác của hai góc 450 và 600 thông qua hai ví
dụ.
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính
xác trong tính toán và vẽ hình.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Bài soạn, thớc thẳng, compa, bảng phụ hình 13sgk.
Học sinh: Đọc trớc bài mới, thớc thẳng, compa, bảng phụ nhóm.
III. Tiến trình lên lớp:
1, ổn định tổ chức:
2, Kiểm tra bài cũ (5):
Hs1: Gv treo bảng phụ hình 13sgk (ký hiệu thêm A'B'C' ~ ABC).
Yêu cầu hs viết các cặp góc bằng nhau và các cặp cạnh tơng ứng tỷ
lệ?
3, Dạy học bài mới:
Hoạt động của
Hoạt động của thầy
Ghi bảng
trò
Gv dùng phần kiểm tra Hs theo dõi, tiếp xúc
bài cũ để đặt vấn đề vấn đề
vào bài
1, Khái niệm tỷ số lợng
13

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

HĐ1: Tiếp cận khái
niệm tỷ số lợng giác
của góc nhọn (18):
- Dựa vào bảng phụ ở bài
cũ, gv giới thiệu cho hs
nắm k/n cạnh đối, cạnh
kề và mối quan hệ giữa
góc nhọn với tỷ số giữa
cạnh đối và cạnh kề

giác của một góc nhọn:

- Hs nắm đợc tỷ số
giữa cạnh đối và
sgk>
cạnh kề của một góc
nhọn trong tam giác
vuông đặc trng cho
độ lớn của góc nhọn ?1
đó
a, Khi = 450 thì ABC
vuông cân tại A AB
Hs
thảo
luận
trong
- Sau đó yêu cầu hs suy
AB
=1
bàn với nhau tìm = AC hay AC
nghĩ làm ?1 sgk
cách c/m ?1
AB
= 1 thì
Ngợc
lại,
khi
- Gv gọi 1 hs đứng tại
AC
- 1 hs trình bày c/m, AB = AC ABC
chổ c/m câu a
- Gv nhận xét chốt lại, hs khác nhận xét
vuông cân tại A hay
- Chú ý theo dõi, = 450
trình bày bài giải mẫu
nắm cách c/m
b, (Hs về nhà c/m)
- Tơng tự, gv hớng dẫn
- Hs ghi nhớ, về nhà * Định nghĩa: (Sgk)
c/m câu b
c/m
- Gv giới thiệu thêm các
tỷ số giữa các cạnh khác
AC
AB
SinB =
; CosB =
- Hs theo dõi, đọc
nh sgk
BC
BC
sgk
AC
AB
tgB =
; CotgB =
- Gv hớng dẫn và lần lợt
AB
AC
nêu các tỷ số lợng giác: - Hs theo dõi, kết hợp
đọc sgk
Sin, Côsin, tang, côtang
- Yêu cầu hs viết các tỷ
số lợng giác của góc B - 1 hs lên bảng viết
dựa vào ABC trên
trên bảng phụ
* Nhận xét:
- Gv gọi hs dới lớp nhận bảng phụ để viết
Với góc nhọn ta có
xét
- Hs dới lớp theo dõi
- Gv nhận xét chốt lại, nhận xét
Sin < 1; Cos < 1
sửa sai cho hs
- Hs chú ý, ghi vở
?Nhận xét về tỷ số Sin - Hs so sánh cạnh góc
?2
và Cos?
vuông

cạnh

huyền, sau đó rút ra
- Gv chốt lại, nêu nhận nhận xét
xét nh sgk
- Tơng tự, yêu cầu hs - Hs hoạt động theo
làm ?2 theo nhóm
nhóm 4 em,làm ?2
vào bảng phụ nhóm,
- Gv thu bảng phụ 2 làm trong 3 phút
14

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

nhóm để nhận xét sửa
sai
- Gv hớng dẫn hs nhận
xét sửa sai
- Gv khẳng định bài
giải mẫu
HĐ2: Tìm tỷ số lợng
giác của góc 450 và
góc 600 (14):
- Gv yêu cầu hs tự nghiên
cứu ví dụ 1, 2 sgk

- 2 nhóm nộp bài, các Ví dụ 1:
nhóm còn lại đổi bài
2
Sin450 = Cos 450 =
cho nhau để nhận
2
0
0
xét
tg 45 = Cotg 45 = 1
- Hs tham gia nhận
Ví dụ 2:
xét, tìm ra bài giải
3
1
đúng
Sin600 =
; Cos600 =
2
2
- Hs ghi chép cẩn
3
thận
tg 600 = 3; Cotg 600 =

- Gọi lần lợt 2 hs trình
bày cách tính tỷ số lợng
giác của các góc dựa vào
hình vẽ
- Gv cùng cả lớp nhận xét
sửa sai

- Hs đọc ví dụ 1, 2
sgk, có thể thảo luận
trong bàn để hiểu
hơn
- Lần lợt 2 hs trình
bày

3

- Gv nhận xét chốt lại,
- Hs tham gia nhận
ghi kết quả lên bảng
xét câu trả lời của
bạn
- Hs chú ý theo dõi,
ghi chép vào vở

4, Củng cố luyện tập: (6)
- Gv treo bảng phụ: Cho tam giác MNQ vuông tại Q, viết các tỷ số lợng
giác của góc M và góc N?
+ 2 hs lên bảng viết, hs dới lớp làm vào vở nháp
+ Sau khi hs làm xong gv gọi hs dới lớp nhận xét
+ Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu
5, Hớng dẫn về nhà (2)
- Học và nắm chắc khái niệm tỷ số lợng giác của góc nhọn, viết đợc tỷ
số lợng giác của góc nhọn trong trờng hợp cụ thể - Làm các bài tập 10,
11 sgk
- Đọc trớc bài mới, chuẩn bị thớc thẳng, compa, bảng phụ nhóm.
*Rút kinh nghiệm:


Ngày soạn: 16/9/2013
Ngày dạy: 19/9/2013

Tiết
7

Tỷ số lợng giác góc nhọn (t2)
15

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

I.

Mục đích yêu cầu:
Kiến thức: Học sinh nắm chắc k/n tỷ số lợng giác của góc nhọn, tỷ
số lợng giác của hai góc phụ nhau, ghi nhớ tỷ số lợng giác của các
góc đặc biệt
Kỹ năng: Có kỹ năng dựng góc nhọn khi biết một tỷ số lợng giác
của nó, kỹ năng sử dụng tỷ số lợng giác của hai góc phụ nhau để
suy ra tỷ số lợng giác của các góc đặc biệt 300, 450, 600
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính
xác khi vẽ hình và tính toán
II. Chuẩn bị:
*
Giáo viên: Bài soạn, thớc thẳng, compa, đo độ. Bảng phụ ghi
bài cũ; hình 18 sgk; bảng tỉ số lợng giác của các góc đặc biệt;
bài tập 17 Sgk.
*
Học sinh: Học bài cũ, đọc trớc bài mới, thớc thẳng, compa,
bảng phụ nhóm
III. Tiến trình lên lớp:
1, ổn định tổ chức:
2, Kiểm tra bài cũ: (7 )
Hs1: Cho tam giác DEF vuông tại D, E = , F = . Viết các tỷ số lợng
giác của các góc nhọn và góc nhọn ?
(Chú ý: Sau khi sửa sai lu bài giải để ứng dụng vào bài mới)
3, Dạy học bài mới:
Hoạt động của
Hoạt động của thầy
Ghi bảng
trò
HĐ1: Dựng góc nhọn
khi biết một tỷ số lợng giác của nó (13 ).
- Gv giới thiệu: Khi cho
số đo góc nhọn ta tính
đợc các tỷ số lơng giác
của nó, ngợc lại khi cho
một tỷ số lợng giác ta
cũng có thể dựng đợc
góc nhọn đó
- Yêu cầu hs đọc ví dụ
3 sgk, quan sát hình vẽ
và nêu đợc các bớc dựng
- Gv treo bảng phụ
hình 18 sgk, yêu cầu
hs đọc ví dụ 4 và làm ?
3 sgk

- Chú ý theo dõi,
kết hợp quan sát Ví dụ 3: (sgk)
sgk
Dựng góc nhọn , biết
tg =

- Hs đọc sgk, nêu
đợc các bớc dựng
- Hs hoạt động
theo nhóm 2 em
trong 1 bàn, ghi
các bớc dựng vào

2
3

Ví dụ 4: Bảng phụ hình
18 sgk
?3
B1: Dựng góc vuông xOy
B2: Chọn 1 đoạn thẳng
làm đơn vị
B3: Trên tia Oy lấy điểm M
sao cho OM = 1đv
B4: Dựng cung tròn tâm M

16

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

- Gv thu bảng phụ 2 bảng phụ
nhóm để nhận xét sửa - 2 nhóm nộp bài,
sai
các nhóm khác
nhận xét
- Gv nhận xét chốt lại,
trình bày bài giải mẫu - Hs chú ý theo
dõi, ghi bài giải
- Gv nêu chú ý nh sgk
mẫu
HĐ2: Tỷ số lợng giác - Hs đọc chú ý
của hai góc phụ nhau sgk
(7 ).
- Dựa vào phần kiểm
tra bài cũ, gv yêu cầu
hs rút ra các cặp tỷ số - Hs quan sát và
trả lời
lợng giác bằng nhau
?Nhận xét về hai góc

- Từ đó gv dẫn dắt hs - Hs phát hiện đợc
hai góc phụ nhau
đi đến định lý sgk
- Hs theo dõi, đọc
- Gv yêu cầu hs làm bài định lý sgk
tập 13 sgk
- Hs hoạt động cá
- Gọi 1 hs trả lời
- Gv cùng cả lớp nhận nhân, làm btập
13 sgk
xét chốt lại
HĐ3: Tỷ số lợng giác
của các góc đặc biệt - Hs đứng tại chổ
trả lời
(9 )
- Gv treo bảng phụ

bán kính 2đv cắt tia Ox
tại N
B5: Nối MN ta có ONM =
cần dựng
C/m: Xét OMN vuông tại
O,
ta
có:
Sin = SinONM =

OM 1
= = 0,5
MN 2

2, Tỷ số lợng giác của hai
góc phụ nhau:
Ta có:
Sin = Cos ; Cos = Sin
tg = Cotg ; Cotg = tg
* Định lý: (sgk)
Btập 13: (sgk)
Sin600 = Cos300 ; Cos 750 = Sin250
Sin52030 ' = Cos37 030 ';
Cotg 820 = tg 80 ; tg 800 = Cotg100

* Tỷ số lợng giác của các
góc đặc biệt: phụ>


300 450 600

T/s lợng giác

Sin
Cos
tg
Cotg

- Gv lần lợt hớng dẫn, yêu - Hs quan sát bảng
cầu hs tìm ra các giá phụ
trị điền vào ô tơng
Ví dụ 7 (sgk)
ứng
- Dới sự hớng dẫn
17
- Cuối cùng gv chốt lại của gv, hs phất
hiện các giá trị và
bảng hoàn chỉnh
- Gv giới thiệu ví dụ 7 điền vào bảng
300
phụ
sgk
y
- Hs ghi nhớ
- Gv cùng cả lớp nhận - Hs đọc ví dụ 7,
tìm hiểu cách
xét sửa sai
17

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

- Gv giới thiệu chú ý nh làm
sgk
- 1 hs trình bày lại
cách làm
- Đọc sgk
ơ

4, Củng cố luyện tập: (7 )
- Yêu cầu 1 hs lên bảng dựng góc nhọn , biết Sin = 0, 75
Sau khi hs dựng xong, yêu cầu hs nêu các bớc dựng và c/m cách dựng là
đúng
- Treo bảng phụ bài tập 17 sgk, yêu cầu hs tìm độ dài x trên hình vẽ
Giải:
x

x = 212 + 20 2 = 441 + 400
= 841 = 29

450

2

2
*Rút kinh nghiệm:
1
0Ngày soạn: 22/9/2013

I.

Ngày dạy: 24/9/2013

Tiết
8 đích yêu cầu:
Mục

Luyện tập

Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm chắc định
nghĩa tỷ số lợng giác góc nhọn, tỷ số lợng giác của hai góc phụ
nhau
Kỹ năng: Học sinh viết thành thạo tỷ số lợng giác của một góc nhọn
trong tam giác vuông. Rèn luyện kỹ năng dựng một góc nhọn khi
biết một tỷ số lợng giác của nó và ngợc lại vận dụng tỷ số lợng giác
góc nhọn để tính đợc độ dài một cạnh của tam giác vuông.
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực làm bài
tập.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Bài soạn, phân loại bài tập luyện tập, thớc thẳng,
compa, eke, đo độ. Bảng phụ phần bài cũ; BT 14, BT 15 Sgk.
Học sinh: Làm bài tập ở nhà, thớc thẳng, compa, bảng phụ nhóm
III. Tiến trình lên lớp:
1, ổn định tổ chức:
2, Kiểm tra bài cũ:(5 )
Hs1: Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn
x
18

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

300

6

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

bằng 340, sau đó viết các tỷ số lợng giác của
góc 340 đó?
Hs1: Tính x trong hình vẽ sau:
3, Dạy học bài mới:
Hoạt động của
Hoạt động của
thầy
trò
HĐ1:Bài tập dựng
hình (9)
- Gv nêu bài tập 13
sgk, yêu cầu hs nhắc
lại cách dựng góc nhọn
khi biết một tỷ số lợng
giác của nó
- Gv chốt lại, yêu cầu 2
hs lên bảng làm bài
13b,c

Ghi bảng

1, Dạng 1: Dựng góc nhọn
khi biết một tỷ số lợng
giác của nó:
- Hs trả lời, nắm đợc Btập 13 (sgk) Dựng góc
nếu biết tỷ số Sin biết
3
hoặc Cos thì dựng
a, Cos = 0, 6 =
1 cạnh góc vuông và
5
1 cạnh huyền, còn
x
nếu biết tg hoặc
Cotg thì dựng hai
A
cạnh góc vuông
- 2 hs lên bảng làm,
cả lớp làm vào vở
nháp- Sau khi hs làm xong,
y
O
gv gọi hs dới lớp nhận
B
- Hs dới lớp nhận xét Ta có:
xét sửa sai
bài làm của bạn
OA 3
Cos = CosA =
=
- Gv nhận xét chốt lại,
AB 5
trình bày bài giải mẫu - Hs theo dõi, ghi
3
tg =
c,
chép
4
Chú ý: Yêu cầu hs nêu
2, Dạng 2: Bài tập chứng
rõ từng bớc dựng
minh
Btập 14 (sgk)
HĐ2: Bài tập chứng
minh (14)
B
- Gv treo bảng phụ giới - Hs đọc btập 14 sgk
thiệu bài tập 14 sgk
- Gv hớng dẫn vẽ tam - Hs vẽ tam giác ABC
giác ABC vuông tại A, vuông tại A và ký
A
C
góc C = sử dụng để hiệu góc C =
chứng minh
a, Ta có:
- Gv phát vấn hs hớng
AB
AB
AC
- Hs trả lời
dẫn c/m câu a
tg =
; Sin =
; Cos =
AC
BC
AB
?Hãy viết các tỷ số
Do
đó:
tg , Sin , Cos dựa
vào - Hs thay thế, biến
AB
đổi vế phải bằng
hình vẽ?
Sin
AB
- Từ đó yêu cầu hs vế trái
= BC =
= tg
AC
Cos

AC
thay thế để c/m
BC
- Hs theo dõi, ghi19

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014
- Gv chốt lại bài giải
mẫu
- Yêu cầu hs làm bài
14b theo nhóm 4 em
- Sau 4 phút, gv thu
bảng phụ 2 nhóm để
nhận xét, các nhóm
còn lại đổi bài cho
nhau để đánh giá
- Gv hớng dẫn cả lớp
nhận xét sửa sai, tìm
ra bài giải mẫu
HĐ3: Bài tập tính
toán (9)
- Gv yêu cầu hs đọc
btập 16 sgk
?Ta có thể giải nh thế
nào?
- Gv nhận xét chốt lại,
gọi 1 hs lên bảng trình
bày bài giải
- Sau khi hs làm xong,
gv gọi hs dới lớp nhận
xét
- Gv nhận xét chốt lại,
trình bày bài giải mẫu

Năm
chép
b, Sin 2 + Cos 2 = 1
- Hs hoạt động theo

nhóm 4 em làm bài
14b vào bảng phụ 3, Dạng 3: Bài tập tính
nhóm
toán
- 2 nhóm nộp bài, các
B
nhóm còn lại đổi bài
- Hs tham gia nhận
xét, tìm bài giải
mẫu, từ đó đánh giá
bài của nhóm bạn
- 2 hs lần lợt đứng tại
chổ đọc đề bài 16
sgk
- Hs nêu cách giải, hs
dới lớp bổ sung
- 1 hs lên bảng làm,
hs dới lớp tự trình
bày vào vở nháp
- Hs dới lớp nhận xét
bài làm của bạn
- Hs theo dõi, ghi
chép

8
A

60
o

C

Ta có:
AB
AB = BC.Sin
BC
3
= 8.Sin600 = 8.
=4 3
2
SinC =

4, Củng cố luyện tập:(6)
-Gv treo bảng phụ, hớng dẫn hs làm bài tập 15sgk
Ta có: Sin 2 + Cos 2 = 1 Sin 2 = 1 Cos 2 = 1 0,82 = 0,36 Sin 2 = 0, 62 Sin = 0, 6
Vì B +C = 900 nên: SinC = CosB = 0,8; CosC = SinB = 0, 6
tgC =

SinC 0,8 4
CosC 0, 6 3
=
= ; CotgC =
=
=
CosC 0, 6 3
SinC 0,8 4

5, Hớng dẫn về nhà (2)
- Học và nắm chắc định nghĩa các tỷ số lợng giác của góc nhọn, viết
thành thạo các tỷ số lợng giác đó. Hoàn thành các bài tập còn lại, làm
bài tập 24, 25, 26, 27 sách bài tập
- Chuẩn bị bảng số với 4 chữ số thập phân, đọc trớc bài mới
*Rút kinh nghiệm:


Ngày soạn: 24/09/2013 Ngày dạy: 26/09/2013
20

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

I.

Tiết
Mục9tiêu:

Năm

Một số hệ thức về cạnh
và góc trong tam giác vuông

Kiến thức: Học sinh biết thiết lập đợc các hệ thức giữa cạnh và
góc của tam giác vuông thông qua định nghĩa tỷ số lợng giác của
góc nhọn. Biết liên hệ để giải bài toán trong thực tế
Kỹ năng: Học sinh biết vận dụng các hệ thức đã thiết lập đợc để
giải ví dụ 1, ví dụ 2 sgk. Rèn luyện kỹ năng nhận dạng các hệ thức
thông qua các tam giác có ký hiệu khác nhau
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính
xác khi áp dụng vào các bài toán thực tế
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Thớc thẳng, bảng số (máy tính), bảng phụ hình 26 Sgk,
hình 30
Học sinh: Nắm định nghĩa các tỷ số lợng giác góc nhọn, đọc trớc
bài mới, thớc thẳng, bảng phụ nhóm
III. Tiến trình lên lớp:
1, ổn định tổ chức:
2, Kiểm tra bài cũ (6):
Hs1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Viết các tỷ số lợng giác của các
góc nhọn B và C theo a, b, c? (AB = c; AC = b; BC = a)
Chú ý: Sau khi sửa sai lu bài giải để ứng dụng vào bài mới
3, Dạy học bài mới:
Hoạt động của
Hoạt động của thầy
Ghi bảng
trò
ĐVĐ: Gv dựa vào phần
hình ảnh ở đầu bài
để đặt vấn đề vào
bài mới
HĐ1: Thiết lập các hệ
thức (13):
- Dựa vào phần kiểm
tra bài cũ, gv yêu cầu
hs trả lời câu a, b của
phần ?1

- Hs thấy đợc vấn
đề là phải xác
định chân thang
cách chân tờng 1, Các hệ thức:
một khoảng bằng
A
bao nhiêu?

c
b
- Hs hoạt động
theo nhóm 4 em,
trình bày bài giải
B
C
a
vào
bảng
phụ
- Gv thu bảng phụ 2 nhóm trong 3 phút
- 2 nhóm nộp bài,
nhóm để nhận xét
các nhóm còn lại ?1
đổi bài cho nhau

- Gv hớng dẫn cả lớp để đánh giá
21

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

nhận xét sửa sai, đa ra - Hs tham gia nhận
bài giải mẫu
xét bài làm của
nhóm bạn, dựa vào
- Gv thu kết quả đánh bài giải mẫu để
giá của các nhóm
đánh giá
?Muốn tính mỗi cạnh - Các nhóm nộp kết
góc vuông trong tam quả
giác vuông ta tính nh
thế nào?
- Hs dựa vào kết
- Gv nhận xét chốt lại, quả ở ?1 để trả lời
nêu định lý
- Gv ghi các hệ thức lên - 2-3 hs đọc lại
bảng
định lý
HĐ2: Vận dụng để - Hs ghi vào vở
giải toán (15):
- Gv gọi hs đọc ví dụ 1
- 1 hs đứng tại chổ
sgk
đọc, hs khác theo
- Gv treo bảng phụ dõi sgk
hình 26 sgk, giới thiệu - Hs quan sát bảng
cho hs nắm các yếu tố phụ, hiểu đợc cách
đã đợc quy về hình vẽ quy từ các yếu tố
thực tế về các yếu
?Theo yêu cầu của bài tố hình học
toán thì ta phải tính
yếu tố nào trên hình - Hs quan sát, suy
nghĩ trả lời
vẽ?
- Gv yêu cầu hs nêu - Hs áp dụng các hệ
thức để tính toán
cách tính
- 1 hs đứng tại chổ
- Gọi hs trả lời
- Gv nhận xét chốt lại, trả lời, hs khác
nhận xét
ghi bảng
- Gv yêu cầu hs quay lại - Hs ghi vở
áp dụng giải bài toán ở
- Hs thảo luận theo
đầu bài
- Gọi 1 hs lên bảng giải, bàn, suy nghĩ giải
hs dới lớp làm vào vở bài toán đầu bài
- 1 hs lên bảng làm,
nháp
- Gv nhận xét chốt lại, hs khác nhận xét
trình bày bài giải mẫu
Chú ý: Yêu cầu hs đa - Hs chú ý theo dõi,
đợc các yếu tố thực tế hiểu đợc cách làm
về bài toán cụ thể trên
hình vẽ

* Đlý: (sgk)
Cho ABC vuông tại A, ta
có:
b = a.SinB = a.CosC
c = a.SinC = a.CosB
b = c.tanB = c.CotC
c = b.tanC = b.CotB
Ví dụ 1:

Giải:
Ta có:
BH = AB. SinA
= 10. Sin300
= 10.

1
= 5 (km)
2

Vậy sau 1,2 phút máy bay
lên cao đợc 5km
Ví dụ 2: Bài toán đầu bài
Gọi khoảng cách từ chân
thang đến chân tờng là x
ta có:
x = 3. Cos650 = 1,27 (m)

22

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

4, Củng cố luyện tập (9):
- Gv treo bảng phụ hình vẽ 30, yêu cầu hs làm bài tập 26 sgk
+ 1 hs đọc đề bài
+ Yêu cầu hs nêu cách quy các yếu tố về hình vẽ và đặt ký hiệu,
từ đó xác định chiều cao cần tính là đoạn nào.
+ áp dụng các hệ thức để tính
Giải:
Chiều cao của tháp là: 86. tg340 = 58 (m)
Yêu cầu tính thêm: Độ dài đờng xiên của tia nắng mặt trời từ đỉnh
tháp tới mặt đất.
5, Hớng dẫn về nhà (2):
- Học và nắm chắc các hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam
giác vuông
- Làm các bài tập 28, 29 sgk.
- Đọc trớc các ví dụ 3, 4 ,5 sgk
- Chuẩn bị thớc thẳng, bảng lợng giác (máy tính), bảng phụ nhóm.
*Rút kinh nghiệm:


Ngày soạn: 1/10/2013
Ngày dạy: 3/10/2013.

Tiết 10

Một số hệ thức về cạnh
và góc trong tam giác vuông (tiếp)

Mục tiêu:
Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm chắc các hệ
thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông, qua đó học sinh nắm
đợc cách giải bài toán về tam giác vuông và hiểu đợc thuật ngữ
"Giải tam giác vuông". Biết liên hệ để giải bài toán trong thực tế
Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải một tam giác vuông, kỹ năng tra
bảng hoặc dùng máy tính để tìm tỷ số lợng giác của một góc
nhọn và tìm số đo góc nhọn khi biết một tỷ số lợng giác của nó
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính
xác khi tra bảng và tính toán
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Bài soạn, thớc thẳng, êke, đo độ, bảng số (máy tính),
bảng phụ ghi 3 ví dụ Sgk.
Học sinh: Ôn lại các hệ thức đã học, thớc thẳng, bảng số (máy
tính), bảng phụ nhóm
III. Tiến trình lên lớp:
1, ổn định tổ chức:
2, Kiểm tra bài cũ (6):

I.

23

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

Hs1: Cho tam giác DEF vuông tại D. Viết các hệ thức liên hệ giữa
cạnh và góc của tam giác DEF?
Chú ý: Sau khi sửa sai lu bài giải để ứng dụng vào bài mới
3, Dạy học bài mới (31):
Hoạt động của
Hoạt động của thầy
Ghi bảng
trò
- GV giới thiệu về bài
toán Giải tam giác
vuông nh Sgk
- Gv treo bảng phụ ví
dụ 3 sgk, vẽ hình lên
bảng
? Giải tam giác vuông
ABC ở đây có nghĩa
ta phải tìm yếu tố
nào?
- Gọi 1 hs nêu cách làm
- Gv nhận xét chốt lại
cách làm
- Tơng tự yêu cầu hs
hoạt động theo nhóm
làm ?2 sgk
- Gv thu bảng phụ 2
nhóm nhận xét sửa sai
- Gv hớng dẫn cả lớp
cùng nhận xét sửa sai,
chốt lại bài giải mẫu

2, áp dụng giải tam giác
- Hs theo dõi, hiểu vuông:
đợc thế nào là bài
C
toán giải tam giác Ví dụ 3:
vuông
- Hs nghiên cứu ví Giải:
dụ sgk, hiểu đợc Theo định lý
8
cách làm
Py-ta-go ta có:
- 1 hs đứng tại chổ
5
B
trả lời, hs khác BC = AB 2 + AC 2 A
nhận xét
2
2
= 5 + 8 = 89 9, 434

- Hs hoạt động
theo nhóm 4 em,
làm ?2 trong 3 phút
vào
bảng
phụ
nhóm
- 2 nhóm nộp bài,
các nhóm còn lại
đổi bài cho nhau
để đánh giá
- Hs tham gia nhận
xét, căn cứ vào bài
giải mẫu để đánh
giá bài làm của
nhóm bạn
- Các nhóm nộp kết
quả
- Hs nghiên cứu ví
dụ 4, nắm đợc
cách làm
- 1 hs đứng tại chổ
trả lời, hs khác
nhận xét

- Gv thu kết quả đánh
giá của các nhóm
- Gv tiếp tục yêu cầu hs
đọc ví dụ 4 sgk
- Gọi 1 hs đứng tại chổ
nêu cách làm
- Gv nhận xét chốt lại
- Gv yêu cầu hs thảo
luận theo bàn làm ?3
sgk
- Sau đó gv gọi 1 hs lên
bảng trình bày bài giải - Hs thảo luận theo
bàn, làm ?3 trong 2
- Gv nhận xét chốt lại phút
24

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Mặt khác:
AB 5
= = 0, 625
AC 8
C 320 B = 900 320 = 580
tgC =

?2

Ví dụ 4: (sgk)
P
360

7
O
Q
?3
Ta có:
OP = PQ.CosP = 7.Cos360 5, 663
OQ = PQ.CosQ = 7.Cos540 4,114
Ví dụ 5: (sgk)
N

L

510

2,8

M

Tr-


Giáo án Hình học 9
học: 2013 - 2014

Năm

bài giải mẫu

- 1 hs lên bảng làm,
hs khác nhận xét
- Gv tiếp tục yêu cầu hs - Hs theo dõi, ghi
nghiên cứu ví dụ 5 sgk chép cẩn thận
- Gv gọi 1 hs lên bảng
trình bày cách giải
- Hs hoạt động cá
- Gv nhận xét chốt lại nhân nghiên cứu
cách giải
ví dụ 5 sgk
- Gv giới thiệu chú ý nh - 1 hs lên bảng làm,
sgk
hs khác nhận xét
- Hs chú ý theo dõi
- Hs đọc chú ý sgk,
hiểu và áp dụng
để làm bài tập

4, Củng cố luyện tập (7)
- Yêu cầu 2 hs lên bảng làm bài tập 27a, c sgk
Bài 27a:

B

B 27c:
Bài
350

20
A

300

10

C

A

C

5, Hớng dẫn về nhà (2)
- Học và nắm chắc định lý về mối liên hệ giữa các cạnh và các góc
trong một tam giác vuông.
-Xem và làm lại các ví dụ đã giải trong tiết.
- Làm các bài tập 27b,d, 30, 31, 32 sgk. Chuẩn bị tốt bài tập cho tiết
sau luyện tập
- Chuẩn bị thớc thẳng, bảng lợng giác (máy tính), bảng phụ nhóm.
Ngày soạn:06/10/2013

Tiết 11

Ngày dạy: 08/10/2013.

Một số hệ thức về cạnh
và góc trong tam giác vuông (tiếp)
25

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
ờng THCS Hồng Thủy

Tr-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×