Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

04:20 PM

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU


04:20 PM

Toán

Kiểm tra bài cũ
( Nhân một số với một tổng )

Tính bằng 2 cách
26 x ( 8 + 2 )
Cách 1: 26 x ( 8 + 2 )
Cách 2: 26 x ( 8 + 2 )
= 26 x
= 260

10


= 26 x 8 + 26 x 2
=

208 +

=

260

52


04:20 PM

Toán
Kiểm tra bài cũ
( Nhân một số với một tổng )

Tính bằng cách thuận tiện nhất

163 x 76 + 163 x 24
= 163 x ( 76 + 24 )
= 163 x
= 16300

100


04:20 PM

Toán

Nhân một số với một hiệu
TÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc:

3 x (7 - 5) vµ
Ta cã: 3 x (7 - 5)
=3x 2
=6

3x7-3x5
3x7 - 3x5
= 21 - 15
= 6

Vậy: 3 x ( 7 – 5 ) = 3 x 7 – 3 x 5


04:20 PM

Toán

Nhân một số với một hiệu
TÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc:
3 x (7 - 5) vµ 3 x 7 - 3 x 5
Ta cã: 3 x (7 - 5)
3x7 - 3x5
= 3x 2
= 21 - 15
= 6
=
6
_
Vậy: 3 x ( 7 – 5 ) = 3 x 7 – 3 x 5

Khi nhân một số với một hiệu em có
thể làm thế nào?


04:20 PM

Toán

Nhân một số với một hiệu
Khi nhân một số với một hiệu, ta
có thể lần lượt nhân số đó với số
bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả
cho nhau.


04:20 PM

Toán

Nhân một số với một hiệu
TÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc:

3 x (7 - 5) vµ

3x7-3x5

Ta cã: 3 x (7 - 5)
3x7 - 3x5
=3x 2
= 21 - 15
=6
= 6
Vậy: 3 x ( 7 – 5 ) = 3 x 7 – 3 x 5
a

(b–c)


04:20 PM

Toán

Nhân một số với một hiệu
Khi nhân một số với một hiệu, ta
có thể lần lượt nhân số đó với số
bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả
cho nhau.

a x(b–c) = axb–axc


04:20 PM

Toán

Nhân một số với một hiệu
1/67

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

a

b

c

ax(b–c)

axb–axc

3

7

3

3 x ( 7 – 3 ) = 12

3 x 7 – 3 x 3 = 12

6

9

5

6 x ( 9 – 5 ) = 24

6 x 9 – 6 x 5 = 24

8

5

2

8 x ( 5 – 2 ) = 24

8 x 5 – 8 x 2 = 24


04:20 PM

Toán

Nhân một số với một hiệu
2/68

ÁP DỤNG TÍNH CHẤT NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT
HIỆU ĐỂ TÍNH
Mẫu:
26 x 9 = 26 x (10 -1)
= 26 x 10 – 26 x 1
=

26026

= 234
a/ 47 x 9 = 47 x (10-1)

24 x 99 = 24 x (100-1)

= 47 x 10 – 47 x 1

= 24 x 100 – 24 x 1

=

=

=

470423

47

=

24002376

24


04:20 PM

Toán

Nhân một số với một hiệu
3/68

Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để
trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi
cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?
Tóm tắt:
Có: 40 giá để trứng
Mỗi giá: 175 quả trứng
Bán: 10 giá trứng
Còn : ... quả trứng?


04:20 PM

Toán

Nhân một số với một hiệu
3/68

Tóm tắt:

Có: 40 giá để trứng
Mỗi giá: 175 quả trứng
Bán: 10 giá trứng

Còn : ... quả trứng?
Các hướng giải
2/- Tính số giá trứng
1/- Tính số quả trứng lúc
còn lại sau khi bán.
đầu cửa hàng có.
- Tính số quả trứng cửa
hàng đã bán.
- Tính số quả trứng cửa
hàng còn lại.

- Tính số trứng cửa
hàng còn lại.


04:20 PM

Toán
3/68

Nhân một số với một hiệu
Cách 1

Cách 2

Số quả trứng lúc đầu có là:

Số giá trứng còn lại là:

175 x 40 = 7000 ( quả )

40 – 10 = 30 ( giá )

Số quả trứng đã bán là:

Số quả trứng còn lại là:

175 x 10 = 1750 ( quả )

175 x 30 = 5250 ( quả )

Số quả trứng còn lại là:
7000 – 1750 = 5250 ( quả )
Đáp số: 5250 quả

Đáp số: 5250 quả


04:20 PM

Toán

Nhân một số với một hiệu
4/68

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(7 – 5) x 37x3–5x3

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một hiệu với một số.

(7–5)x3
= 2
x3
= 6

7x3–5x3
= 21 – 15
= 6

- Khi nhân một hiệu với một số ta có thể lần lượt nhân
số bị trừ, số trừ với số đó rồi trừ hai kết quả cho nhau.


04:20 PM

Luật chơi
-Mỗi tổ cử một em tham gia chơi, lựa
chọn đỏp ỏn đỳng ghi Đ, sai ghi S vào
bảng con.
-Thời gian suy nghĩ cho mỗi cõu là 5
giõy.


04:20 PM

04
03
02
05
01
00
Đúng hay sai?

5 x ( 5 – 3) = 1O
12
Đ
S


04:20 PM

04
03
02
05
01
00
Đúng hay sai?

5 x ( 10 – 1) = 45
Đ


04:20 PM

04
03
02
05
01
00
Công thức nhân
một số với một
hiệu

a x (b – c) = a x b + a x c
S

a x (b – c) = a x b - a x c


04:20 PM

Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2009
Toán

Nhân một số với một hiệu
Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt
nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết
quả cho nhau.

a x(b–c) = axb–axc
*************************************Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×