Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

MÔN: TOÁN 4
BÀI: NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU


Toán
Kiểm tra bài cũ:
Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính:
213 x 11
123 x 101
213 x 11 = 213 x ( 10 + 1 )

123 x 101 = 123 x ( 100+ 1 )

= 213 x 10 + 213 x 1

= 123 x 100+ 123 x 1

= 2130 + 213

= 12300 + 123


= 2343

= 12423


Toán
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

3x(7–5)

=3x2

3 x 7 – 3 x 5 = 21 – 15

= 6
= 6
Vậy : 3 x ( 7 – 5 ) = 3 x 7 – 3 x 5
Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần
lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ
kết quả cho nhau.
ax(b–c)=ax b–axcToán
Bài 1:

Tính giá trị của biểu thức rồi viết
vào ô trống ( theo mẫu )

a

b

c

ax(b- c)

axb–axc

3

7

3

3 x ( 7 – 3 ) = 12

3 x 7 – 3 x 3 = 12

6

9

5

6 x ( 9 – 5 ) = 24

6 x 9 – 6 x 5 = 24

8

5

2

8 x ( 5 – 2 ) = 24

8 x 5 – 8 x 2 = 24


Toán
Bài 2:

Áp dụng tính chất nhân một số với
một hiệu để tính tính ( theo mẫu ):

Mẫu : 26 x 9 = 26 x ( 10 – 1 )
a) * 47 x 9 = 47 x ( 10 – 1 ) b) * 138 x 9 = 138 x ( 10 – 1 )
= 26 x 10 – 26 x 1
= 47 x 10 – 47 x 1
= 138 x 10 – 138 x 1
= 260 -26
= 470 – 47 = 453
= 1380 – 138 = 1242
= 234
* 24 x 99 = 24 x ( 100 - 1 )
* 123 x 99 = 123 x ( 100 – 1 )
a) 47
b)= 123
138x x100
9 – 123 x 1
= 24 x 100
-24xx 91
24 =x2376
99
= 2400 – 24

123 x –99
= 12300
123 = 12177


Toán
Bài 3:
Tóm tắt:
Có: 40Một
giá của
trứng.
hàng bán trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả.
Cửa
đã bán
hết 10
giá trứng.Hỏi của hàng đó còn lại
1 giáhàng
trứng:
175 quả
trứng.
bao nhiêu quả trứng ?
Đã bán: 10 giá trứng.
Còn: ………quả trứng ?
Bài giải
Số quă trứng còn lại sau khi bán là:
175 x ( 40 – 10 ) = 5250 ( quả )
Đáp số: 5250 quả trứng


Toán
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(7–5)x 3 =2x3

7 x 3 – 5 x 3 = 21 – 15

= 6
= 6
Vậy: ( 7 – 5 ) x 3 = 7 x 3 – 5 x 3 = 6
Khi nhân một hiệu với một số ta có thể
lần lượt nhân số bị trừ, số trừ với số
đó rôi trừ hai kết kết quả cho nhau.


Toán
( Xem sách trang 67, 68 )
* Về nhà học thuộc các quy tắc:
- Nhân một số với một hiệu.
- Nhân một hiệu với một số.
* Chuẩn bị bài sau: Luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×