Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG TAM


Toán
Kiểm tra bài cũ
( Nhân một số với một tổng )

Tính bằng 2 cách
26 x ( 8 + 2 )
Cách 1: 26 x ( 8 + 2 )
Cách 2: 26 x ( 8 + 2 )
= 26 x
= 260

10

= 26 x 8 + 26 x 2
=

208 +


=

260

52


Toán
Kiểm tra bài cũ
( Nhân một số với một tổng )

Tính bằng cách thuận tiện nhất

163 x 76 + 163 x 24
= 163 x ( 76 + 24 )
= 163 x
= 16300

100


Toán
Tiết 57:

Nhân một số với một hiệu

TÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc:

3 x (7 - 5) vµ
Ta cã: 3 x (7 - 5)
=3x 2
=6
Vậy: 3 x ( 7 – 5 )

3x7-3x5
3x7 - 3x5
= 21 - 15
= 6

= 3x7–3x5


Toán
Tiết 57:

Nhân một số với một hiệu

TÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc:
3 x (7 - 5) vµ 3 x 7 - 3 x 5
Ta cã: 3 x (7 - 5)
3x7 - 3x5
=3x 2
= 21 - 15
=6
= 6
Vậy: 3 x ( 7 – 5 ) = 3 x 7 – 3 x 5

Khi nhân một số với một hiệu em có thể làm
thế nào?


Toán
Tiết 57:

Nhân một số với một hiệu

Khi nhân một số với một hiệu, ta có
thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ
và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho
nhau.


Toán
Tiết 57:

Nhân một số với một hiệu

TÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ cña hai biÓu thøc:

3 x (7 - 5) vµ

3x7-3x5

Ta cã: 3 x (7 - 5)
3x7 - 3x5
=3x 2
= 21 - 15
=6
= 6
Vậy: 3 x ( 7 – 5 ) = 3 x 7 – 3 x 5
a

(b–c)


Toán
Tiết 57:

Nhân một số với một hiệu

Khi nhân một số với một hiệu, ta có
thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ
và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho
nhau.

a x(b–c)

= axb–axc


Toán

Tiết 57:

Nhân một số với một hiệu

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

1/67

a

b

c

ax(b–c)

axb–axc

3

7

3

3x(7–3)=

6

9

5

6 x ( 9 – 5 ) = 24

6 x 9 – 6 x 5 = 24

8

5

2

8 x ( 5 – 2 ) = 24

8 x 5 – 8 x 2 = 24

12

3x7–3x3=

12


Toán
Tiết 57:
3/68

Nhân một số với một hiệu

Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để
trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi
cửa hàng đú còn lại bao nhiêu quả trứng?
Tóm tắt:
Có: 40 giá để trứng
Mỗi giá: 175 quả trứng
Bỏn: 10 giỏ để trứng
Còn : ... quả trứng?


Toán
Tiết 57:
3/68

Nhân Tóm
mộttắt:số với một hiệu
Có: 40 giá để trứng
Mỗi giá: 175 quả trứng
Bỏn: 10 giỏ để trứng

Còn : ... quả trứng?
Các hướng giải
- Tính số quả trứng lúc đầu
- Tính số giá trứng còn lại
cửa hàng có.
sau khi bán.
- Tính số quả trứng cửa
hàng đã bán.
- Tính số quả trứng cửa
hàng còn lại.

- Tính số trứng cửa hàng
còn lại.


Toán
3/68

Tiết 57:

Nhân một số với một hiệu

Cách 1
Số quả trứng lúc đầu có là:

Cách 2
Số giá trứng còn lại là:

175 x 40 = 7000 ( quả )

40 – 10 = 30 ( giá )

Số quả trứng đã bán là:

Số quả trứng còn lại là:

175 x 10 = 1750 ( quả )

175 x 30 = 5250 ( quả )

Số quả trứng còn lại là:
7000 – 1750 = 5250 ( quả )
Đáp số: 5250 quả

Đáp số: 5250 quả


Toán
Tiết 57:
4/68

Nhân một số với một hiệu

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(7 – 5) x 37x3–5x3

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một hiệu với một số.

(7–5)x3
= 2
x3
= 6

7x3–5x3
= 21 – 15
= 6


Luật chơi
- Khi mỗi câu hỏi cụ đưa ra cỏc em suy
nghĩ rồi giơ thẻ. Nếu đúng giơ thẻ cú chữ
Đ, nếu sai giơ thẻ cú chữ S.
- Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 5
giây.


Đúng hay sai?

5 x ( 5 – 3) = 1O
12
Đ
S

321045


432105

Đúng hay sai?

5 x ( 10 – 1) = 45
Đ


Công thức nhân
một số với một
hiệu

a x (b – c) = a x b + a x c
S

a x (b – c) = a x b - a x c

432105


Đúng hay sai?

432105

137 x 17 – 137 x 7 = 1370
Đ


Dặn dò
- Học thuộc quy tắc nhân
một số với một hiệu, làm
bài 2/ 68 và vở bài tập
toán trang 67.
- Xem trước tiết Luyện
tập SGK/ 68.


Toán

Tiết 57:
2/68

Nhân một số với một hiệu

ÁP DỤNG TÍNH CHẤT NHÂN MỘT SỐ VỚI
MỘT HIỆU ĐỂ TÍNH (THEO MẪU):

26 x 9 = 26 x (10 -1)
= 26 x 10 – 26 x 1
= 26026

= 234
a/ 47 x 9
24 x 99

b/ 138 x 9
123 x 99
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×