Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu


KIỂM TRA BÀI CŨ
Phát
tắc nhân
một số với một tổng ?
Tínhbiểu
bằngquy
2 cách
:
3x(7 + 5)
C2: 3 x ( 7 + 5 )
C1: 3 x ( 7 + 5 )
=3x7+3x5
= 3 x 12
= 21 + 15
= 36
= 36


Toán
Ví dụ: Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

3 x (7 - 5)Ta có: 3 x (7 - 5) = 3 x 2 = 6
Vậy :

=

3x7-3x5
3 x 7 - 3 x 5 = 21 - 15 = 6


Toán
Số bị trừ
Số trừ
3 x ((7
7 –- 5)5) ==3 3 Xx 7 - - 3 xX 55
Một số

Hiệu

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt
nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho
nhau.

a x (b - c) = a x b - a x c


Bài 1/68 (V)
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô
trống (theo mẫu)

a

b

c

a x (b - c)

axb-axc

3

7

3 3 x (7 – 3) = 12

6

9

5

6 x (9 – 5) = 24

6 x 9 – 6 x 5 = 24

8

5

2 8 x (5 – 2) = 24

8 x 5 – 8 x 2 = 24

3 x 7 – 3 x 3 = 12


Bài 3/68 (v)
Bài 3: Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng,
mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10
giá trứng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả trứng ?
Tóm tắt
Có : 40 giá để trứng
Đã bán: 10 giá trứng
Mỗi giá : 175 quả
Còn lại:…? Quả trứng


Tóm tắt
Có : 40 giá để trứng
Bài 3 /68 (V)

Đã bán: 10 giá trứng
Mỗi giá : 175 quả
Còn lại:…? quả trứng

Bài giải

Cách 1 :
Số giá để trứng còn lại là :
40 – 10 = 30 ( giá trứng )
Số quả trứng còn lại là:
175 x 30 = 5250 (quả trứng)
Đáp số : 5250 quả trứng

Cách 2:
Số quả trứng còn lại là:
175 x (40 - 10) = 5250 (quả
trứng)
Đáp số: 5250 quả trứng


Bài 4/68 (N)
Bài 4: Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(7- 5) x 3 và 7 x 3 – 5 x 3
Ta có : (7 – 5) x 3 = 2 x 3 = 6
7 x 3 – 5 x 3 = 21 – 15 = 6
Vậy (7 – 5) x 3 = 7 x 3 – 5 x 3
Khi nhân một hiệu với một số, ta có thể
lần lượt nhân số bị trừ và số trừ với số đó, rồi
trừ các kết quả vừa tìm được.


Phát biểu quy tắc và công thức nhân một số với
Điền Đ, S thích hợp vào ô trống.
một hiệu ?

a/ 12x3 - 2x3 = (12 - 2) x3 = 10x3 = 30

Đ
S

b/ 5x(7 - 5) = 5x7 - 5 = 35 - 5 = 30

Đ
S

c/ (b - c) x a = a x b - a x c

Đ
S

d/ a x (b + 1) = a x b + a

Đ
S


Bài 2/68 (….)
2. Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính
(theo mẫu):

Mẫu: 26 x 9= 26 x (10 – 1)
= 26 x 10 – 26 x 1
= 260 – 26
= 234


Xin chân thành cảm ơn
quý Thầy Cô!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×