Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu


Toán

Tính bằng cách thuận tiện nhất?
135 x 8 + 135 x 2
= 135 x ( 8 + 2 )
= 135 x 10
=

1350


Toán
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức
3 x (7 – 5 )

3x7-3x5
Ta có:

3 x (7 – 5 ) = 3 x 2


=6

3 x 7 - 3 x 5 = 21 - 15

=6

Vậy 3 x (7- 5 ) = 3 x 7 - 3 x 5


Toán
Nhânnhân
một số với
mộtsố
hiệu
Khi
một

với
tathức
Tính và so sánh
giámột
trị củahiệu
hai biểu
3 x (7có
– 5 thể
)
và như
3x7-3x5
làm
Ta có:

3thế
x (7 –nào
5 ) = ?3 x 2

=6

3 x 7 - 3 x 5 = 21 - 15

=6

Vậy: 33 x ( 77 5 ) = 33 xx 77 - 33 xx 55
Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân
số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho
nhau.

a x ( b - c ) =


Toán
Nhân một số với một hiệu

Bài1: ( 67 – SGK )
Tớnh giỏ trị của biểu thức rồi viết vào ụ trống ( theo mẫu )
a
b
33 x 77

c
3

ax(b–c)

axb-axc

3 x (7 - 3) = 12

6

9

5

6 x (9 - 5) = 24

6x9-6x5

= 24

8

5

2

8 x (5 - 2) = 24

8x5-8x2

= 24

_

= 12


Toán
Nhân một số với một hiệu
Bài 3: ( 68 – SGK ) Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng ,
mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng .
Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?
Tóm tắt

Có : 40 giá để trứng, mỗi giá :175 quả
Đã bán : 10 giá trứng.
Còn lại : ... quả trứng ?

Bài giải
Số quả trứng có lúc đầu là:
175 x 40 = 7000 ( quả)
Số quả trứng đã bán là:
175 x 10 = 1750 (quả )
Số quả trứng còn lại là:
7000 – 1750 = 5250 (quả)
Đáp số: 5250 quả trứng

Bài giải
Số giá để trứng còn lại sau khi bán
là:
40 – 10 = 30 (giá)
Cửa hàng còn lại số quả trứng là:
175 x 30 = 5250 (quả )
Đáp số: 5250 quả trứng


Toán
Nhân một số với một hiệu
Bài 4: ( 68 – SGK )Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(7 - 5) x 3 vµ 7 x 3 - 5 x 3
Ta có: (7 - 5) x 3 = 2 x 3 = 6 6
7 x 3 - 5 x 3 = 21 - 15 = 6
Vậy: (7 - 5) x 3 = 7 x 3 - 5 x 3
Từ
kết nhân
quả so
sánh,
nhân
mộtthể
hiệu
một
số?số bị
*Khi
một
hiệunêu
vớicách
một số,
ta có
lầnvới
lượt
nhân
trừ, số trừ của hiệu với số đó, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

(m - n) x p

= m

X

p

-

nXp


RUNG
CHUÔNG VÀNG


1

2

3

4


Câu 1: ĐÚNG

hay SAI

9 x (7 - 3) = ?
= 9x7-9x3

5
8
3
7
4
2
6
9
0
10
1

?

ĐÚNG


Câu 2: ĐÚNG

hay SAI

9 x (7 - 3) = ?
= 9x3-9x7

5
8
3
7
4
2
6
9
0
10
1

?

Sai


Câu 3

Điền số thớch hợp vào ụ trống

? x ( 30 – 20)
15 x 30 – 15 x 20 = 15

5
8
3
7
4
2
6
9
0
10
1


Câu 4

Điền số thớch hợp vào ụ trống

28 x 7 - 28 x 3 = 28 x ( 7 – 3 )

5
8
3
7
4
2
6
9
0
10
1


Toán
Nhân một số với một hiệu


Toán
Nhân một số với một hiệu

Khi nhân một số với
một hiệu ta có thể làm
như
thế nào ?
Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân
số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho
nhau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×