Tải bản đầy đủ

đề thi lại môn tin 7

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
HỒNG THỦY
Đề chính thức
Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

ĐỀ KIỂM TRA THI LẠI NĂM HỌC 2014 -2015

Môn TIN, Lớp 7
Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)
Giám khảo 1
Giám khảo 2

Câu 1: (2đ) Hãy cho biết tác dụng của những nút lệnh sau:
Nút
lệnh

Tác dụng

Nút

lệnh

Tác dụng

Câu 2: (2đ) Em hãy nêu các bước cần thực hiện để sắp xếp dữ liệu
trên trang tính theo thứ tự giảm dần?
Câu 3: (4đ) Nêu các bước để tạo biểu đồ đơn giản?
Câu 4: (2đ) Nêu cách thay đổi hướng giấy in của trang tính?
BÀI LÀM


HƯỚNG DẪN CHẤM
Ðề kiểm tra thi lại, Năm học 2014-2015 - Môn TIN, Lớp 7

Câu 1
(2
điểm)

Chọn màu phông chữ
Chọn kiểu chữ gạch chân
Chọn kiểu chữ đậm
Chọn kiểu chữ nghiêng
Tô màu nền cho ô tính

Câu 2
(2

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Căn giữa ô tính

0,25

Kẻ đường biên cho ô tính

0,25

Thay đổi cỡ chữ
Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột em
cần sắp xếp dữ liệu.

0,25
1


điểm)

Câu 3
(4
điểm)

Câu 4

Bước 2: Nháy nút
trên thanh công cụ đẻ
sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
B1. Chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần vẽ biểu
đồ.
B2. Nháy nút lệnh Chart Wizard trên thanh
công cụ. Xuất hiện hộp thoại Chart Wizard.
B3. Chọn nhóm biểu đồ, sau đó chọn dạng
biểu đồ. Nháy chọn Next.
B4. Kiểm tra vùng dữ liệu. Chọn Next
B5. Chú giải các thông tin trên biểu đồ.Chọn
Next
B6. Chọn vị trí lưu biểu đồ. Chọn Finish
Bước 1: Nháy chuột vào Page Setup… trong

(2

bảng chọn File. Hộp thoại Page Setup xuất

điểm)

hiện. Nháy chuột để mở trang Page.
Bước 2: Chọn Portrait cho hướng giấy đứng
hoặc Landscape cho hướng giấy nằm ngang

1
0.5
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×