Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ


Toán:

1. Nhân số có sáu chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
241324 x 2 = ?
241 324
x
2
482 648
241324 x 2 = 482 648

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái :

. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
. 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
. 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.Toán:
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
2. Nhân số có sáu chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
136204 x 4 = ?
136 204
x
4
544 816
136204 x 4 = 544816

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái :
* 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1.
* 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.
* 4 nhân 2 bằng 8, viết 8.
* 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
* 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14,
viết 4 nhớ 1.
* 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.


Toán:
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
3. Luyện tập:


Toán:
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
3. Luyện tập:
Bài 1:

Đặt tính rồi tính :

a) 225 867 x 4

b) 450 364 x 3

225 867

450 364

x

4
803 468

x

3

1 351 092


Toán:
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
3. Luyện tập:
Bài 2: Tính
(Nhóm
1)
a) 84275 – 123568 x 5 = 843275
- 617840
= 225435

+ 24573
b) 1306 x 8 + 24573 = 10448(Nhóm
2)
= 35021


Toán:
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
3. Luyện tập:
Bài 3: Một huyện có 8 trường Tiểu học và 9 trường Trung học cơ
sở. Mỗi trường Tiểu học được tặng 850 quyển truyện, mỗi trường
Trung học cơ sở được tặng 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được
tặng bao nhiêu quyển truyện ?
Tóm tắt :

8 trường

Tiểu học :
850 quyển truyện

Trung học
cơ sở :

980 quyển truyện

9 trường

…quyển truyện?


Toán:
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
3. Luyện tập:
Bài 3 :
Bài giải :
Số quyển truyện của 8 trường Tiểu học được tặng là:
850 x 8 = 6 800 (quyển)
Số quyển truyện của 9 trường Trung học cơ sở được tặng là:
980 x 9 = 8 820 (quyển)
Số quyển truyện cả huyện được tặng là:
6 800 + 8 820 = 15 620 (quyển)
Đáp số : 15 620 quyển truyện.


Toán:
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
3. Luyện tập:
Bài 4: Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:
a

2

3

4

20163 x a

403 268

604 902

806 536

5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×