Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 4+5

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH CÔNG

BÀI GIẢNG


Toán
Bài cũ: LUYỆN TẬP CHUNG
1) Đặt tính rồi tính:
a) 386259 + 260837
386259
+
260837
647096

b) 726485 – 452936
726485
452936
273549Toán
Bài dạy: NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
a) 241324 x 2 = ?
241324
x
2
482648
b) 136204 x 4 = ?
136204
x
4
544816

- Khi nhân ta nhân theo thứ tự nào?
Khi nhân ta nhân theo thứ tự từ phải
sang trái.
- Trong phép nhân có
có nhớ
nhớ ta
ta thêm
thêm số
số
nhớ
nhớvào
vàolúc
kếtnào?
quả lần nhân liền sau.


Toán
Bài dạy: NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
1 Đặt tính rồi tính:
a) 341231 x 2
214325
3 4 1 2 3x 14
x2 1 4 3 2 5
2
x
6 8 2 4 6 24
857300


Toán
Bài dạy: NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
1 Đặt tính rồi tính:
a) 341231 x 2
214325 x 4
b) 102426 x 5
410536
1 0 2 4 2x 63
x4 1 0 5 3 6
x
5
3
512130
12 3 1 6 0 8


Toán
Bài dạy: NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
1 Đặt tính rồi tính:
3 Tính:
a) 321475 + 423507 x 2

= 321475 +
847014 = 1168489
Biểu thức có cộng và nhân ta thực hiện như thế nào?
843275 – 123568 x 5

= 843275 –
= 225435
617840
Biểu thức có trừ và nhân ta thực hiện như thế nào?


Toán
Bài dạy: NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Củng cố:
- Khi nhân với số có một chữ số ta nhân theo thứ
tự nào?
- Trong phép nhân có nhớ ta thêm số nhớ vào
lúc nào?


Toán
Bài dạy: NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
Trò chơi:

“Ai nhanh hơn”
Đặt tính rồi tính:
201634 x 2
x

201634
2
403268Toán
Bài dạy: NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Dặn dò
-Về nhà xem chữa lại các bài làm sai.
-Làm bài tập: 2; 3b; 4 trang 57.
-Chuẩn bị: Tính chất giao hoán của phép
nhân.


TiẾT HỌC KẾT THÚCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×