Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

06/05/19

1


To¸n:
* Bài cũ:
Tổ1:

06/05/19

- Đặt tính rồi tính :

123 x 3

Tổ 2+3:

214 x 4

2* Bài cũ:

- Tính:

123

Tổ1
x

3
369

06/05/19

Tổ 2+3

214
x

4
856

3


Toán:
Nhân với số có một chữ số

06/05/19

4


To¸n:

Nh©n sè víi mét ch÷ sè.
* Ví dụ 1:
241324

×2 = ?

* Nhân theo thứ tự từ phải sang trái

241324
×
2
482648
06/05/19 x 2 = 482648
241324

*2 nhân 4 bằng 8, viết 8
*2 nhân 2 bằng 4, viết 4
*2 nhân 3 bằng 6, viết 6
*2 nhân 1 bằng 2, viết 2
*2 nhân 4 bằng 8, viết 8
*2 nhân 2 bằng 4, viết 4 5


To¸n: Nh©n sè víi mét
* Ví dụ 2:
136204 ×4 = ?

136204
×
4
54481 6

ch÷ sè.
* Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
*4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1
*4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1
*4 nhân 2 bằng 8, viết 8
*4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
*4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1

*4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5

136204 ×4 = 544816
06/05/19

6


To¸n: Nh©n sè víi mét
* Ví dụ 1:
241324 x 2 = ?
241324
×
2
482648

Ví dụ 2:
ch÷ sè.
136204 x 4 = ?
136204
×
4
544816

H:
Hãy
nhận
xétnhân
xem
phép
ở VD1
VD2
* Lưu
ý: phép
Trong
phộpcó
nhõn
cúcần
nhớ
cần
thờm
số
H:
Trong
nhớnhân
ta
lưu
ýkhác
điều
gì?
như
thế
H:
Muốn
nhân
số lần
có nhiều
với số có một chữ
nhớ
vàonào?
kết quả
nhõn chữ
liền số
sau.
số ta làm như thế nào?
06/05/19

7


Toán: Nhân số với một chữ số.
* Ví dụ 1:
241324 x 2 = ?
241324
×
2
482648

Ví dụ 2:
136204 x 4 = ?
136204
×
4
544816

Muốn nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số
ta làm như sau:
- Bước 1: Đặt tính.
- Bước 2: Tính ( thực hiện nhân theo thứ tự từ
phải sang trái).
* Lưu ý: Trong phộp nhõn cú nhớ cần thờm số nhớ vào
06/05/19
8
kết
quả lần nhõn liền sau.


To¸n: Nh©n sè víi mét
ch÷ sè.
Luyện tập:
Bài 1: Đặt tớnh rồi tớnh
a) 341231 x 2
214325 x 4

06/05/19

b) 102426 x 5
410 536 x 3

9


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 341231 x 2
341231
×
2
682462

06/05/19

214325 x 4
214325

×

4
857300

10


Bài 1: Đặt tính rồi tính
b) 102426 x 5
102426

×

5
512130

06/05/19

410536 x 3
410536

×

3

1231608

11


Bài 3 : Tính
a) 321475 + 423507 x 2

843275 - 123568 x 5

06/05/19

b) 1306 x 8 + 24573

609 x 9 - 4845

12


Bài 3 : Tính
a) 321475 + 423507 x 2

= 321475 + 847014
=

1168489

06/05/19

843275 - 123568 x 5
= 843275 - 617840
=
225435

13


Bài 3 : Tính
1306 x 8 + 24573
= 10448 + 24573

609 x 9 - 4845
=

=

=

b)

06/05/19

35021

5481 - 4845

636

14


To¸n:

Nh©n sè víi mét ch÷ sè.
Củng cố:
H: MuốnMuốn
nhân nhân
với sốsố
cócó
một
chữ chữ
số tasốlàm
thế
nhiều
vớinhư
số có
nào?
một chữ số ta làm như sau:
- Bước 1: Đặt tính.
- Bước 2: Tính ( thực hiện nhân theo thứ
tự từ phải sang trái).
* Lưu ý: Trong phộp nhõn cú nhớ cần thờm số nhớ vào
kết
quả lần nhõn liền sau.
06/05/19
15


Em chọn cách đặt tính nào ?
A. 12 035
x
2
_________

06/05/19

B
B. 12 035
x
2
_________

16


Biểu thức nào có thứ tự tính đúng?
A. 2 358 + 12 034 x 2
A
= 2 358 + 24 068
= 26 426

06/05/19

B. 2 358 + 12 034 x 2
=
=

14 392
28 784

x2

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×