Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số


TOÁN
Kiểm tra bài cũ Luyện tập chung
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
2
6257 + 989 + 743
6257 + 989 + 743 = (6257 + 743) + 989
=

7 000 + 989

=

7989


TOÁN

Nhân với số có một chữ số
a)


241324 x 2 = ? Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
241324
x

2

482 6 4 8

2 nhân 4 bằng 8, viết 8
2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
2 nhân 4 bằng 8, viết 8
2 nhân 2 bằng 4, viết 4.


TOÁN

Nhân với số có một chữ số
a)
x

136204 x 4 = ? Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
136204
4
54481 6

• 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1
• 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1
• 4 nhân 2 bằng 8 viết 8.
• 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
• 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng
14, viết 4 nhớ 1
• 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5,
viết 5.


Thứ 4 ngày 18 tháng 11 năm 20
Bài 14:Vẽ trangTOÁN
trí
TRANGNhân
TRÍ ĐƯỜNG
DIỀM

ĐỒ
VẬT
với số có một chữ số


TOÁN
1

Nhân với số có một chữ số
Đặt tính rồi tính:

341231 x 2
214325 x 4
x

341231
2
682462

x

102426 x 5
410536 x 3

214325
4
857300

x

102426
5
512130

x

410536
3

1231608


TOÁN

Nhân với số có một chữ số
1) Tính:
321475 + 423507 x 2
843275 - 123568 x 5
321475 + 423507 x 2

843275 -123568 x 5

= 321475 + 847014

= 843275 -617840

= 1168489

= 225435


Tính :
435260 x 2 =
A 870240
B 870420
C 870520
D 860520
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×