Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

Lớp 4
BÀI:

NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ
SỐ
Trường tiểu học Xuân Lãnh 1


Toán :
A/ Kiểm tra bài cũ :
Đặt tính rồi tính:
a)386259 + 260837
386 259
+
260 837
647 096

b)435260 - 92753

-


435 260
92 753
342 507


Toán:

Nhân với số có một chữ số.

Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có sáu chữ
số với số có một chữ số:
a) 241 324 x 2 = ?
241 324
Nhân
theo
thứ
tự
từ
phải
sang
trái:
x
2
*2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
482 648
*2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
*2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
*2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
*2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
*2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
241 324 x 2 = 482 648
Phép nhân không có nhớ.


Toán:

Nhân với số có một chữ số.

b) 136204 x 4 = ?
Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:
136 204
4
nhân
4
bằng
16,
viết
6
nhớ
1.
x
4
4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.
544 816
4 nhân 2 bằng 8, viết 8.
4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14,
viết 4 nhớ 1.
4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.
136204 x 4 = 544 816
Phép nhânPhép
có nhớ
nhân
cầncóthêm
nhớ.số nhớ vào kết quả
lần nhân liền sau.


Toán:

Nhân với số có một chữ số.

Luyện tập:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a)341231 x 2
341 231
x
2
682 462
b)102426 x 5
102 426
x
5
512 130

214325 x 4
214 325
x
4
857 300
410536 x 3
410 536
x
3
1 231 608


Toán:

Nhân với số có một chữ số.

Bài 3: Tính:
a)321475 + 423507 x 2
= 321475 + 847014
=
1 168 489
=
=
b)1306 x 8 + 24573
= 10448 + 24573
=
=
=
35021

843275 - 123568 x 5
843275 - 617840
225435
609 x 9 - 4845
5481 - 4845
636


Toán:

Nhân với số có một chữ số.

Bài 4: Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã
vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện,
mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện
đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?
- Có bao nhiêu xã vùng thấp,
+ 8 xã vùng thấp
mỗi xã được cấp bao nhiêu
+850 Quyển truyện
quyển truyện?
- Có bao nhiêu xã vùng cao,
+ 9 xã vùng cao
mỗi xã được cấp bao nhiêu
+980 Quyển truyện
quyển truyện?
- Huyện đó được cấp tất cả
+Tất cả ? Quyển
bao nhiêu quyển truyện?
truyện


Toán:

Nhân với số có một chữ số.

Bài 4: Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã
vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện,
mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện
đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?
Bài giải:
- Số truyện của 8 xã vùng thấp được cấp là:
850 x 8 = 6800 ( quyển truyện)
- Số truyện của 9 xã vùng cao được cấp là:
980 x 9 = 8820 ( quyển truyện)
- Số truyện của huyện đó được cấp là:
6800 + 8820 = 15620 ( quyển truyện)
Đáp số: 15620 quyển truyện


Toán:

Nhân với số có một chữ số.

Củng cố: Chọn phép tính đúng:
a) 201634 x 3 = ?
201634
201634
A
B
3
x
3
x
702642
604902
b) 406703 x 5 = ?

A

406703
5
x
2033515

B

406703
5
x
180 469


Toán:

Nhân với số có một chữ số.

Nêu lại cách nhân với số có một chữ số?
-Phép nhân không có nhớ nhân theo thứ tự
từ phải sang trái.
-Phép nhân có nhớ nhân theo thứ tự từ phải
sang trái. Phép nhân có nhớ cần thêm số nhớ
vào kết quả lần nhân liền sau
Dặn dò:

• Về nhà xem lại bài và làm lại các bài tập
• Xem trước bài : Tính chất giao hoán của phép
nhân. ( xem bài tập 1, 2, 3, 4). Trang 58 sách giáo
khoa.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×